Pôsobnosť Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru

 ·        zriaďuje bezpečnostnú komisiu z členov stálej komisie na vyšetrovanie leteckých udalostí v civilnom letectve,

 

·        vymenúva vyšetrovateľa a zriaďuje bezpečnostnú komisiu z členov stálej komisie na vyšetrovanie udalostí  v námornej doprave,

 

 

·        zabezpečuje činnosť stálej komisie na vyšetrovanie leteckých udalostí v civilnom letectve a na vyšetrovanie udalostí v námornej doprave,

 

·        koordinuje a riadi vyšetrovanie leteckých udalostí v civilnom letectve, 

 

·        podieľa sa na spracovávaní záverečnej správy z vyšetrovania leteckých udalostí v civilnom letectve,

 

·        vykonáva archiváciu správ a podkladov k leteckým udalostiam v civilnom letectve,

 

·        zastupuje SR vo veciach vyšetrovania leteckých udalostí v civilnom letectve s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami (ICAO - International Civil Aviation Organization, ECAC – European Civil Aviation Conference a príslušnými organizáciami Európskej únie, (ENCASIA - European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities, EASA – European Aviation Safety Agency),

 

·        vykonáva plnenie práv a povinností štátu registrácie, štátu miesta udalostí, štátu prevádzkovateľa, štátu výroby, štátu projektu alebo štátu, ktorý riadi zisťovanie príčin a ktoré podľa konkrétnej leteckej udalosti prislúchajú Slovenskej republike podľa Dodatku 13 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,

 

·        koordinuje vytvorenie systému vyšetrovania leteckých udalostí v civilnom letectve,

 

·        zhromažďuje a eviduje hlásenia o leteckých udalostiach v civilnom letectve,

 

·        manažuje národnú databázu leteckých udalostí prostredníctvom softvéru vytvoreného Európskou komisiou ECCAIRS,

 

·        podieľa sa na výmene a analýze údajov (informácií), stanovenia záverov, vrátane určenia príčin alebo prispievajúcich faktorov a tam, kde je to potrebné, vypracovanie odporúčaní na zaistenie bezpečnosti.

 

Začlenenie LNVÚ v štruktúre MDV SR