Štátne podnikateľské organizácie

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Riaditeľ:
Ing. Martin Nosáľ, riaditeľ
Sídlo:
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava

Telefón:
02/4857 2100
02/4857 2105 - fax

www.lps.sk, info@lps.sk

Štátny podnik založený podľa zákona č 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Štátny podnik vykonáva najmä letecké prevádzkové služby vo vzdušnom priestore SR, letové informačné služby a letové telekomunikačné služby.


Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Generálny riaditeľ
Ing. Miloslav Havrila
Sídlo:
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Telefón:
02/2029 7007
www.zsr.sk

Železnice Slovenskej republiky sú zriadené zákonom o Železniciach Slovenskej republiky č. 258/1993 v znení neskorších predpisov. ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností. Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä prevádzkovanie železničných dráh a lanových dráh, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí, výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.

Organizačné jednotky zapísané v obchodnom registri:

  •     ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina,
  •     ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie,
  •     ŽSR - Závod služieb železníc Bratislava,
  •     ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania,
  •     ŽSR - Správa majetku ŽSR Bratislava,
  •     ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava.