Zásady výberového konania na generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenská pošta, a.s.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., je realizované v súlade so stanovami Slovenskej pošty, a.s.,  (ďalej len „výberové konanie“).
 2. Zásady výberového konania rámcovo určujú spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania.

 

Článok 2

Výberové konanie

 

 1. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má generálny riaditeľ vykonávať. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania ustanovená osobitným zákonom). V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

 

Článok 3

Vyhlásenie výberového konania

 

 1. Výberové konanie vyhlási Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet minimálne 3 týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí obsahovať:

 a)        názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa,

 b)        funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,

 c)         kvalifikačné predpoklady,

 d)        iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,

 e)        zoznam požadovaných dokladov,

 f)         dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

 

Článok 4

Výberová komisia

 

 1. Výberová komisia (ďalej len „komisia“) je zriadená pre účely výberového konania
  ad hoc. Členov komisie vymenuje Valné zhromaždenie Slovenskej pošty, a.s., (ďalej len „valné zhromaždenie“) a zároveň určí aj predsedu komisie.
 2. Komisia má päť členov a skladá sa z predsedu a ďalších štyroch členov. Pri výbere členov komisie valné zhromaždenie prihliadne na to, aby boli v komisii zastúpení odborníci z oblasti poštových služieb, ekonomiky, práva a riadenia ľudských zdrojov.
 3. Tajomník komisie nie je členom komisie. Tajomník komisie organizuje a zabezpečuje priebeh výberového konania a vyhotovuje protokol o priebehu a výsledku výberového konania  a zápisnicu z výberového konania.
 4. Komisia musí v priebehu výberového konania nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po skončení výberového konania každý člen komisie je povinný dať písomné vyhlásenie o dodržaní svojej povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete.
 5. Členovia komisie a tajomník komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy. Táto povinnosť člena komisie a tajomníka komisie trvá aj po ukončení jeho členstva v komisii.
 6. Člen komisie potvrdí čestným vyhlásením, že nenastali u neho skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť jej členom.

 

 

Článok 5

Priebeh a vyhodnotenie výberového konania

 

 1. Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania komisia posúdi predložené žiadosti uchádzačov spolu s ostatnými požadovanými dokladmi a písomnosťami z formálneho a obsahového hľadiska.
 2. Predseda komisie zabezpečí spracovanie systému hodnotenia kandidátov na základe kvalifikačných predpokladov, kritérií a požiadaviek na uchádzačov:
 • vysokoškolské vzdelanie právnického, ekonomického alebo obdobného zamerania alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 • prax v riadiacich pozíciách minimálne 5 rokov,
 • všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti,
 • strategické myslenie,
 • všeobecná znalosť zákona č. 324/2011Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku, v znení neskorších predpisov,
 • všeobecná znalosť Obchodného zákonníka, všeobecná znalosť zákona o verejnom obstarávaní, Zákonníka práce,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 •  
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

 1. V prípade, ak uchádzač nepredložil všetky požadované doklady a písomnosti bude vyzvaný písomne alebo elektronickou poštou na ich doplnenie. Uchádzač je povinný chýbajúce doklady doložiť najneskôr v posledný pracovný deň, ktorý predchádza dňu uskutočneniu výberového konania. Ak doklady do určeného času nepredloží, bude výberová komisia túto skutočnosť považovať za nesplnenie podmienok na účasť na výberovom konaní.
 2. Zoznam požadovaných dokladov:
 • prihláška,
 • osobný dotazník,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady pozve komisia na výberové konanie najmenej
  7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
 2. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou a ústnym pohovorom.
 3. Účelom odborného písomného testu je overenie znalostí uchádzača zo všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa problematiky pôsobnosti Slovenskej pošty, a.s.
 4. Odborný test pozostáva z 20 otázok. Písomnú časť výberového konania úspešne absolvoval ten uchádzač, ktorý získal najmenej 15 bodov z celkového počtu 20 bodov.
 5. Uchádzači, ktorí získajú potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania, pokračujú v ústnej časti výberového konania ústnym pohovorom, ktorého cieľom je overiť odborné, osobné a iné predpoklady uchádzača.
 6. Každý člen komisie hodnotí odpoveď uchádzača pridelením bodov v rozpätí stupnice 0 – 10, pričom najvyšším hodnotením je 10 bodov.
 7. Každý člen komisie spracuje výsledky výberového konania na hodnotiacom hárku a urobí vlastné poradie úspešnosti uchádzačov. Člen výberovej komisie odovzdá hodnotiaci hárok predsedovi výberovej komisie.
 8. Na základe dosiahnutých výsledkov u jednotlivých členov komisie predseda zostaví konečné poradie uchádzačov.
 9. V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním.
 10. Komisia zabezpečí zohľadnenie všetkých skutočností stanovených pre výber kandidáta a taktiež zabezpečí zohľadnenie stanovísk všetkých členov komisie.
 11. Protokol o priebehu a výsledku výberového konania podpisujú všetci členovia komisie.
 12. O obsadení funkcie rozhoduje minister, pričom osobu, ktorá bude zvolená za generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti, vyberie zo zoznamu uchádzačov, ktorí splnili všetky všeobecné a odborné predpoklady.
 13. Výberová komisia písomne oznámi každému uchádzačovi výsledok výberového konania do 10 dní od jeho skončenia.
 14. Ak minister na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto, bude vyhlásené  nové výberové konanie.
 15. Nové výberové konanie sa vyhlási aj v prípade, že sa do výberového konanie nikto neprihlásil alebo nikto z prihlásených uchádzačov sa na výberové konanie nedostavil.