Právne predpisy týkajúce sa poskytovania dotácií v oblasti civilného letectva

 
  • zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. v znení zákona č. 9/2013 Z. z.
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predovšetkým zákon č. 383/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva (Oznámenie č. 341/2014 Z. z.)
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 09. 05. 2013)
  • nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 02. 2014)
  • Oznámenie Komisie — Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti 2014/C 99/03 (Ú. v. EÚ C 99, 04. 04. 2014)
  • letecký predpis L 14/I Letiská, I. zväzok - Navrhovanie a prevádzka letísk
  • letecký predpis L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

__________

*) tento prehľad neobsahuje všetky právne predpisy týkajúce sa poskytovania dotácií v oblasti civilného letectva