Preprava rádioaktívnych materiálov

Preprava rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky podlieha nielen ustanoveniam ADR/RID/ADN pre prepravu nebezpečných vecí ale aj zákonu č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a na jej vykonanie je potrebné povolenie od príslušného orgánu verejného zdravotníctva.
 
Útvar vedúceho hygienika rezortu MDV SR (ďalej len „ÚVHR“) je príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. a vydáva povolenia na prepravu rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly podľa § 45 ods.2 písm. j) tohto zákona.
 
Povolenie na prepravu rádioaktívnych materiálov je potrebné aj na činnosti vykonávané osobami zo zahraničia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.
 
Žiadateľ v žiadosti o vydanie povolenia na prepravu podľa § 45 ods.2 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. adresovanej na Útvar vedúceho hygienika MDV  SR uvedie:
 • obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
 • činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
 • miesto výkonu činnosti,
 • meno priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak bol určený.
Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia priloží:
 • výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie,
 • doklady odborného zástupcu alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je žiadateľom, a to
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
 • posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
 • charakteristiku plánovanej činnosti a technického vybavenia,
 • dokumentáciu podľa prílohy č. 4 časť X. v rozsahu určenom orgánom príslušným na vydanie povolenia:
  • odôvodnenie prepravy,
  • prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
  • opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
  • hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
  • havarijný plán na prepravu,
  • doklady o obalovom súbore,
  • doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
  • doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku.
ÚVHR vydá povolenie, ak žiadosť má požadované náležitosti, žiadateľ alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. a žiadateľ preukázal splnenie ustanovených požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany. Lehota na vydanie povolenia je 60 dní. Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.
 
Vydanie povolenia na prepravu podľa § 45 ods.2 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. je spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položky 150 Sadzobníka správnych poplatkov sumou 700 €.
 
Kontakt:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
RNDr. Darina Páleniková, MPH – vedúca oddelenia
telefón: +421 2 594 94 707
mobil: +421 915 393 669
email: darina.palenikova@mindop.sk                             
 
Na stiahnutie: