Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu

Preprava rádioaktívneho materiálu na území Slovenskej republiky podlieha nielen ustanoveniam medzinárodných dohôd o preprave nebezpečných vecí (napr.  ADR/RID/ADN) ale aj zákonu č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“).

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. je preprava rádioaktívnych materiálov považovaná za činnosť vedúcu k ožiareniu, na vykonávanie ktorej je potrebné povolenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 zákona č. 87/2018 Z. z.

Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov je potrebné aj na činnosti vykonávané osobami zo zahraničia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.

Žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prepravu rádioaktívnych materiálov, a ktorý je v pracovnom pomere so žiadateľom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Náplň činnosti odborného zástupcu je uvedená v § 42 zákona č. 87/2018 Z. z.

Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov primerané druhu a charakteru prepravovaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, odhadu veľkosti rizika a charakteru možného ohrozenia zdravia spôsobeného ožiarením pracovníkov pri ich bežnej pracovnej činnosti, očakávaným ročným dávkam a pravdepodobnosti a veľkosti potenciálneho ožarenia.
Ďalej je držiteľ povolenia povinný zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany prostredníctvom odborného zástupcu a  osoby zodpovednej za zabezpečenie radiačnej ochrany (t.j. osoby s priamou zodpovednosťou).

 

ŽIadosť o vydanie povolenia na prepravu
 

Žiadateľ v žiadosti o vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa § 28 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. adresovanej na Útvar vedúceho hygienika MDV  SR uvedie:

 • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
 • činnosť vedúcu k ožiareniu, na ktorú žiada vydať povolenie (preprava rádioaktívnych materiálov),
 • miesto výkonu činnosti (napr. cestná sieť SR)
 • meno priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia priloží:

 • zoznam UN čísiel látky alebo predmetu triedy 7 (rádioaktívneho materiálu), na ktoré žiada vydať povolenie na prepravu, 
 • charakteristiku plánovanej činnosti vedúcej k ožiareniu a popis technického vybavenia,
 • odôvodnenie prepravy,
 • prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, ak je známa,
 • opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
 • hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
 • havarijný plán na prepravu,
 • doklady o obalovom súbore (zoznam typov obalových súborov, zoznam pridelených identifikačných značiek, kópie osvedčení o schválení príslušným orgánom a/alebo dokumentáciu o zhode konštrukcie kusa),
 • doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku (zoznam vozidiel uvádzajúci typ vozidla a jeho EČV, kópie technických preukazov vozidiel),
 • doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku (menný zoznam členov osádky a kópie osvedčení o školení vodiča pre triedu 7),
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu na prepravu rádioaktívnych materiálov (podľa § 44 ods. 2 písm. m) zákona č. 87/2018 Z. z.)
 • Plán zaistenia bezpečnosti rádioaktívneho materiálu pri preprave (podľa § 84 a prílohy č. 3 zákona č. 87/2018 Z. z.).


MDV SR vydá povolenie na prepravu, ak žiadosť má požadované náležitosti, žiadateľ alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z. z. a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. Lehota na vydanie povolenia je 30 dní. Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.

Vydanie povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 150 Sadzobníka správnych poplatkov, a to sumou 50 € za každé povolené UN číslo, resp. sumou 1000 € za prepravu zásielok obsahujúcich jadrový materiál.

 

Kontakt:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením

RNDr. Darina Páleniková, MPH – vedúca oddelenia
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk  


Konzultácie:
Mgr. Alena Bujnová – odborná pracovníčka oddelenia
telefón: +421 2 594 94 579
mobil: +421 918 825 079
email: alena.bujnova@mindop.sk

                           

Na stiahnutie: