Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu

V prípade, že dopravca zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom nečlenského štátu Európskej únie, každý takýto vodič musí mať vydané „Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh v platnom znení).

Osvedčenie vodiča sa vydáva na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh).

K žiadosti je potrebné priložiť:

  1. kópiu licencie Spoločenstva dopravcu,
  2. kópiu pasu,
  3. kópiu vodičského preukazu,
  4. kópiu registračného listu sociálnej poisťovne,
  5. kópiu pracovnej zmluvy,
  6. kópiu povolenia na pobyt + dodatočné údaje o zamestnaní,
  7. správny poplatok v celkovej hodnote 10,-€,

(podľa položky 79 písm. l) časť VI. DOPRAVA sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

Žiadosti zasielajte na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

štátny dopravný úrad

Námestie slobody 6

P.O.BOX 100

810 05  Bratislava

Vzor žiadosti nájdete TU (.pdf, 309 kB).

Upozornenie:

Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami dopravcu členského štátu podliehajú povinnosti podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku. Podrobnosti nájdete TU.