Neziskové organizácie

Výskumný ústav spojov, n. o.

Riaditeľ:
Ing. Jozef Pavlík
Sídlo:
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Telefón:
048/4324 134
0905/271 922

Nezisková organizácie poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Zakladateľom organizácie je MDPT SR a jej 35 zamestnancov.


Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Riaditeľ:
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Sídlo:
Studená 3
821 04 Bratislava
Telefón:
02/4922 8111
Fax:
02/4445 3617

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., poskytuje v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z.                  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva zabezpečovaním plnenia základných požiadaviek na stavebné výrobky a stavby technickým osvedčovaním stavebných výrobkov a úkony autorizovanej osoby súvisiace s preukazovaním zhody stavebných výrobkov.