MDV SR vyhlasuje výberové konanie na generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania

streda 24. júna 2020

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii.

 

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti financovania priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu a implementácie nástrojov finančného inžinierstva, zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov upravujúcich výkon práce vo verejnom záujme,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti.

 

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač bude svoj strategický dokument prezentovať na výberovom konaní v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom je do 15.7.2020 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK GR ŠFRB“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky              na e-mailovú adresu: renata.bielikova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a  strategický dokument, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.