Skočiť na obsah

Aktuálne informácie - DE MINIMIS

Rezort dopravy opätovne otvára schému pomoci pre cestovný ruch

BRATISLAVA 31. októbra – Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne otvára schému pomoci „de minimis" pre sektor cestovného ruchu. Ide o výzvu za mesiace január a február 2022 pre podnikateľov, ktorí žiadosť nestihli včas podať alebo im bola pre zásadné nedostatky zamietnutá.

Podnikatelia budú môcť posielať svoje žiadosti od utorka 1. novembra 2022 do piatka 11. novembra 2022.

„Túto schému sme otvorili pre pretrvávajúci dopyt podnikateľov v cestovnom ruchu o možnosť požiadať o príspevok. Chcela by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu a aby si ich nezabudli dôkladne skontrolovať pred ich samotným podaním. Budeme sa snažiť, aby boli príspevky vyplatené čo najskôr," zdôraznila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Podmienky zostávajú rovnaké ako pri predošlých výzvach. Nárok na príspevok majú tí podnikatelia, ktorým sa tržby prepadli o viac ako 40% v porovnaní s obdobím pred pandémiou, v tomto prípade teda s januárom a februárom 2019.

16.8.2022 Nová výzva pre cestovný ruch a gastro

15. augusta sme otvorili výzvu Schémy minimálnej pomoci pre kompenzáciu fixných nákladov alebo ich časti za mesiace január a február 2022. Výzva je otvorená do 16.9.2022.

Podmienky zostávajú rovnaké ako pri predošlých výzvach. Nárok na príspevok majú podnikatelia s poklesom tržieb o viac ako 40% v porovnaní s obdobím pred pandémiou – s januárom a februárom 2019.

1.6.2022 Znovuotvorené výzvy – termín na predkladanie je od 1. do 30. júna 2022

Od 1.6. do 30.6. majú podnikatelia opakovane možnosť predkladať svoje žiadosti o pomoc v rámci Schémy minimálnej pomoci. Podnikatelia môžu žiadať o príspevok za všetky doteraz otvorené oprávnené obdobia, teda

  • za oprávnené obdobie od apríla 2020 do mája 2021
  • za oprávnené obdobie od septembra do decembra 2021

Výzvy sme otvorili pre všetkých, ktorí ešte nestihli predložiť v termíne do marca, resp. apríla 2022 svoje žiadosti. Zároveň majú priestor na predkladanie žiadostí všetci tí, ktorí žiadali o pomoc v posledných dňoch platnosti predchádzajúcich výziev a odstránili nedostatky, pre ktoré im boli ich žiadosti zamietnuté.

8.12.2021 Ďalšie pokračovanie pomoci v cestovnom ruchu

Od 6.12.2021 je otvorená nová výzva pre pomoc cestovnému ruchu, v poradí už 4. výzva Schémy minimálnej pomoci s  názvom „Jesenná pomoc“.

Podnikatelia môžu žiadať o príspevok za mesiace september – november 2021. Ostatné podmienky čerpania pomoci ostávajú nezmenené.

Predchádzajúca výzva ostáva tiež platná, teda aktuálne poskytujeme subjektom v cestovnom ruchu pomoc podľa dvoch samostatných výziev minimálnej pomoci, 

  • za oprávnené obdobie od apríla 2020 do mája 2021
  • za oprávnené obdobie od septembra do novembra 2021

Aktuálne čakáme na Rozhodnutie Európskej komisie o predĺžení schémy štátnej pomoci v nadväznosti na rozhodnutie EK o predĺžení platnosti Dočasného rámca k 30/6/2022. Následne pozastavenú schému štátnej pomoci opätovne zapneme a subjekty si budú môcť žiadať o príspevok na krytie časti nekrytých fixných nákladov:

  • za oprávnené obdobie od apríla 2020 do marca 2021
  • za oprávnené obdobie od apríla 2021 do mája 2021

Na prelome januára a februára 2022 plánujeme spustenie ďalšej Výzvy k schéme štátnej pomoci na zvyšné fiškálne obdobie roka 2021 za mesiace september až december.

13.5.2021 Vyplácame prvé žiadosti z II.etapy de minimis

I.etapa je už uzatvorená, prišlo 6842 žiadostí a vyplatili sme viac ako 55 mil.eur.

