ODBOR ŠTÁTNEJ ŽELEZNIČNEJ SPRÁVY

Činnosť útvaru priamo riadi a usmerňuje riaditeľ odboru.

Pôsobnosť a príslušnosť

(1) tvorí a uplatňuje zásady štátnej dopravnej politiky v oblasti železničnej dopravy a dráh, určuje priority, ktoré sú záväzné pre všetky orgány ako aj pre prevádzkovateľov dráhy a dopravcov,

(2) vypracováva návrhy zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a vnútorných predpisov v oblasti železničnej dopravy a dráh,

(3) zabezpečuje aproximáciu vnútroštátneho práva s právom EÚ a transpozíciu nariadení a Smerníc EÚ za oblasť železničnej dopravy,

(4) zabezpečuje koncepciu železničnej infraštruktúry a jej priebežnú novelizáciu podľa vonkajších vzťahov,

(5) zabezpečuje metodické usmerňovanie a dohľad nad Interoperabilitou,

(6) vytvára vzťahy na medzinárodné zmluvy a legislatívu EÚ,

(7) je vecným gestorom aktivít EHK OSN vo veciach projektov železničných koridorov TER,

(8) zabezpečuje súčinnosť s ďalšími ústrednými orgánmi,

(9) koordinuje prípravu podkladov na rokovanie riadiaceho výboru TER a zabezpečuje funkciu národného koordinátora,

(10) je vecným gestorom Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF.

Ďalšia pôsobnosť a príslušnosť

(1) povoľuje výnimky z technických noriem a predpisov, kde je k tomu oprávnený a vyjadruje sa k žiadostiam o výnimku v ostatných prípadoch (vrátane UTZ),

(2) vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu,

(3) je v správnom konaní odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach stavebného konania a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam samosprávnych krajov,

(4) riadi výkon štátnej správy vo veciach dráh,

(5) dáva súhlas na povolenie výnimky na križovanie železničných dráh s pozemnými komunikáciami na úrovni koľají,

(6) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany SR o zrušení celoštátnej alebo regionálnej dráhy, o zaradení železničnej dráhy do príslušnej kategórie dráhy a o zmenách tohto zaradenia,

(7) schvaľuje rozsah skúšok a technické podmienky pre konštrukciu a výrobu dráhových vozidiel, električkových a trolejbusových dráh,

(8) schvaľuje typy dráhového vozidla a ich podstatné zmeny znamenajúce odchýlku od schváleného typu dráhového vozidla električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh,

(9) stanovuje rozsah skúšobnej prevádzky a podmienky za ktorých je možné vykonať skúšobnú prevádzku,

(10) poveruje zamestnancov výkonom činnosti skúšobných komisárov, vedie o vydaných povereniach evidenciu, sleduje či uvedení zamestnanci majú predpísanú odbornú spôsobilosť,

(11) poveruje právnické osoby vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel a skúšok dráhových vozidiel,

(12) poveruje právnické osoby na overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu s výnimkou lanovej dráhy a na overovanie spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku a zverejňuje zoznam poverených osôb,

(13) poveruje právnické osoby na overovanie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti,

(14) určuje technické zariadenia a činnosti, nad ktorými je potrebné vykonávať štátny odborný technický dozor (ŠOTD),

(15) navrhuje a vyjadruje sa k návrhom technických noriem týkajúcich sa určených technických zariadení (UTZ) a kontajnerov, súvisiacich s výkonom pôsobnosti ŠOTD, navrhuje a vyjadruje sa aj k návrhom ostatných technických noriem súvisiacich so železničnou a kombinovanou dopravou,

(16) pripomienkuje a navrhuje úpravy noriem a predpisov v železničnej doprave, súvisiacich s výkonom pôsobnosti dráhového správneho úradu (DSÚ),

(17) stanovuje výšku správnych poplatkov v pôsobnosti železničnej dopravy,

(18) koordinuje pôsobnosť ŠOTD s ostatnými dozormi na technické zariadenia,

(19) pripravuje návrhy poverení zamestnancov výkonom štátneho odborného technického dozoru(ŠOTD), vedie o vydaných povereniach evidenciu, sleduje či uvedení zamestnanci majú predpísanú odbornú spôsobilosť, zabezpečuje ich preškoľovanie,

(20) vypracúva všeobecne záväzné právne predpisy a rezortné predpisy upravujúce výkon ŠOTD,

(21) vykonáva štátny odborný technický dozor,

(22) koordinuje činnosti pri výkone štátnej správy podľa zákona o dráhach s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

(23) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení celoštátnej dráhy alebo regionálnej dráhy,

(24) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zaradení železničnej dráhy do príslušnej kategórie dráhy a o zmenách tohto zaradenia s výnimkou ustanovenia § 70 zákona o dráhach,

(25) rozhoduje o zaradení železničnej dráhy do európskeho železničného systému a o zmenách tohto zaradenia,

(26) vyjadruje sa k opatreniam a informáciám, ktoré zverejňuje Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,

(27) vymenúva vedúceho vyšetrovateľa nehôd,

(28) vydáva osvedčenie o školení bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru alebo poveruje právnickú osobu na vydávanie osvedčení o školení bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru,

(29) určuje dopravcovi okruh osôb, ktoré budú dopravcom prepravované za osobitnú tarifu určenú dopravcom, s výnimkou osôb prepravovaných podľa osobitného predpisu.