Ministrom dopravy ostáva Arpád Érsek

Vo štvrtok 22. marca vymenoval prezident novú vládu. Ministrom dopravy ostáva Arpád Érsek. „Je mi cťou, že môžem pokračovať v začatej práci, ktorú som na rezorte dopravy odštartoval pred 18 mesiacmi. Čaká nás ešte veľa práce a ja verím, že sa nám podarí posunúť výstavbu infraštruktúry čo najďalej,” povedal minister dopravy Arpád Érsek. Priority ministerstva ostávajú nezmenené.

Ministri dopravy rokovali o rozšírení spolupráce medzi SR a ČR

Minister dopravy Arpád Érsek sa 9. marca stretol s ministrom dopravy Českej republiky Danom Ťokom. Rokovali o možnostiach prepojenia bezplatného železničného cestovania pre študentov a dôchodcov. Predmetom stretnutia boli aj legislatívne návrhy Balíka mobility, najmä návrhy zo sociálnej oblasti. Partneri sa venovali aj téme vysokorýchlostnej trate, ktorá má v budúcnosti prepojiť hlavné mestá krajín V4.

 

Nový cestný zákon prináša zmiernenie pokút, o chodníky sa budú starať ich vlastníci

15. marca schválili poslanci NR SR nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Nahradí pôvodnú právnu úpravu platnú od roku 2004, ktorá sa kvôli častým novelizáciám stala  neprehľadnou. Súčasťou legislatívnych zmien prijatých v rámci nového zákona je zmiernenie pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu a prenesenie povinnosti odstraňovať nedostatky v schodnosti chodníkov na vlastníkov a správcov týchto komunikácií. Do zákona sa zapracoval  aj rozsiahly balíček opatrení EÚ v súvislosti s kontrolami technického stavu a dohľadu nad trhom. Tieto smernice harmonizujú požiadavky v oblasti kontrol vozidiel, ale aj cestné technické kontroly a evidenciu registračných dokladov. Členské štáty sú povinné uplatňovať tieto európske opatrenia od 20. mája 2018.
Čítať viac

Dodatok k dohode o výstavbe mosta nad riekou Ipeľ bol schválený

Dodatok č. 1 k dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd bol schválený. Došlo k zmene projektu s cieľom zjednodušiť technické riešenie a znížiť náklady. Na moste medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd bude povolený prejazd len pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou 3,5 t.

Štartuje 5. ročník národnej kampane Do práce na bicykli

Mimoriadne úspešná kampaň „Do práce na bicykli“ pokračuje aj v tomto roku. Do slovenských miest tentoraz prichádza s mottom „Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce!“ Kampaň sa  uskutoční od 1. do 31. mája 2018, pričom registrácia samospráv sa začala 1. marca a končí sa 18. apríla. Zamestnanci so svojimi tímami sa budú môcť do súťaže zapojiť hneď po tom, ako sa do kampane prihlási samospráva, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo do ktorej dochádzajú do zamestnania.  Tohtoročnou novinkou kampane bude spustenie aplikácie, ktorá  zaznamenáva  presné trasy uskutočnených ciest. Samosprávy môžu využiť zozbierané dáta o jazdách súťažiacich v prospech vytvorenia efektívnych a účinných dopravných zmien pre bezpečnú a plynulú dopravu. Celonárodnú kampaň vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica.

Čítať viac

Slovensko ocenené ako najpopulárnejšia turistická destinácia

Slovensko dostalo na tohtoročnom medzinárodnom  veľtrhu cestovného ruchu GITF Guangzhou International Travel Fair v Číne cenu za najpopulárnejšiu destináciu. Podujatie, ktoré sa konalo 1. až 3. marca, patrí medzi  najvýznamnejšie výstavy cestovného ruchu v ázijsko-pacifickom regióne. Na veľtrhu vystavovalo vyše 60 krajín a za tri dni ho navštívilo  približne 200-tisíc návštevníkov. Ocenenie potvrdilo, že Slovensko je vo svete vnímané ako atraktívna, dôveryhodná a vyspelá krajina. Jediné európske krajiny, ktoré toto ocenenie získali, boli Slovensko a susedné Poľsko. V marci sa slovenský stánok predstavil aj na najväčšom maďarskom veľtrhu cestovného ruchu UTAZÁS 2018 (1. –4. marca), na svetovom veľtrhu  ITB Berlín s viac ako 10-tisíc vystavovateľmi (7. – 11. marca), na najväčšej  medzinárodnej výstave cestovného ruchu MITT Moskva v Rusku (13. – 15. marca) a na najväčšej ukrajinskej výstave cestovného ruchu UITT v Kyjeve (28. – 30. marca).