K dnešnému dňu (za prvé tri týždne) evidujeme v rámci II. etapy 5 229 žiadostí, čo je už teraz v porovnaní s prvou etapou 75% záujem.

Momentálne je vydaných až 639 rozhodnutí v rámci II. etapy v celkovom objeme 7 088 968,88 eur a prvé platby začnú nabiehať na účty žiadateľom ešte tento týždeň.

V rámci posudzovania žiadostí z II. etapy máme už takmer 50% všetkých prijatých žiadostí v štádiu spracovania – čiže napríklad už boli pridelené kontrolórom, vykonávame základnú finančnú kontrolu, alebo vykonávame ďalšie administratívne úkony.

 

12.5.2021 Veľká schéma pomoci pre cestovný ruch prešla vládou

Vláda na dnešnom zasadnutí vyčlenila na Schému štátnej pomoci pre cestovný ruch 37,25 miliónov eur. Tzv. Veľká schéma umožní podnikom v odvetví cestovného ruchu, ktoré presiahli hranicu pomoci 200.000 eur, čerpať finančný príspevok na pokrytie nekrytých fixných nákladov. Rezort dopravy pripravil Veľkú schému v spolupráci s Protimonopolným úradom SR.

Vychádzajúc z aktuálne dostupných údajov o tržbách podnikov v odvetví a o počte subjektov, ktoré prekročili limit 200.000 eur, MDV SR predpokladá, že na financovanie oprávnených žiadostí, predložených v rámci schémy štátnej pomoci, bude potrebná suma 37.250.000 eur.

Základnou podmienkou pre získanie finančnej pomoci bude opäť pokles čistého obratu o viac ako 40 % v porovnaní s rokom 2019. Oprávnenými prijímateľmi pomoci budú naďalej prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

 

4.5.2021 Európska komisia schválila tzv. Veľkú schému pomoci pre cestovný ruch

Európska komisia odobrila návrh slovenského rezortu dopravy na pomoc podnikom v cestovnom ruchu a schválila Schému štátnej pomoci, tzv. Veľkú schému. Podnikatelia v cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200 tisíc eur, tak budú môcť požiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania.

Tzv. Veľká schéma vychádza zo schémy pomoci de minimis. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci zostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Za rovnaké obdobie je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy, teda buď Schémy pomoci de minimis alebo Schémy štátnej pomoci.

„Som veľmi rada, že Európska komisia súhlasila s naším návrhom a bez väčších pripomienok schválila  Schému štátnej pomoci v takej podobe, v akej sme ju pripravili.  Veľkú schému sme pripravovali v spolupráci s odborníkmi z gastrosektora a cestovného ruchu. Pomoc sa teraz dostane aj podnikom, pre ktoré je pomoc 200 000 eur nedostatoční“, povedala štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková.

Rozdiel bude vo výške možných nekrytých fixných nákladov, kedy v tzv. Veľkej schéme budú môcť veľké podniky požiadať o finančný príspevok maximálne do 70% nekrytých finančných nákladov, pre malé a stredné podniky to bude hranica 90%. „Odporúčame podnikom, ktoré sa zmestia do 200 tisíc eur, aby využili schému pomoci de minimis. Vzhľadom na nižší objem finančnej pomoci bude administratívne jednoduchšia,” povedal Radúz Dula, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV SR.

Aj v tejto schéme budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Podnikatelia budú môcť požiadať o finančnú pomoc z Veľkej schémy okamžite po navýšení finančného balíka o 37 250 000 . Minister Andrej Doležal predloží Schému štátnej pomoci na najbližšom rokovaní vlády.

 

21.4.2021 Spustili sme ďalšiu etapu pomoci pre gastro a cestovný ruch

Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu môžu od dnes podávať žiadosti o kompenzácie výpadku príjmov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. Podnikatelia tak môžu žiadať o pomoc za celé obdobie pandémie v schéme ,,de minimis“, teda do výšky 200 tisíc eur.

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.

