Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva

V prípade, že dopravca zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom nečlenského štátu Európskej únie, každý takýto vodič musí mať vydané „Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh v platnom znení).

Osvedčenie vodiča sa vydáva na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh).

K žiadosti je potrebné priložiť:

1.       Kópiu licencie Spoločenstva dopravcu,

2.       Kópiu pasu,

3.       Kópiu vodičského preukazu,

4.       Kópiu registračného listu sociálnej poisťovne,

5.       Kópiu pracovnej zmluvy,

6.       Kópiu povolenia na pobyt + dodatočné údaje o zamestnaní,

7.       Správny poplatok v celkovej hodnote 10,-€, (podľa položky 79 písm. l) časť VI. DOPRAVA sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),

8.       Kópia dokladu preukazujúceho kvalifikáciu vodiča (harmonizovaný kód 95.dd.mm.rrrr).

Poznámka k 8. bodu

Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.) vodičovi nákladnej dopravy, ktorý je štátnym občanom tretieho štátu a v čase podania žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča je držiteľom dokladu s harmonizovaným kódom preukazujúcim absolvovanie základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku a je zamestnancom dopravcu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo má Slovenskou republikou vydané pracovné povolenie, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri vydaní osvedčenia vodiča uvedie tento harmonizovaný kód aj do jeho časti s názvom „Poznámky“.

 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

štátny dopravný úrad

Námestie slobody 6

P.O.BOX 100

810 05  Bratislava

Vzor žiadosti nájdete TU (.pdf, 309 kB).

Upozornenie:

Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami dopravcu členského štátu podliehajú povinnosti podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku. Podrobnosti nájdete TU.