Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva

  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 15 (ďalej len „ministerstvo“), podľa § 2 ods. 2 výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva (ďalej len „výnos č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M“) v súlade s § 56a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.“) vyhlasuje

 výzvu č. 2017/02

na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva (ďalej len „žiadosť“).

 

Oprávnený žiadateľ:

Poskytovateľ letových prevádzkových služieb [§ 56a ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z.].

 

Účel poskytnutia dotácie v oblasti civilného letectva pre oprávneného žiadateľa

  • poskytovanie letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.

 

Lehota na predkladanie žiadostí

Od 18. septembra 2017 do 13. októbra 2017.

Pozn.: Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti ministerstvu, ktorý nesmie byť neskorší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. Posledný deň prijímania žiadosti je 13. október 2017. Žiadosti prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Formulár žiadosti

Žiadosť sa podáva v písomnej forme, podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa so všetkými povinnými prílohami podľa § 2 ods. 4 výnosu č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M.

Pozn.: Vzor žiadosti a prílohy k žiadosti sú uverejnené na webovej stránke ministerstva http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110193.

 

Žiadosť musí byť doručená do podateľne ministerstva na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sekcia civilného letectva

Námestie slobody č. 6

810 05  Bratislava

 

Podmienky poskytnutia dotácie v oblasti civilného letectva upravujú osobitné predpisy, najmä:

  • zákon č. 143/1998 Z. z.,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • výnos č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M,
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 09. 05. 2013).

 

Spôsob odstránenia formálnych nedostatkov žiadostí

Žiadosť musí byť predložená v súlade s výnosom č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M. Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, odstráni ministerstvo bez konzultácie so žiadateľom. Ministerstvo je oprávnené:

  • doplniť chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide;
  • zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;
  • upraviť znenie účelu dotácie, ak je zo žiadosti jasné, o čo žiadateľ žiada alebo jeho formulácia uvedená v žiadosti by mohla spôsobiť omyl.

Žiadosť upravená ministerstvom podľa predchádzajúceho textu sa považuje za žiadosť podanú v súlade s výnosom č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M.

 

Posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácie

Predloženú žiadosť posudzuje komisia menovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Poskytnutie dotácie

Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a oprávneným žiadateľom ako prijímateľom dotácie v oblasti civilného letectva.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii civilného letectva, odbor civilného letectva.

na začiatoktlačiť