,,Zapracovali sme rôzne podnety a pripomienky zo strany zástupcov sektora, ktoré všetky sú pre žiadateľov pozitívne. Zmenou oproti prvej etape je, že o príspevok môžu žiadať aj podniky, ktoré vznikli 1.apríla – 31. augusta 2020. Pokles tržieb budú porovnávať s mesiacom september 2020. V novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu.“ spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Aj v ďalšej etape schémy ,,de minimis” budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

 

7.4.2021 Gastroprevádzkam a cestovnému ruchu pomôžeme ďalšími 120 miliónmi eur

Vláda na dnešnom rokovaní schválila požiadavku rezortu dopravy o navýšenie financií určených na pomoc gastroprevádzkam a ďalším podnikateľom v sektore cestovného ruchu. Vďaka tomu budeme môcť spustiť ďalšiu etapu Schémy minimálnej pomoci do 200 tisíc eur. 

Ďakujem kolegom - členom vlády, že nám umožnili ďalej pomáhať gastroprevádzkam a ďalším prevádzkam v cestovnom ruchu. Ide totiž o pomoc celej Vlády SR. V tejto chvíli začíname pripravovať technické spustenie druhej etapy na portáli Slovensko.sk,“  informoval o nasledujúcich krokoch minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Aj v ďalšej etape schémy ,,de minimis” budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

,,Druhé kolo výzvy rozšíri obdobie, za ktoré budú môcť podnikatelia žiadať podporu na 12 mesiacov, teda od 1. apríla 2020 do 31.marca 2021. Finančné krytie máme však týmto rozhodnutím až do 31.mája 2021. Zmenou oproti prvej etape je, že v novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu, čím sa schéma otvorí ďalším subjektom,” spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”.

2.4.2021 Poznáme štatistiky návštevnosti Slovenska za minulý rok

Úspešný nárast počtu turistov, ktorí k nám zavítali v predošlých rokoch a prenocovali u nás, pretrhla pandémia. Podľa očakávania ide o pokles najmä pri zahraničných návštevníkoch.

V roku 2020 sme oproti predošlému roku zaznamenali zníženie celkového počtu návštevníkov o 50,1% na 3 210 007 osôb. Množstvo zahraničných turistov kleslo oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 65,5%  na 854 011 turistov. U domácich návštevníkov ubytovacích zariadení je tiež zrejmý výrazný pokles, aj keď nie tak strmý ako u zahraničných, keďže ich počet dosiahol v roku 2020 hodnotu 2 355 996, čo predstavuje zníženie o 40,5%.

Pri prenocovaniach taktiež pozorujeme rapídny prepad, tak u zahraničných turistov, kde celkový počet klesol o 62,4% na 2 347 568 nocí, ako aj u tých domácich, ktorých prenocovania poklesli o 35,0% na 7 443 029. Celkovo tak došlo k zníženiu počtu prenocovaní o 44,7% oproti rovnakému celkovému súčtu prenocovaní roku 2019.

 

30.3. Slovensko medzi najlepšími vo svetovom rebríčku udržateľnosti cestovného ruchu

Sustainable Travel Index Rankings je aktuálny rebríček za rok 2020, ktorý hodnotí udržateľnosť turizmu v krajinách celého sveta. Slovensko je na výbornom 6. mieste. Rebríček hodnotil až 99 krajín celého sveta,  v poradí sme preskočili aj také giganty turizmu ako Švajčiarsko, Španielsko, Grécko či Taliansko.

Čo to znamená? Rebríček posudzuje pripravenosť krajín na obnovu turizmu. Základnými piliermi sú ekologická udržateľnosť, spoločenské zodpovednosť, ekonomická stabilita, udržateľná doprava či development. Zoznam tiež zohľadňuje tzv. zelenú transformáciu potrebnú pre zotavenie cestovného ruchu. Podľa dát Euromonitora má až 66% turistov záujem o pozitívny vplyv cestovania na životné prostredie. Vzorom pritom môžu byť škandinávske a pobaltské krajiny, keďže Švédsko, Fínsko, Estónsko aj Nórsko sú v prvej pätici rebríčka.

 

19.3.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje návrh na štátnu karanténu v hoteloch

Ministerstvo dopravy a výstavby SR je v pracovnej skupine, ktorá pripravuje legislatívne aj technické podmienky pre strávenie povinnej karantény v hotelových a ubytovacích zariadeniach. Spolu s rezortmi zdravotníctva, vnútra a zahraničných vecí pripravujeme návrh na fungovanie povinnej štátnej karantény. Návrh ešte bude predmetom rokovania a schválenia pandemickej komisie a vlády. MDV SR však považuje túto možnosť inšpirovanú zahraničím, za rýchlo zrealizovateľnú.

