Technická služba montáže plynových zariadení

Poverená technická služba montáže plynových zariadení je povinná

  1. overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia okresného úradu a o jeho výsledku spracovať správu,
  2. zabezpečovať spracovanie návrhov metodík montáže plynových zariadení,
  3. overovať vhodnosť meradiel a prístrojov na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri montáži plynových zariadení a predkladať ich ministerstvu na schválenie vhodnosti,
  4. zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce montáž plynových zariadení,
  5. spravovať údaje v informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; poverená technická služba montáže plynových zariadení môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o montáži plynového zariadenia v informačnom systéme montáže plynových zariadení,
  6. používať informačný systém montáže plynových zariadení a technické vybavenie schválené ministerstvom spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
  7. zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
   1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív protokolov je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
   2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení, podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   3. inventarizáciu a škartáciu tlačív protokolov a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách protokolov a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;
  8. viesť zoznam pracovísk montáže plynových zariadení, zoznam osôb oprávnených vykonávať montáž plynových zariadení a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
  9. písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

Poverenou technickou službou montáže plynových zariadení je spoločnosť IGAS, s. r. o., Školská 394/13, 013 13 Rajecké Teplice, http://www.igas.sk/ .