Otvorené dáta

MDV SR  zverejňuje údaje vo forme otvorených dát na základe úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (uznesenie vlády SR č. 104 z 1. marca 2017).

Zoznam úloh:

  • 5. Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát.
  • 6. Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát.
  • 9. Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených údajov najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou.
  • 14. Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie.
  • 15. Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source).
  • 16. Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu.
  • 17. Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.

 

Kontaktná osoba pre spätnú väzbu k datasetom, požiadavky na zverejnenie datasetov:

Mgr. Lukáš Jankovič, e-mail:  lukas.jankovic@mindop.sk