Zápis do obchodného registra

Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) sa zaviedla povinnosť zápisu prevádzkovateľov cestnej dopravy do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva. Povinnosť zápisu do obchodného registra sa nevzťahuje na prevádzkovateľov taxislužby. Zákon č. 56/2012 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Podľa tejto novely sa prevádzkovateľ cestnej dopravy musí zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Zároveň podľa § 36 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovatelia cestnej dopravy, čiže aj fyzické osoby, majú povinnosť zapísať sa do obchodného registra a účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Novelou zákona č. 56/2012 Z. z. sa zároveň upravilo aj prechodné obdobie. Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného podľa doterajších predpisov a nebol zapísaný v obchodnom registri, bol povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 1. apríla 2016.

Pokuta

Iné správne delikty sú upravené v § 48 zákona č. 56/2012 Z. z. V prípade, že sa prevádzkovateľ cestnej dopravy nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva, dopravný správny orgán mu uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur.

Zápis predmetu podnikania do obchodného registra

Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy udeľuje okresný úrad v sídle kraja. Predmetom činnosti podľa povolenia sa rozumie, či ide o osobnú cestnú dopravu alebo nákladnú cestnú dopravu. Do obchodného registra odporúčame nezapisovať počet vozidiel, pretože predmetom podnikania je buď osobná cestná doprava, alebo nákladná cestná doprava. Počet vozidiel sa môže meniť a dopravca je povinný aj pri kúpe nových vozidiel požiadať okresný úrad v sídle kraja o zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, pričom okresný úrad v sídle kraja preverí jeho finančnú spoľahlivosť, ktorá sa preukazuje na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave. Odporúčame aj z dôvodu zjednodušenia podnikateľského prostredia, aby sa nezapisoval počet vozidiel do obchodného registra. Dopravca je povinný každú zmenu oznámiť na okresný úrad v sídle kraja. Údaj o počte vozidiel je uvedený v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.