Kompetencie ÚVHR v oblasti radiačnej ochrany

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pôsobí aj ako orgán radiačnej ochrany v súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Útvaru vedúceho hygienika rezortu (ÚVHR) plní úlohy v oblasti radiačnej ochrany na úseku železničnej, leteckej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií pre územie celej republiky. 

Zodpovednosti a právomoci ÚVHR v oblasti radiačnej ochrany:

 • vykonáva štátnu správu a štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany v zariadeniach organizáciách spadajúcich do pôsobnosti rezortu ako aj pri preprave rádioaktívnych materiálov všetkými módmi dopravy,
 • povoľuje, registruje a eviduje činnosti vedúce k ožiareniu a služby dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, 
 • zriaďuje komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • nariaďuje opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany, 
 • zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách v oblasti prepravy rádioaktívnych materiálov,
 • rieši udalosti nezanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany alebo z hľadiska ich možných následkov vzniknuté nálezom rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu,
 • podieľa sa na odozve pri radiačnej mimoriadnej udalosti, ktorá je následkom nálezu rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu a na odozve na núdzovú situáciu,
 • ako pohotovostná zložka radiačnej monitorovacej siete vytvára mobilnú skupinu,
 • zabezpečuje odbornú prípravu zasahujúcich osôb,
 • vydáva odporúčania a odborné usmernenia v oblasti radiačnej ochrany,
 •  spolupracuje s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami pri vytváraní podmienok na bezpečnú prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia po železnici, cestnou, leteckou a lodnou dopravou, a to aj na medzinárodnej úrovni.

 

► Oddelenie radiačnej ochrany (prechod na stránku)