Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na účely zabezpečenia príjmu digitálneho televízneho signálu

15.03.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) v súlade s § 67 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 556/2010 Z. z. vydáva počas obdobia paralelného analógového a digitálne televízneho vysielania túto výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie jednorazového nenávratného finančného príspevku  na nákup zariadenia pre príjem digitálnej televízie bez ohľadu na platformu príjmu na území Slovenska.
 
Oprávnenou osobou na predloženie žiadosti je fyzická osoba, ktorá je platiteľom úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a ktorá je zároveň poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke alebo je spoločne posudzovanou fyzickou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom uvedenej dávky a príspevkov k dávke (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ musí spĺňať podmienky na vznik oprávnenia ku dňu podania žiadosti.
 
Výška jednorazového nenávratného finančného príspevku pre žiadateľa je 20 eur.
 
Ministerstvo dopravy poskytne príspevok žiadateľovi na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti sa nachádza na internetovej stránke ministerstva dopravy www.mindop.sk, na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a Slovenskej pošte, a. s.
 
STIAHNITE SI FORMULÁR ŽIADOSTI: MDVRR_Formular_ziadosti_final.pdf
 
Žiadosť musí obsahovať potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nie staršie ako jeden mesiac.
 
Ak sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, prílohou k žiadosti musí byť aj úradne neoverená fotokópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá zakladá oslobodenie pre žiadateľa podľa §  5 ods. 1 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Žiadateľ môže predložiť žiadosť na ministerstvo dopravy poštou na adresu:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
alebo osobne do podateľne na Námestí slobody č. 6, Bratislava v úradných hodinách pondelok - piatok: 8:00 - 15:30 hod.
 
Žiadosť možno predložiť na ministerstvo dopravy v lehote odo dňa vydania tejto výzvy do 31. 8. 2011. Na žiadosti doručené po lehote a neúplné žiadosti sa prihliadať nebude.
 
Ministerstvo dopravy spracuje doručené žiadosti a po overení podmienok vzniku oprávnenia na jednorazový nenávratný príspevok poskytne ministerstvo príspevok v hodnote 20 eur oprávnenej osobe spôsobom ako si určila v žiadosti. 
 
Viac informácií o prechode na digitálne televízne vysielanie sa nachádza na www.digimedia.sk, www.mindop.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 168 500 v pracovných dňoch od 9.00 hod do 16.00 hod.


späť

na začiatoktlačiť