Zadné ochranné zariadenie proti vklineniu

Zadné ochranné zariadenie proti vklineniu (ZOZPV) je zariadenie, ktoré musí byť konštruované a namontované na vozidlách kategórií N2, N3, O3 a O4 tak, aby poskytovalo účinnú ochranu proti podbehnutiu zozadu vozidlami kategórií M1 a N1.

ZOZPV musí mať nasledovné charakteristiky:

  • zariadenie musí byť pripevnené čo možno najbližšie k zadnej časti vozidla; keď je vozidlo nezaťažené, najnižší okraj zariadenia nesmie byť v žiadnom bode nad vozovkou vyššie než 55 cm (obrázok č. 1) (.pdf, 13,9 kB),
  • šírka zariadenia nesmie v žiadnom bode presahovať šírku zadnej nápravy meranej v najkrajnejších bodoch kolies, neberúc do úvahy vydutie pneumatík tesne pri vozovke, ani nesmie byť o viac než 10 cm kratšia na každej strane; tam, kde je viac než jedna zadná náprava, uvažuje sa s najväčšou šírkou nápravy (obrázok č. 3) (.pdf, 10,1 kB),
  • výška profilu priečnika nesmie byť menšia než 10 cm; bočné konce priečnika nesmú byť ohnuté dozadu, alebo mať ostrý vonkajší uhol; táto podmienka je splnená, keď sú bočné konce priečnika zaokrúhlené a polomer zakrivenia je minimálne 2,5 mm (obrázok č. 1) (.pdf, 13,9 kB),
  • zariadenie môže byť konštruované tak, že jeho poloha na zadnej časti vozidla sa môže meniť; v tom prípade musí byť zaručené jeho zabezpečenie v prevádzkovej polohe tak, aby bola vylúčená neúmyselná zmena jeho polohy; operátor musí mať možnosť zmeniť polohu zariadenia použitím sily nepresahujúcej 40 daN (obrázok č. 4) (.pdf, 54,8 kB),
  • zariadenie musí byť namontované tak, že horizontálna vzdialenosť medzi zadnou časťou zariadenia a najkrajnejšou zadnou časťou vozidla, vrátane akéhokoľvek mechanizmu zdvižnej plošiny, nepresiahne 40 cm (obrázok č. 2) (.pdf, 10,5 kB).

V prípade vozidiel vybavených zdvižnou plošinou môže byť inštalácia ZOZPV prerušená na účely mechanizmu (obrázok č. 5) (.pdf, 137 kB).

Odlišne od predchádzajúcich požiadaviek, vozidlá nasledovných kategórií nemusia spĺňať požiadavky tejto prílohy, pokiaľ ide o ZOZPV:

  • ťahač návesov;
  • „oplenové“ prívesy a iné podobné prívesy na prepravu kmeňov alebo iných veľmi dlhých nákladov;
  • vozidlá, u ktorých zadná ochrana proti podbehnutiu je nekompatibilná s ich použitím (napr. smetiarske vozidlá).

V prípade vozidiel, u ktorých je povinnosť vybavenia ZOZPV a nie sú ním vybavebné {ZOZPV je demontované (absentuje), je deformované (poškodené) alebo je sklopené}, vozidlo je pri technickej kontole hodnotené vážnou chybu „B“ a je dočasne spôsobilé na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Vozidlá, ktoré majú demontované ZOZPV (obrázok č. 6) (.pdf, 61,1 kB) alebo ho majú sklopené (obrázok č. 7) (.pdf, 34,3 kB) tak, že neplní predpísané podmienky, ohrozujú bezpečnosť v cestnej premávke tým, že neposkytujú požadovanú ochranu proti vklineniu vozidlám kategórií M1 a N1. V premávke na pozemných komunikáciách je možné prevádzkovať len vozidlá kategórií N2, N3, O3 a O4, ktoré z hľadiska ZOZPV plnia predpísané požiadavky proti vklineniu kategórií M1 a N1.