Vlaková doprava pocítila uvoľňovanie karanténnych opatrení

Vzhľadom na pozitívny vývoj v súvislosti so šírením koronavírusu sa uvoľnili viaceré opatrenia súvisiace so železničnou dopravou. Od pondelka 11. mája sa vnútroštátna doprava vrátila  k normálneho režimu. Ide o všetky pravidelné vnútroštátne vlaky, okrem niektorých posilových vlakov, ktorých prevádzka bola dočasne pozastavená v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie zapríčinenej  vírusovou nákazou COVID-19. Prevádzka medzištátnych vlakov zostáva naďalej pozastavená až do rozhodnutia Ústredného krízového štábu, pričom tie, ktoré plnia po území Slovenska dôležitú funkciu dopravnej obslužnosti, sú v určených úsekoch prevádzkované ako vlaky vnútroštátne. Od 18. mája je zároveň možné zakúpiť aj miestenky. Dobrú správu oznámilo ministerstvo aj študentom. S obnovením školskej dochádzky opäť začína platiť aj bezplatná železničná doprava pre túto skupinu cestujúcich.

Čítať viac

Bratislavské letisko robí kroky na zmiernenie strát

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal navštívil letisko M.R. Štefánika. S jeho riaditeľom Jozefom Pojedincom si prezrel lietadlá z celej Európy, ktoré tu aktuálne parkujú. Prenájom plochy čiastočne znižuje straty letisku, ktoré spôsobil zákaz civilných letov počas koronakrízy. Počas diskusie sa dotkli aj témy prenájmu letiska strategickému partnerovi. Ministerstvo dopravy zároveň v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a postupným otváraním hraníc v štátoch EÚ pripravilo návrh na obnovenie vykonávania letov v rámci obchodnej leteckej dopravy s určitými obmedzeniami.Od 29. mája sú povolené lety lietadiel s kapacitou do 20 cestujúcich s prechodným alebo trvalým pobytom na území SR v rámci nepravidelnej obchodnej leteckej dopravy s miestom vzletu na území Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska s miestom pristátia na schengenskom letisku na území Slovenskej republiky. 


Autoškoly a taxislužby fungujú v takmer bežnom režime

Po týždňoch obmedzení už aj autoškoly a taxislužby ponúkajú služby svojim klientom v sprísnenom režime. Úrad verejného zdravotníctva umožnil týmto službám opäť podnikať s povinnosťou dodržiavať jednoduché hygienické opatrenia. Taktiež sa od 27. mája na taxislužby a autoškoly nevzťahuje povinnosť uzatvoriť prevádzky v nedeľu. Opatrenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v oblasti cestnej, železničnej, leteckej, vodnej, poštových služieb a cestovného ruchu ministerstvo pravidelne aktualizuje na svojom webe na základe najnovších informácií z Úradu verejného zdravotníctva.
Čítať viac

Ministerstvo chce odstraňovať bariéry v doprave aj v budovách

Na stretnutí s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou si štátna tajomníčka Katarína Bruncková a štátny tajomník Jaroslav Kmeť vypočuli najzávažnejšie problémy, s ktorými sa zdravotne hendikepovaní dennodenne stretávajú  vo verejnej doprave, na úradoch či v domoch. Vďaka úzkej spolupráci budú pokračovať v odstraňovaní bariér na železničných, autobusových staniciach, poštových úradoch a v ďalších budovách, ktoré sú dnes ťažko prístupné ľuďom so zdravotným obmedzením. Ministerstvo chce klásť väčší dôraz na potreby zdravotne znevýhodnených aj priamo v nových stavebných predpisoch a novej bytovej koncepcii. Preto bol úrad komisársky Zuzany Stavrovskej prizvaný aj  do pracovnej skupiny na prípravu stavebného zákona.


Cestovný ruch zodpovedne a s dôrazom na bezpečnosť ľudí

Na online rokovaní ministrov a štátnych tajomníkov zodpovedných za cestovný ruch v EÚ štátna tajomníčka Katarína Bruncková presadzovala koordinované otváranie hraníc v EÚ, avšak s dôrazom na zachovanie zdravia našich občanov. Jedným z nástrojov, ktoré vnesú prehľad do opatrení v jednotlivých štátoch, je tzv. mapa zdravia. Interaktívna mapa by mala zobrazovať v reálnom čase, aké opatrenia proti COVID 19 platia v jednotlivých krajinách a mala tak byť základnou pomôckou pre turistov v aktuálnej sezóne. Na rokovaní sa hovorilo aj o situácii, v ktorej sa nachádzajú naše cestovné kancelárie. Štátna tajomníčka vyzvala Európsku komisiu, aby zaujala postoj k problému a navrhla jednotný postup na jeho vyriešenie.


