Obnovili sme pozastavené práce na tuneli Čebrať

Tunel Čebrať na úseku D1 Hubová – Ivachnová sa začal znova raziť. Stavebné práce sa v roku 2015 museli prerušiť pre  riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Pokračovanie vo výstavbe by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice kvôli nepredvídaným okolnostiam si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Podľa nového variantu stavba D1 Hubová – Ivachnová bude dlhá takmer 15 kilometrov.  Dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži na 3600 m, pôvodne mal len 2026 m. Zníži sa aj počet mostných objektov z 22 na 19.  Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,7 milióna eur. Financovanie je zabezpečené z Kohézneho fondu EÚ. Predpokladaný termín otvorenia tohto úseku motoristom sa očakáva v roku 2022.
Čítať viac

Začala sa súťaž na výstavbu R2 Kriváň – Mýtna

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek odštartoval 2. júla súťaž na výstavbu viac ako 9 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Pripravovaná časť rýchlostnej cesty spojí už dnes existujúce úseky za Zvolenom s nadväzujúcou etapou na R2 Mýtna – Lovinobaňa. Súčasťou úseku je aj viac ako päť kilometrov dlhá estakáda, ktorá bude vo svojom najvyššom bode vyše 45 metrov nad terénom. Táto súťaž sa ako prvá vyhodnotí podľa multikriteriálneho hodnotenia, čiže nielen na základe najnižšej ceny, ale aj podľa kritéria kvality. Do konca roka by na južnej R2 mohli byť vypísané súťaže ešte na dva úseky tejto rýchlostnej cesty. Ide o úsek R2 Rožňava – Jabloňov nad Turňou (Soroška) a R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.
Čítať viac

Ministerstvo dopravy zazmluvnilo už dve miliardy z eurofondov

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) patrí medzi najúspešnejšie programy z hľadiska zazmluvnenia aj čerpania európskych fondov. S prispením fondov EÚ sa  realizujú najmä veľké, technicky náročné projekty. Výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave môžu využívať obyvatelia vo všetkých krajoch Slovenska. V Bratislavskom kraji smerujú európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V Nitrianskom a Trnavskom kraji sa investuje predovšetkým do modernizácie ciest I. triedy a  na strednom a východnom Slovensku sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Modernizujú sa desiatky kilometrov ciest I. triedy a mosty v havarijnom stave. Polovica z aktuálne zazmluvnených dvoch miliárd eur smeruje na slovenské diaľnice.  
Čítať viac

Stavba bratislavského obchvatu je pod drobnohľadom dvoch rezortov

Minister dopravy Arpád Érsek  a minister životného prostredia László Sólymos navštívili 11. júla stavbu bratislavského obchvatu pri Jarovskom ramene. Kontrolný deň predstaviteľov oboch rezortov sa uskutočnil v lokalite, v ktorej má dochádzať k porušovaniu platnej envirolegislatívy. Konkrétne detaily inšpekcia bude môcť poskytnúť až po uzatvorení kontrol. Ministerstvo dopravy opakovane vyzvalo stavebný dozor, aby detailne sledoval postup výstavby a dodržiavanie všetkých stavebných aj environmentálnych postupov. Obaja ministri zároveň uistili verejnosť i zhotoviteľa, že výstavba obchvatu je a aj naďalej zostáva pod drobnohľadom všetkých kompetentných orgánov.

Čítať viac

Slovensko a Poľsko spolupracujú na rozvoji dopravnej infraštruktúry

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek a poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk podpísali medzivládne dohody týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry. Dohoda o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek a Dohoda o výstavbe cestného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej  hranici majú prispieť ku kvalitnejšej, plynulejšej  a bezpečnejšej doprave na tranzitných ťahoch a k rozvoju cezhraničných regiónov. Prepojenie rýchlostných ciest je súčasťou severojužného prepojenia TEN-T medzi Poľskom a Maďarskom a zároveň je súčasťou cesty Via Carpatia.
Čítať viac

Dopravní experti z V4 rokovali o financovaní projektov

Ministerstvo dopravy v mene predsedajúcej krajiny V4 zorganizovalo rokovanie dopravných expertov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Témou rokovania bolo financovanie dopravných projektov v programovom období 2021 až 2027. Predstavitelia krajín V4 prezentovali postoje svojich krajín k novým návrhom legislatívy z Európskej komisie. Zhodli sa, že európske fondy sú pri modernizácii dopravy absolútne kľúčové pre všetky štyri krajiny. Jednou z priorít, ktoré sú spoločné pre krajiny V4, je zosúladenie štrukturálnych fondov a finančného nástroja CEF tak, aby bolo možné investovať čo najviac peňazí na dobudovanie európskej diaľničnej siete v jednotlivých krajinách. Tieto priority budú krajiny V4 v Bruseli presadzovať spoločne.