,,Keďže stále nefunguje elektronická aplikácia na prihlásenie sa do povinnej karantény, diskutujeme s našimi hoteliermi aj s ostatnými dotknutými rezortmi o zriadení povinnej karantény v ich zariadeniach. Myslíme si, že v hoteloch budeme vedieť vytvoriť prijateľnejšie podmienky, ako to bolo pri povinnej karanténe v prvej vlne. Zároveň tým pomôžeme aj hotelom, ktoré musia byť od Vianoc zatvorené,” vysvetlila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Karanténa by slúžila obdobným spôsobom ako napríklad vo Veľkej Británii, kde si občania po návrate zaplatia dvojtýždňový pobyt v hotelovom zariadení. Ide o efektívny spôsob ako zabrániť prípadnému zavlečeniu mutácií koronavírusu zo zahraničia. Akým spôsobom bude financovaná povinná karanténa u nás, je zatiaľ predmetom rokovaní.

,,Nám by v tejto situácii pomohla akákoľvek možnosť ubytovať hostí. Mnohí hotelieri ponúkli svoje zariadenia ešte na jeseň na strávenie dobrovoľnej karantény, a tak vieme, že splniť podmienky karanténneho ubytovania a stravovania dokážeme zabezpečiť v relatívne krátkom čase,” reagoval generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií SR Marek Harbuľák.  

Všetky podmienky ako aj detaily povinnej karantény budú ešte predmetom rokovaní s epidemiológmi a Vlády SR.

 

25.2.2021 Na účet podnikateľov v cestovnom ruchu odišlo už viac ako 25 miliónov eur

O finančnú pomoc je veľký záujem. Ministerstvo dopravy, pod ktoré spadá cestovný ruch, spustilo schému pomoci  15.decembra.  Za dva mesiace poslalo žiadosť viac ako 5000 subjektov a už takmer polovici z nich prišli peniaze na účet.

„Robíme čo môžeme, pracujeme sedem dní v týždni, v týchto ťažkých pandemických časoch sme prijali aj brigádnikov, pretože nám veľmi záleží na tom, aby sa peniaze dostali k podnikateľom čo najskôr,“ povedal  generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Radúz Dula.

Ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších tridsať. Ak teda niekto podal žiadosť v deň spustenia schémy, teda 15. decembra, lehota na vyplatenie peňazí uplynie až v polovici marca. Peniaze však odchádzajú podnikateľom skôr, v priemere po 40-tich pracovných  dňoch.

„Stále však platí, že pri posudzovaní žiadostí musíme postupovať precízne. Nakladáme s verejnými financiami a nemôžeme si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu. V niektorých prípadoch predlžujú túto lehotu neúplné žiadosti, ktoré treba po upozornení z ministerstva doplniť. Vtedy je len na žiadateľovi ako rýchlo to urobí,“ poznamenal R.Dula.

O finančnú pomoc v rámci schémy pomoci žiadajú najmä podnikatelia, ktorí prevádzkujú reštaurácie, je ich až 40%. Hneď za nimi figurujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie.  Finančnú pomoc využívajú najmä na úhradu faktúr a odvodov. Administratíva pri vypĺňaní a zhromažďovaní podkladov nie je náročná, 84% respondentov tvrdí, že vyplnenie žiadosti im trvalo menej ako hodinu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý spracovala sekcia cestovného ruchu MDV SR na základe dotazníka pre Schému pomoci de minimis.

Podľa 72% opýtaných podnikateľov je pomoc v cestovnom ruchu nateraz dostatočná a 64% nemá alternatívny plán a svojmu podnikaniu naďalej verí.  Problémom však môže byť objem pomoci. „Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do schémy pomoci,” povedal minister Andrej Doležal.

Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci de minimis. Ministerstvo už zároveň  finalizuje veľkú schému pomoci, na ktorú Európska komisia navýšila objem pomoci z troch na 10 miliónov eur.

Sekcia cestovného ruchu zriadila na rezorte dopravy linku pomoci a takisto všetky potrebné  informácie pravideľne zverejňuje na webovej stránke ministerstva. Viac ako 96% opýtaných podnikateľov potvrdilo, že poskytované informácie sú dostatočné a sú s nimi spokojní.

„Je to ocenenie práce zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú aj cez víkendy, aby sa pomoc čo najskôr dostala k tým, ktorí to potrebujú. Aj vďaka nim je vypĺňanie žiadosti takmer bezproblémové,“poznamenal GR SCR Radúz Dula.