Ministerstvo dopravy buduje dobré vzťahy s veľvyslanectvom USA aj Číny

Na osobnom stretnutí s veľvyslankyňou USA Bridget Brink sa minister Andrej Doležal venoval  okrem iného podpore cestovného ruchu a rozvoju infraštruktúry. Pani veľvyslankyňa vyzdvihla Slovensko ako atraktívnu a neobjavenú turistickú destináciu, ktorá má potenciál zaujať amerického turistu. Minister dopravy zároveň ocenil výmenu skúseností v oblasti nájomného bývania, ktoré patrí k prioritám rezortu. Stretnutie vytvorilo základ na konštruktívnu spoluprácu s partnermi z ambasády USA do budúcnosti. Na ďalšom stretnutí nadviazal minister Andrej Doležal, štátny tajomník Jaroslav Kmeť a čínsky veľvyslanec Sun Lijie na spoluprácu svojich predchodcov a chcú pokračovať v rozvoji nákladnej železničnej dopravy, v propagácii Slovenska ako turistickej destinácie v Číne či v spolupráci v oblasti telekomunikačných technológií. Minister zároveň dostal pozvanie na oficiálnu návštevu Číny.


Turizmus podporíme spoluprácou s rezortom zahraničia

Cestovnému ruchu, ale najmä oblasti ekonomickej diplomacie bolo venované aj stretnutie štátnych tajomníčok rezortov dopravy a diplomacie Kataríny Brunckovej a Ingrid Brockovej. Ministerstvo dopravy a výstavby je pripravené úzko spolupracovať s rezortom zahraničia na tvorbe efektívnejších riešení pre podporu  turizmu na Slovensku. Rezort má momentálne zriadených šesť zastúpení v zahraničí a má záujem o synergický efekt s pôsobením siete zastupiteľských úradov SR. Branding Good Idea Slovakia je preto dobrým základom.
Čítať viac

Ľudia môžu opäť získať príspevok na nízkoenergetický dom

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal vyhlásil v poradí druhú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Príspevok vo výške 8 000 eur je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najskôr v roku 2018. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 1. júla 2020 na webovom portáli www.byvajteusporne.sk. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra 2020 alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Čítať viac 

6. výzva na  poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bola úspešne ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo dňa 4.mája v poradí šiestu výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Vlastníci rodinných domov prejavili o príspevok vo výške 8 800 eur veľký záujem, a preto možnosť podať žiadosť bola dňa 6. mája ukončená z dôvodu naplnenia limitu 150 zaevidovaných žiadostí. Žiadatelia o príspevok k 21. máju už doručili ministerstvu 116 žiadostí aj v listinnej podobe. Ministerstvo plánuje aj naďalej pokračovať s poskytovaním príspevku na zateplenie rodinného domu.
Čítať viac

Príprava programu URBACT IV pokračuje podľa harmonogramu napriek koronakríze

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky plní funkciu národného orgánu pre operačný program európskej územnej spolupráce URBACT, ktorý je určený mestským samosprávam. Aktuálne prebieha jeho tretie programové obdobie, v rámci ktorého má Slovensko zapojené 4 mestá. V súvislosti s prípravou programového obdobia 2021
2027 prebehlo 13. mája virtuálne stretnutie prípravného výboru. Diskutovalo sa  najmä o stratégii programu. Členské štáty potvrdili, že má byť platformou pre výmenu skúseností a budovanie kapacít potrebných pre udržateľný rozvoj európskych miest, má slúžiť mestám všetkých veľkostných kategórií, podporovať integrovaný prístup, iniciatívy „zdola“ a participatívnosť. Zároveň má byť previazaný s politikou súdržnosti a byť komplementárny k národným operačným programom ako aj ostatným programom európskej územnej spolupráce.

https://twitter.com/mindopsr
https://sk-sk.facebook.com/ministerstvo.dopravy/
http://www.mindop.sk/index/index.php


Naša mailová adresa:
info@mindop.sk