Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 4. 2018 podľa § 163 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

 

  • Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany podliehajúcu povoľovaniu podľa tohto zákona na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 31. marca 2018, sa od 1. apríla 2018 považuje za držiteľa povolenia podľa tohto zákona a je povinná prispôsobiť vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany požiadavkám tohto zákona. 
  • Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná preukázať príslušnému orgánu radiačnej ochrany do 31. decembra 2019 splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča podľa § 84 zákona, inak jej povolenie zanikne.
  • Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany podliehajúcu povoľovaniu podľa tohto zákona alebo registrácii podľa tohto zákona, je povinná dať prevádzkovú dokumentáciu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo prevádzkovú dokumentáciu na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany do súladu s požiadavkami tohto zákona do 31. decembra 2018.
  • Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu alebo poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany podliehajúcu registrácii podľa tohto zákona na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 31. marca 2018, sa od 1. apríla 2018 považuje za držiteľa registrácie podľa tohto zákona a je povinná prispôsobiť vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu požiadavkám tohto zákona a príslušný orgán radiačnej ochrany jej bez žiadosti vydá rozhodnutie o registrácii v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2020.
  • Činnosť s typovo schváleným zdrojom ionizujúceho žiarenia, ktorá podliehala oznámeniu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorú vykonávala fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba na základe oznámenia, sa od 1. apríla 2018 považuje za oznámenú podľa tohto zákona.
  • Celotelový kostný denzitometer, na ktorého používanie je potrebná registrácia podľa tohto zákona a ktorého používanie bolo oznámené podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 31. marca 2018, možno používať bez registrácie do 31. augusta 2018.
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 31. marca 2018 sa od 1. apríla 2018 považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa tohto zákona.