Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia

Údaje označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie (*)

Informácie o lete

Osobné údaje

Telefónne číslo

Adresa trvalého bydliska

Prechodná adresa

Kontaktná osoba v prípade núdze

Vyhlásenie
Odoslaním údajov a informácií vyplnených v tomto formulári vyhlasujem, že všetky vyplnené údaje a informácie sú správne, úplné a pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov pri uvedení nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov a informácií.

Poučenie o ochrane osobných údajov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) prevádzkovateľom informačného systému. Vyplnené osobné údaje sú spracovávané s cieľom plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a výkonu verejnej moci v súlade s § 12 a § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného zdravia je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oprávnené sprístupniť alebo poskytnúť vyplnené osobné údaje iným orgánom štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov a tiež v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.