Čítať viac

Unikátny projekt sledovania počtu zahraničných turistov

Reálny počet zahraničných turistov, ktorí zavítali v minulom roku na Slovensko, môže byť o niekoľko miliónov väčší ako evidujú oficiálne štatistiky. Ministerstvo dopravy to zistilo prostredníctvom unikátneho projektu monitoringu počtu zahraničných turistov na základe anonymizovaných dát zo SIM kariet mobilných telefónov. Kým oficiálne ubytovacie štatistiky hovoria o zhruba 2 miliónoch zahraničných turistov, analyzované dáta ukazujú, že na území Slovenska bolo aktívnych viac ako 6 miliónov zahraničných mobilov. Projekt sledovania počtu zahraničných turistov prostredníctvom pohybu zahraničných SIM kariet je unikátny, a to nielen na Slovensku, ale aj z európskeho hľadiska. Ministerstvo dopravy je pripravené poskytnúť zozbierané  dáta všetkým relevantným subjektom na ich ďalšiu analýzu.
Čítať viac

Predložené žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v roku 2018

Podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bolo v termíne od 15. januára do 28. februára  na okresné úrady v sídle kraja predložených 182 žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania v celkovej výške takmer 32, 3 milióna eur.  Podľa účelu poskytnutia dotácie boli žiadosti predložené v členení: 87 žiadostí s požadovanou výškou podpory 28 943 223,93 eura na obstaranie 1 624 nájomných bytov, 64 žiadostí s požadovanou výškou podpory 1 847 136,92 eura na obstaranie technickej vybavenosti k 1 176 nájomným bytom a 31 žiadostí s požadovanou výškou podpory 1 488 130 eur na odstránenie systémových porúch bytových domov s počtom bytových jednotiek 1 293. Okresné úrady po overení splnenia zákonných podmienok predložia ministerstvu do konca marca všetky vyhovujúce žiadosti.

Ministerstvo  podporuje systém duálneho vzdelávania

Nedostatok kvalitných odborníkov v sektore dopravy môže pomôcť vyriešiť intenzívnejšie zapojenie všetkých zainteresovaných do systému duálneho vzdelávania. Dôležitú úlohu v tomto procese preberajú najmä stredné školy.  O možnostiach čo najefektívnejšieho spoločného postupu v oblasti podpory vzdelávania diskutovali na pôde ministerstva dopravy predstavitelia rezortu dopravy a školstva, Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcovia škôl, tiež firiem a zamestnávateľských zväzov z oblasti dopravy. Snahou ministerstva je podporiť prepojenie praxe so systémom vzdelávania. Akútny nedostatok kvalitných ľudí v niektorých profesiách v oblasti dopravy by sa vyriešil tak, že by plne kvalifikovaní a zaškolení mladí ľudia hneď po skončení školy mohli obsadiť voľné pozície. 

Čítať viac

Zavedenie novej normy pre systém riadenia kvality

Na základe smernice EP a Rady č. 2009/21/ES o plnení povinností vlajkového štátu, je uložená povinnosť každému členskému štátu EÚ vytvoriť, zaviesť a udržiavať systém riadenia kvality pre operačné časti činností svojich úradov, ktoré súvisia s funkciou vlajkového štátu. Zavedenie systému riadenia kvality operatívnych činností odboru námorný úrad boliovykonané k 1. januáru 2013. Keďže 15. septembra 2018 vstúpi  do platnosti nová norma ISO 9001:2015 (v SR vydaná ako STN EN ISO 9001:2016), odbor námorný úrad zaviedol zmenené požiadavky ISO 9001:2015 do certifikovaného systému riadenia kvality. V súvislosti so zabezpečením požiadaviek a preukázaním vykonávania systému riadenia kvality pre operačné činnosti námorného úradu podľa novej normy,  bol súlad s uvedenou normou preverený a posúdený formou ročného dozorného auditu, vykonaného do konca marca 2018.

Preprava čerstvého a vyhoretého jadrového paliva

V uplynulom mesiaci boli železničnou dopravou úspešne prepravené zásielky čerstvého jadrového paliva a vyhoretého jadrového paliva, uložené v špeciálnych kontajneroch. Prepravy uvedených jadrových materiálov prebehli bezpečným a spoľahlivým spôsobom, v súlade so súvisiacimi legislatívnymi požiadavkami a vydanými povoleniami na prepravu, a to pod priamym dohľadom príslušných dozorných orgánov – MDV SR a ÚJD SR.
Čítať viacNaša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*