Dunajské prístavy

V tejto časti „Danube Logistic Information“ môžete nájsť informácie o dunajských prístavoch. Nájdete tu stručnú charakteristiku verejných prístavov na Slovensku, presnejšie prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo. Neprehliadnite ani možnosť získania informácií o viac ako 60 dunajských prístavoch. V časti dunajské prístavy sa môžete dočítať aj o spoločnostiach Verejné prístavy, a. s. a Slovenská plavba a prístavy, a. s..

Prístav Bratislava

je strategicky najvýznamnejším verejným prístavom na Slovensku na medzinárodnom vodnom toku Dunaj.

V súčasnosti plní funkcie univerzálneho, nákladného aj osobného prístavu. Jeho potenciál zvyšuje výhodná geografická poloha na križovatke Rýnsko – Dunajského a Balticko – Jadranského koridoru Transeurópskej dopravnej siete TEN-T, ako aj dobrá dostupnosť ďalších európskych hlavných miest a dôležitých prístavov – Viedne a Budapešti.

Prístav Bratislava je územný komplex vodných plôch, hydrotechnických zariadení, prístavných bazénov, nadväzných pozemných stavieb a skladovacích plôch, obsluhovaný a územne pripojený dopravno-technickou infraštruktúrou na dopravnú sieť (cestnú a železničnú).

Nákladný prístav Bratislava je situovaný na ľavom brehu vodnej cesty Dunaj, medzi r. km 1 867,290 až 1862,000 a je tvorený štyrmi prístavnými bazénmi. Nákladný prístav je využívaný na prekládku tovarov medzi prostriedkami železničnej, cestnej a vodnej dopravy priamo alebo s medzi skladovaním. Má výhodné priame cestné a železničné prepojenie na hospodárske a priemyselné zázemie našej ekonomiky

 

Prístav Komárno

je druhý najdôležitejší prístav na Slovensku. Od prístavu v Bratislave je vzdialený 100 km po prúde. Je považovaný za východiskový bod „Vážskej vodnej cesty“. Územie verejného prístavu Komárno je vymedzené na ľavom brehu Dunaja v úseku medzi 1770,00 a 1762,00 riečnymi kilometrami. 

Prístav Komárno je verejným prístavom, využívaným na prekládku tovarov medzi prostriedkami železničnej, cestnej a vodnej dopravy priamo alebo s medziskladovaním. Koncepčne, technologicky a štrukturálne je prístav Komárno vybudovaný na prekládku hromadných, voľne uložených substrátov.

Prístav Štúrovo

 je najmenší zo všetkých slovenských verejných prístavov, plní funkcie osobného prístavu. Územie verejného prístavu Štúrovo je vymedzené v úseku medzi 1718,80 a 1718,30 riečnymi kilometrami na ľavom brehu Dunaja na vode, po ľavý okraj plavebnej dráhy.

Informácie o viac ako 60 dunajských prístavoch.

www.danube-logistics.info/danube-ports

Verejné prístavy, a.sVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt verejne pristavy as

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. má v predmete podnikania:

  • zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,
  • zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,
  • prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,
  • vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,
  • vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

http://www.vpas.sk

Sadzobník vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky:

https://docs.wixstatic.com/ugd/7a0d69_2a119d66063444728c4280a40d81470d.pdf

Slovenská plavba a prístavy a. s. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt spap a.s.

je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

SPaP a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

SPaP a.s. je priamo napojená na:
1. železničnú dopravu
2. cestnú dopravu (dialničný obchvat)
3. interný produktovod z rafinérie Slovnaft

http://www.spap.sk/

Intermodálne promočné centrum

Obsahuje všetky potrebné informácie ohľadom kombinovanej dopravy v Slovenskej republike

http://www.intermodal.sk/kombinovana-doprava/2s