5.4.3 Písomné pokyny

5.4.3.1 Ako pomoc počas núdzovej situácie pri nehode, ktorá môže nastať počas prepravy, písomné pokyny vo formáte špecifikovanom v bode 5.4.3.4 sa musia prepravovať v kormidelni a musia byť ľahko dostupné.

5.4.3.2 Tieto pokyny musí pred nakládkou dopravca poskytnúť veliteľovi plavidla v jazyku(och), v ktorom(ých) je veliteľ plavidla a odborník na plavidle schopný čítať a rozumieť im. Veliteľ plavidla zabezpečí, aby každý príslušný člen posádky pochopil tieto pokyny a primerane ich dodržiaval.

5.4.3.3 Pred nakládkou musia byť členovia posádky informovaní o nebezpečnom tovare, ktorý sa má nakladať a musia sa oboznámiť s písomnými pokynmi vzhľadom k podrobnostiam týkajúcim sa činností, ktoré sa majú vykonať v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti.

5.4.3.4 Písomné pokyny musia zodpovedať nasledujúcemu štvorstranovému vzoru, čo sa týka ich formy a obsahu.

Pisomne_pokyny_ADN_2017 (.pdf, 436 kB)