Ministerstvo zefektívňuje železničnú dopravu na juh od hlavného mesta

Ďalším úsekom, ktorý bude pripravený na liberalizáciu, je trať medzi Bratislavou – Dunajskou Stredou a Komárnom. Ministerstvo dopravy vydalo oznámenie o zámere vypísať súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade s európskou legislatívou a podmienkami EÚ by sa oznámené trate mohli začať súťažiť už v roku 2019. Na trati verejnú osobnú dopravu do roku 2020 zabezpečuje súkromný dopravca RegioJet a 100 km dlhý  úsek patrí k plne vyťaženým z hľadiska každodenného cestovania. Aj preto ministerstvo zabezpečilo, aby od 16. júla na úseku Bratislava – Kvetoslavov pribudol v pracovných dňoch nový osobný vlak. Vlak do Kvetoslavova premáva v pracovných dňoch v čase o 17:05. Späť do Bratislavy sa  vracia o 17:50. Ďalšie zahustenie spojov v ranných špičkách je dnes pre maximálnu vyťaženosť tejto trate technicky nemožné. 
Čítať viac

Bratislavské električky a trolejbusy dostali nové depo

Ministerstvo dopravy vďaka Európskej únii podporuje mestskú integrovanú dopravu. Od júla má obnovený vozový park trolejbusov a električiek z eurofondov k dispozícii nové depo v Jurajovom dvore.  Do prevádzky bola uvedená nová údržbová základňa s odstavnou plochou pre 56 kĺbových trolejbusov, nastavovacou a skúšobnou halou električiek  a výpravňou pre vodičov. Ide o  druhú fázu projektu modernizácie údržbovej základne Jurajov dvor z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s celkovými nákladmi 8,7 milióna eur. 
Čítať viac

Organizácie cestovného ruchu získajú viac peňazí na podporu svojich aktivít

Organizácie cestovného ruchu si v roku 2018 rozdelia takmer 5,7 milióna eur vo forme dotácií.  Rezort dopravy zvýšil  objem financií v porovnaní s minulým rokom o približne 700-tisíc  eur. Peniaze poputujú do 35 oblastných (OOCR) a 5 krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR). Tie musia pridelené prostriedky zo zákona použiť na 9 hlavných aktivít, ako sú marketing, tvorba produktov v cestovnom ruchu, atraktivita cestovného ruchu či vzdelávanie. Dodatočné peniaze ministerstvo dopravy a výstavby vyčlenilo z vlastnej kapitoly a snahou rezortu je pomocou nich ešte viac pomôcť rozvoju domáceho turistického ruchu.

Čítať viac

Podpora letnej sezóny pokračovala aj v júli

Vzhľadom na silnú propagáciu okolitých krajín ako aj prímorských destinácií je nutné sa zviditeľniť a motivovať k návšteve Slovenska stálych aj nových potenciálnych návštevníkov. Preto prezentácia Slovenska prebieha nepretržite i počas letnej sezóny. Slovensko sa v júli predstavilo vo viacerých priamych vstupoch vo vysielaní českej TV Nova. V rámci nich boli prezentované tipy na letnú dovolenku, aktuálne štatistiky, praktické rady o cestovaní na Slovensku a o gastronómii a tiež profil českého návštevníka. Najmä slovenské prírodné bohatstvo bolo témou viacerých vstupov v Českom rozhlase. V časopise TÉMA vyšiel zaujímavý článok o tatranských nosičoch. Na tematickej podstránke americkej CNN o cestovaní boli uverejnené tipy na miesta, ktoré sa na Slovensku oplatí navštíviť.
Čítať viac

Stretnutie krajín V4 o budúcnosti kohéznej politiky EÚ

Z iniciatívy Ministerstva dopravy a výstavby SR  sa 17. júla uskutočnilo stretnutie zástupcov SR, ČR, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska a technického sekretariátu OP URBACT III s cieľom diskutovať o zverejnenom návrhu legislatívneho balíčka pre kohéznu politiku EÚ 2020+. Zúčastnení sa zhodli na tom, že vítajú posilnenie urbánneho rozmeru v navrhovaných opatreniach, avšak veria, že všetky dobré skúsenosti naakumulované v priebehu troch operačných období programu URBACT budú zachované aj v budúcnosti.

Bezpečnosť na osobných lodiach zabezpečí nový návrh

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode. Nariadenie má cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti bezpečnostných požiadaviek na osobné lode. Účelom uvedenej smernice je zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti námorných lodí a plavidiel stanovenej v spoločných bezpečnostných normách, zjednodušenie vymedzenia morských oblastí a stanovenie povinnosti zabezpečiť vyšší stupeň plávateľnosti osobnej lode, ktorou sa takto zvyšuje možnosť účinnej záchrany osôb na palube osobnej lode. Smernica taktiež upravuje aj oblasť týkajúcu sa nových trendov a materiálov používaných pri stavbe námorných lodí a plavidiel.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk

Chcete zmeniť nastavenie prijímania e-mailov?
unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*