Technická služba technickej kontroly vozidiel

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná

  1. overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia okresného úradu a o jeho výsledku spracovať správu,
  2. zabezpečovať spracovanie návrhov metodík technických kontrol vozidiel,
  3. overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri technických kontrolách motorových vozidiel,
  4. zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technických kontrol vozidiel,
  5. spravovať údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme technických kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; poverená technická služba technickej kontroly vozidiel môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, skutočnostiach zistených pri technických kontrolách vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,
  6. používať informačný systém technických kontrol vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
  7. zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
   1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla, tlačív osvedčení o technickej kontrole vozidla a kontrolných nálepiek, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
   2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri technických kontrolách podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   3. inventarizáciu a škartáciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;
  8. viesť zoznam staníc technických kontrol, zoznam osôb oprávnených vykonávať technické kontroly vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technických kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
  9. písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.
  10. vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu na ochranu osobných údajov v oblasti technických kontrol vozidiel,
  11. spracovávať osobné údaje získané pri technických kontrolách vozidiel v informačnom systéme technických kontrol vozidiel v súlade s osobitným predpisom o ochrane osobných údajov.

Poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel je spoločnosť TESTEK s.r.o., Plachého 14, 841 02 Bratislava, http://www.testek.sk/.