.

22.2.2021 A. Doležal: Robíme, čo sa dá, no sto miliónov pre cestovný ruch nebude stačiť

Stomiliónový balík pomoci pre cestovný ruch je nedostatočný. Vyhlásil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Hoci vláda predpokladala, že táto suma pokryje fixné náklady podnikateľom v sektore cestovného ruchu vrátane gastroprevádzok až do konca tohto roka, už dnes je zrejmé, že to tak nebude.

,,Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov​ iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do  schémy pomoci,” povedal minister Doležal. O akú sumu pôjde ale nekonkretizoval.

Ministerstvo tiež reagovalo na informácie platformy Stále máme chuť, ktorá zverejnila vlastný prieskum. Podľa neho štyri z piatich gastro prevádzok stále nedostali podporu zo schémy pomoci. “Samozrejme rozumieme mimoriadne ťažkej situácii, v ktorej sa títo podnikatelia ocitli. Robíme sedem dní v týždni, čo je v našich silách, aby sa peniaze k žiadateľom dostali čo najskôr. Stále však platí, že pri posudzovaní žiadostí musíme postupovať precízne.  Nakladáme s verejnými financiami a nemôžeme si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu,” uviedol minister.

Šéf rezortu dopravy zároveň vysvetlil, že ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších 30 pracovných dní. Ak teda niekto podal žiadosť v deň spustenia schémy, čiže 15. decembra, lehota na vyplatenie peňazí uplynie až v polovici marca. “Áno, je pravda, že v niektorých prípadoch dochádza k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti, napríklad ak dostaneme neúplnú žiadosť, v tomto prípade kontaktujeme žiadateľov a prosíme ich o doplnenie ich žiadosti,” upresnil Doležal.

Práve s cieľom zrýchliť kontrolu a posudzovanie žiadostí prijalo ministerstvo 20 brigádnikov. Aj vďaka nim je denne skontrolovaných a posúdených približne 150 žiadostí. Priemerná doba vybavenia žiadosti je pritom 40 dní. Pandémia koronavírusu však ovplyvnila aj prácu úradníkov, vzhľadom na fakt, že schvaľovanie žiadostí a kontrolu nie je možné vykonávať z domu, ale fyzicky z ministerstva: ,,Bohužiaľ aj naši pracovníci boli chorí, čo ovplyvnilo kapacity a spomalilo vybavovanie žiadostí v určitých prípadoch,” uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby.

.

8.2.2021 Vyhodnocovanie žiadostí schémy pomoci

Ministerstvo dopravy má na posúdenie žiadosti o finančnú pomoc 30 pracovných dní od jej prijatia a ďalších 30 pracovných dní je na vyplatenie pomoci. Snažíme sa však, aby peniaze prišli podnikateľom čo najskôr a preto sme prijali na pomoc aj brigádnikov. Posudzovanie však musí byť precízne, keďže nakladáme s verejnými financiami, nemôžeme si dovoliť chyby.

Všetky žiadosti, ktoré prišli do konca roka boli spracované, posledné odpovede odchádzajú žiadateľom z decembra v týchto dňoch. Podnikateľom prišlo zatiaľ na účet 11 miliónov eur a  ďalších 8 476 000 bude uvoľnených v priebehu mesiaca.

Denne vyhodnotíme v priemere 150 žiadostí, niektoré z nich sú však nekompletné a žiadame o doplnenie údajov alebo podkladov. Administratíva pri vypĺňaní a zhromažďovaní podkladov však nie je náročná, až 84% žiadateľov nám potvrdilo, že vyplnenie žiadosti im trvalo menej ako hodinu.

.

 

1.2.2020 Porovnanie výšky štátnej pomoci na Slovensku, v Česku a Maďarsku

Pozrite si percentuálne porovnanie výšky štátnej pomoci pre ten istý podnik s tým istým počtom zamestnancov na Slovensku a v susedných štátoch -  v Českej republike a v Maďarsku. Sekcia cestovného ruchu MDV SR prepočítala, akú finančnú pomoc dostane podnikateľ zo všetkých pomocí na Slovensku (vrátane pomoci ministerstiev hospodárstva, práce a dopravy) a koľko by presne tento istý slovenský podnik dostal, keby pôsobil v Česku alebo v Maďarsku.

