Odplaty za používanie verejných letísk a za poskytovanie leteckých navigačných služieb

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, podľa § 33 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2011 Z. z. (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.“), že letiskom, ktoré postupuje pri určovaní letiskových odplát podľa § 33b a § 33c zákona č. 143/1998 Z. z. je letisko M. R. Štefánika Bratislava prevádzkované letiskovou spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS).