TYPOVÉ SCHVÁLENIE ES SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred jeho uvedením na trh povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z.

 

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa môže podať len v jednom členskom štáte.

 

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa podáva za každý typ vozidla samostatne.

 

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES  systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať:

 

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to 
  1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, 
  2. ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, 
 2. značku, obchodný názov a typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

 

Prílohy žiadosti::

 

 1. výkresy s úplnými údajmi a fotografiami typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, 
 2. protokoly o testoch typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel, 
 3. vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť nebola podaná v inom členskom štáte, 
 4. certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním. (napr. STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320)), 
 5. správny poplatok 150,- eur podľa položky 67 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

Okrem vyššie uvedených dokladov štátny dopravný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

  

Žiadosť o rozšírenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať tie isté náležitosti ako žiadosť o udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

 

Prílohy žiadosti:

 

 1. správny poplatok vo výške 100,- eur podľa položky 67 písm. j) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 2. ostatné prílohy primerane v zmysle podmienok stanovených v § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. ohľadom udelenia typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.