Rozpočtové organizácie

Dopravný úrad

Pavol Hudák, MSc.
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

02/4342 3210
02/4342 0331

www.nsat.sk

Pôsobnosť úradu:

  1. vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 402/2013 Z. z. a osobitnými predpismi,
  2. spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie,
  3. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.
  4. Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle.

 

Slovenská správa ciest

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.
Miletičova 19
826 19 Bratislava

02/5556 8008
02/5556 7976

www.ssc.sk

Pôsobnosť úradu:

Základným účelom organizácie je správa ciest I. triedy a pozemkov vo vlastníctve štátu. Zabezpečuje dopravné plánovanie v cestnom hospodárstve, výkon správcovskej a investorskej činnosti pre cesty I. triedy na území SR. Plní úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného inžinierstva, bezpečnosti cestnej dopravy. Je nositeľom koncepcie rozvoja cestnej a siete, zabezpečuje technický rozvoj, spracovanie technických noriem a štandardov cestného hospodárstva. Plní úlohy majetkovej správy ciest I.triedy, zabezpečuje údržbu a opravy ciest I.triedy a mostov. Vykonáva odbornú poradenskú činnosť pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy.

 

Slovenská stavebná inšpekcia

Ing. Rudolf Kovačka
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava

02/54410475
02/59364433

 

Štátny fond rozvoja bývania

Ing. Juraj Kvetko, PhD.
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava

02/59364222
02/59364207

www.sfrb.sk  
    

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb     

Ing. Vladimír Kešjar
Továrenská 7
828 55 Bratislava 24

02/ 5788 1111 - automatická spojovateľka
fax: 02/5293 2096 - podateľňa

www.teleoff.gov.sk

Pôsobnosť úradu:  

  1. je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 402/2013 Z. z. a osobitnými predpismi,
  2. spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
  3. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.
  4. Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle.