Zoznam predpisov

 • Dohovor o režime plavby na Dunaji (Belehradský dohovor), Belehrad 18. 8. 1948
 • Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), Helsinky 24. 6. 1997
 • Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), Budapešť 22. 6. 2001
 • Dopravná dohoda medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou, Praha 13. 1. 1956, vyhláška č. 74/1956 Sb.
 • Protokol medzi vládou ČSR a vládou PĽR o úprave niektorých hraničných otázok súvisiacich s námornou a vnútrozemskou plavbou, Praha 13. 1. 1956
 • Protokol medzi vládou ČSR a vládou PĽR o plavbe na vnútrozemských vodných cestách oboch štátov, Praha 13. 1. 1956
 • Protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o prevzatí československého pásma a Štetíne Správou prístavu Štetína, Praha 13. 1. 1956
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou PR o spolupráci v oblasti dopravy, Varšava 18. 8. 1994, oznámenie č. 68/1998 Z. z.
 • Dohoda medzi vládou ČSR a Spolkovou vládou Rakúska o úprave dunajskej plavby, Viedeň 27. 1. 1955
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy, Kyjev 16. 6. 1995, oznámenie č. 211/1995 Z. z.
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v doprave a spojoch, Bratislava 23. 11. 1992, oznámenie č. 214/1993 Z. z.
 • Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR a Ministerstvom dopravy ČR o spolupráci v oblastiach vnútrozemskej plavby, námornej plavby, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava 11. 3. 1993
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o vnútrozemskej plavbe, Haag 5. 11. 2001, oznámenie č. 189/2003 Z. z.
 • Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou SRN o vnútrozemskej vodnej doprave, Praha 26. 1. 1988, oznámenie č. 330/1990 Zb.
 • Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej vodnej doprave, Praha 30. 10. 1991, oznámenie č. 528/1992 Zb.
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe, Kodaň 26. 5. 1998, oznámenie č. 359/2002 Z. z.
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou Rumunska o vnútrozemskej plavbe, Bratislava 5. 3. 2003, oznámenie č. 247/2005 Z. z. 
 • Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o vnútrozemskej plavbe, Luxemburg 30. 12. 1992 - platnosť dohody skončí 4.1.2006
 • Zmluva o obchode a plavbe medzi ČSSR a MĽR, Praha 20. 12. 1963, vyhláška č. 2/1965 Zb. - preveruje sa
 • Zmluva o obchode a plavbe medzi ČSSR a RĽR, Bukurešť 16. 12. 1963, vyhláška č. 180/1964 Zb. - skončila platnosť k 31.10.2004
 • Zmluva o obchode a plavbe medzi ČSR a ZSSR, Moskva 11. 12. 1947, vyhláška č. 31/1949 Zb. - skončila platnosť k 31.10.2004
 • Zmluva o obchode a plavbe medzi ČSSR a BĽR, Sofia 8. 3. 1963, vyhláška č. 80/1964 Zb. - skončila platnosť k 31.10.2004
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prípustných pre medzinárodnú dopravu, Bratislava 7. 9. 1998, oznámenie č. 88/2000 Z. z.
 • Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Indie o spolupráci v námornej doprave, Dillí 3. 11. 1978, vyhláška č. 93/1980 Zb.
 • Obchodná, colná a plavebná dohoda medzi Republikou československou a Perziou, Teherán 30. 4. 1929, vyhláška č. 66/1929 Zb.
 • Dohoda medzi vládou SR a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper, Bratislava 19. 3. 1999, oznámenie 57/2001 Z. z.