 

Porovnanie výšky štátnej pomoci na Slovensku, v Česku a Maďarsku

22.1.2021 Slovenskí dovolenkári sa nemusia báť, že prídu o svoje peniaze za zájazdy

Poistenie proti insolventnosti má v súčasnosti až 85% pripravovaných zájazdov. Na všetky odložené zájazdy z minulého roka je poistná zmluva platná bez ohľadu na to, či cestovná kancelária získala poistenie na rok 2021. Do konca augusta sa musí cestovná kancelária s klientom dohodnúť na náhradnom plnení alebo do 14 dní vrátiť všetky zaplatené prostriedky. V prípade krachu CK tak cestujúci neprídu o svoje peniaze.

 

Žiadna z cestovných kancelárii na Slovensku Ministerstvu dopravy a výstavby SR neavizuje, že by jej do konca leta hrozil krach.

,,Na ministerstve dopravy sa tejto situácii intenzívne venuje pracovná skupina zložená zo zástupcov cestovných kancelárií, poisťovní, Slovenskej bankovej asociácie, NBS, ale aj ministerstva financií a hospodárstva, ktorých cieľom je uchrániť podnikateľov a nastaviť podmienky tak, aby  boli v súlade s európskymi  pravidlami. Teší nás, že poisťovne našli v týchto ťažkých časoch spoločnú reč s cestovnými kanceláriami,” uviedla štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková.

Ministerstvo dopravy spustilo v decembri schému pomoci, v rámci ktorej sa podnikatelia v cestovnom ruchu, vrátane cestovných kancelárií pri poklese tržieb o viac ako 40 percent, môžu uchádzať o finančnú podporu zo 100-miliónového balíka. Ministerstvo v týchto dňoch vypláca viac ako 11 miliónov eur.

Roman Berkes, prezident SACKA: ,,Aj vďaka tejto schéme pomoci sa optika poisťovní na cestovné kancelárie trochu zmenila a sú ústretovejšie. Počet poistených cestovných kancelárií stále stúpa.”

MDV SR sa zaoberá aj návrhom na vytvorenie tzv. garančného fondu pre prípad, že niektorá cestovná kancelária príde o poistenie insolventnosti. Na tomto návrhu pracujeme spolu so zástupcami poisťovní a cestovných kancelárií, chceli by sme, aby fungoval od roku 2022.

13.1.2021 Ministerstvo dopravy spracovalo za prvé tri týždne cez schému pomoci 11 miliónov eur

Do 12. januára prijalo Ministerstvo dopravy cez portál Slovensko.sk približne 3500 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu. Zo 100 miliónového balíka sme už k rovnakému dátumu  spracovali a postupne na účty oprávneným prijímateľom posielame 11 391 503,66 eur.

Uvedomujeme si, ako dlho čakali firmy a podnikatelia zo sektoru cestovného ruchu na finančné kompenzácie. S cieľom vyhodnocovať žiadosti ešte rýchlejšie, sme prijali brigádnikov tak, aby sme mohli pomoc posielať žiadateľom bezprostredne po kladnom posúdení. Odhadujeme, že týždenne budeme schopní vybaviť 500 žiadostí,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ministerstvo spustilo schému pomoci 15. decembra. Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre.

,,Oceňujem prístup ministerstva, ktoré posilnilo svoje kapacity tak, aby sa pomoc k žiadateľom dostala čo najrýchlejšie. Vďaka dostatočnej pomoci by slovenský cestovný ruch mal prežiť, bude to ale náročné, všetko závisí od vývoja pandémie, veľkú nádej vkladáme do vakcíny, vďaka ktorej snáď už čoskoro budeme môcť podnikať bez väčších obmedzení” uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes. 

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) je zverejnený na webovej stránke ministerstva.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov, z ktorých musí žiadosť vychádzať. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”. Zároveň už pripravujeme aj veľkú schému pomoci, kde limit na prevádzku bude až do troch miliónov eur.

.

 

12.1.2021 Hľadáme posily pre pomoc v cestovnom ruchu

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje výber na funkciu externého hodnotiteľa na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu.

Rýchlosť a adresnosť sú kľúčové pre poskytovanie zdrojov v schéme pomoci v cestovnom ruchu. Aby sme dokázali pomáhať ešte rýchlejšie, rozširujeme náš tím o externých spolupracovníkov. Bližšie informácie nájdete TU:  https://www.mindop.sk/cestovnyruch/vyberove-konanie-na-externych-spolupracovnikov

.

