Dopredaj vozidiel v súvislosti s ochranou chodcov (protiblokovací systém ABS a systém asistenta núdzového brzdenia) po 23.08.2015 (č. k. 20129/2015/C222-SCDPK/47979)

Podľa článku 9 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (ďalej len „nariadenie (ES) č. 78/2009“),s účinnosťou od 24.08.2015 sa vozidlá kategórie N1 nemôžu uviesť na trh a prihlásiť do evidencie vozidiel z dôvodu neplatného osvedčenia o zhode COC, ak nespĺňajú technické ustanovenia uvedené v oddiele 4 prílohy I tohto nariadenia.

Príloha č. I nariadenia č. 78/2009 pojednáva o technických ustanoveniach na testovanie vozidiel a systémov čelnej ochrany, pričom oddiel 4 stanovuje požiadavku a povinnosť na vykonanie nasledujúcich testov:

4.1.  Referenčný test na zistenie systémového prevádzkového bodu, v ktorom sa aktivuje protiblokovací brzdný systém (ABS).

4.2.  Test na overenie toho, či je správne spustená prevádzka systému asistenta núdzového brzdenia, aby sa mohli uplatniť maximálne dosiahnuteľné charakteristiky spomalenia vozidla.

Systém asistenta núdzového brzdenia podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 78/2009 je funkcia systému brzdenia, ktorá odvodzuje situáciu núdzového brzdenia z toho, akým spôsobom vodič brzdí, a podľa toho:

a)  pomáha vodičovi dosiahnuť maximálne možné pomerné brzdné spomalenie alebo

b)  stačí na to, aby vyvolala plné cyklovanie protiblokovacieho brzdného systému.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 24.08.2015 mali platné typové schválenie ES vozidla (platné osvedčenie o zhode COC) a toto schválenie (resp. osvedčenie o zhode COC) stratilo platnosť 23.08.2015, v zmysle § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len „nariadenie vlády č. 140/2009 Z. z.“), môžu v rámci limitov končiacich sérií požiadať štátny dopravný úrad o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého typové schválenie ES vozidla už stratilo platnosť.

Možnosť povolenia je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES vozidla stratilo platnosť.

Povolenie sa môže vydať iba pre vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie, boli vyrobené ešte počas platnosti schválenia daného typu vozidla, žiadosť o povolenie obsahovala dostatočné technické alebo ekonomické odôvodnenie a v čase pred 24.08.2015 výrobca bol držiteľom platného (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla, resp. zástupca výrobcu mal štátnym dopravným úradom vydané rozhodnutie o uznaní (rozšíreného) typového schválenia ES vozidla.

Štátny dopravný úrad v súlade s § 30 ods. 4 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.o žiadosti o povolenie rozhodne do troch mesiacov od doručenia žiadosti, pričom rozhodne aj o počte jednotiek daného typu vozidla. Maximálny počet vozidiel jedného typu alebo viacerých typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekročiť 30 % všetkých vozidiel daného typu uvedených do prevádzky v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roka; ak 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, možno povoliť uvedenie do prevádzky až 100 vozidiel.

Podľa Položky 69a sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa za povolenie vyberie správny poplatok 33,- eur za každé vozidlo.

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v rámci limitov končiacich sérií musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1.  ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

2.  ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)  značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,

c)  zoznam identifikačných čísiel vozidla VIN (v priloženom súbore xls v jednom stĺpci pod sebou),

d)  vyhlásenie, že všetky vozidlá s uvedenými identifikačnými číslami vozidla VIN sa nachádzali na území Európskej únie a boli vyrobené v čase platnosti typového schválenia ES vozidla,

e)  číslo typového schválenia ES vozidla, pre ktoré sa žiada povolenie,

f)   technické alebo ekonomické odôvodnenie žiadosti,

g)  počet vozidiel daného typu, ktoré boli žiadateľom uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v predchádzajúcom roku (2014).

Žiadosť sa podáva za každý typ vozidla (typové schválenie ES vozidla) samostatne.

Správny poplatok je potrebné uhradiť poštovým peňažným poukazom U na účet 7000117702/8180, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 782009, správa pre adresáta SPRÁVNY POPLATOK – DOPREDAJ 23.08.2015 alebo bankovým prevodom. Identifikačné údaje pre platbu bankovým prevodom:

Číslo účtu: 7000117702

Kód banky: 8180

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského ul. 32, 810 05 Bratislava 15

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Názov účtu: Depozitný účet MDVRR SR

Skrátený názov účtu: Dep ú MDVRR SR

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0011 7702

Variabilný symbol: 782009

Prvý podací lístok (pravý) zostáva u žiadateľa a druhý podací lístok (ľavý) je potrebné doložiť k podaniu. V prípade úhrady bankovým prevodom je potrebné k podaniu doložiť výpis z účtu, z ktorého je možné identifikovať úhradu príslušného správneho poplatku.

Vozidlá, ktorým nebol štátnym dopravným úradom povolený dopredaj vozidiel sa od 24.08.2015 nedajú prihlásiť do evidencie vozidiel v Slovenskej republiky, pretože typové schválenie ES vozidla (resp. osvedčenie o zhode COC) už nie je platné. O tejto skutočnosti sú informovaní aj pracovníci orgánu Policajného zboru, ktorí prihlasujú vozidlá do evidencie vozidiel, pretože ustanovenia nariadenia (ES) č. 78/2009 im sú známe. Ak by sa takéto vozidlo aj objavilo v evidencii vozidiel, orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie podľa § 121 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivo dovezené vozidlá nové, ktoré ešte neboli prihlásené do evidencie vozidiel a nespĺňajú technické ustanovenia uvedené v oddiele 4 prílohy I nariadenia (ES) 78/2009, od 24.08.2015 okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií neschváli a tým pádom orgán Policajného zboru takéto vozidlo neprihlási do evidencie vozidiel.

Pre jednotlivo dovezené vozidlá štátny dopravný úrad nepovolí dopredaj v zmysle § 30 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z.