Technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel

Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel je povinná

  1. overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia okresného úradu a o jeho výsledku spracovať správu,
  2. zabezpečovať spracovanie návrhov metodík emisných kontrol motorových vozidiel,
  3. overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri emisných kontrolách motorových vozidiel,
  4. zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
  5. spravovať údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme emisných kontrol motorových vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, skutočnostiach zistených pri emisných kontrolách motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,
  6. používať informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
  7. zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
   1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o emisnej kontrole motorového vozidla, osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
   2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   3. inventarizáciu a škartáciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;
  8. viesť zoznam pracovísk emisných kontrol, zoznam osôb oprávnených vykonávať emisné kontroly motorových vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
  9. písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.
  10. vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu na ochranu osobných údajov v oblasti emisných kontrol motorových vozidiel,
  11. spracovávať osobné údaje získané pri emisných kontrolách motorových vozidiel v informačnom systéme emisných kontrol motorových vozidiel v súlade s osobitným predpisom na ochranu osobných údajov.

Poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel je spoločnosť S-EKA s.r.o, Kupecká 5, 949 01  Nitra, http://www.seka.sk/.