 

1.1.2021 O finančnú pomoc požiadalo v decembri 2720 podnikateľov

Ministerstvo dopravy a výstavby spustilo v decembri 2020 schému pomoci v cestovnom ruchu. Za prvý mesiac požiadalo o finančnú podporu 2720 podnikateľov. Prvé peniaze na účty dotknutých podnikov odišli ešte pred koncom roka.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021. Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.

Oprávnení žiadatelia môžu požiadať o peniaze zo schémy pomoci prostredníctvo formulára na portáli Slovensko.sk. Videonávod ako vyplniť formulár je zverejnený tu: https://www.youtube.com/watch?v=E1EDeEWKFEU

 MDV SR zriadilo aj infolinku + 421 2 5949 4895 a emailovú adresu pomoc@mindop.sk, na ktorej poskytuje informácie súvisiace so schémou pomoci.

 

31.12.2020 Ministerstvo dopravy začalo vyplácať peniaze podnikateľom postihnutým pandémiou

Prvé peniaze na účty dotknutých podnikov už odišli. Rezort ku koncu roka vyplatí približne šesť miliónov eur. Schému pomoci pritom spustilo ministerstvo len pred niekoľkými dňami.

Štátna pomoc pre domáci cestovný ruch v celkovej hodnote 100 miliónov eur je pre subjekty pôsobiace v tomto sektore pripravená a začalo sa s jej vyplácaním. Na portáli Slovensko.sk je sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci.

Za niekoľko dní sme prijali približne 2500 žiadostí, prioritou pre nás bolo začať s vyplácaním prostriedkov čo najskôr, aj preto ma teší, že prvé peniaze už sú na účtoch žiadateľov. V tejto súvislosti treba oceniť najmä prácu mojich kolegov zo sekcie cestovného ruchu, ktorí počas sviatkov pracovali na tom, aby sa to podarilo zrealizovať,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ministerstvo spustilo schému pomoci 15. decembra. Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre.

,,Reštart cestovného ruchu bude veľmi bolestivý a dlhotrvajúci. Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie. My sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami Európskej únie spustili,“ uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov, z ktorých musí žiadosť vychádzať. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Radúz Dula.

Schéma pomoci z dielne rezortu dopravy počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roka 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladá rezort vo februári 2021.

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) je zverejnený na webovej stránke ministerstva.

Ministerstvo dopravy sa snažilo formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov pripravilo dva návody - jeden textový, jeden videonávod, v ktorých ešte pred vypĺňaním formuláru rezort informuje, čo všetko si majú pripraviť.

Zároveň vyškolil aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadať.

.

 

23.12.2020 Prišlo už 2195 žiadostí o finančnú podporu

Ministerstvo dopravy zaevidovalo a začalo spracovávať ešte pred vianočnými sviatkami 2195 žiadostí o finančnú podporu zo schémy pomoci de minimis.  Prvé peniaze odídu žiadateľom ešte tento rok. 

.

 

 

15.12.2020 Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu

Od dnešnej polnoci je na portáli Slovensko.sk sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci. Po podaní žiadosti má ministerstvo 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Peniaze zo 100-miliónového balíka pomoci však chceme posielať ešte pred koncom roka.

,,Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie, my sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami EÚ spustili. Pripomínam, že v prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020, s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov z ktorých musí žiadosť vychádzať. Samozrejme však schéma počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roku 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021.“ uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Oprávnenými žiadateľmi sú napr. prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu; organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie; zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov,  múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) uvádzame na stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Prostriedky získa každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky a má uhradené záväzky v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade ku koncu roku 2019.

,,Snažili sme sa formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov sme pripravili dva návody – jeden textový, jeden videonávod. Ešte pred vypĺňaním formuláru ich informujeme, čo všetko si majú pripraviť. Vyškolili sme aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk, tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadať. Verím, že celý proces vyplnenia žiadosti zvládne naozaj každý, ak by mal niekto problémy, tomu sme pripravení pomôcť,“ spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

MDV SR zriadilo aj infolinku + 421 2 5949 4895 a emailovú adresu pomoc@mindop.sk, na ktorej poskytuje informácie súvisiace so schémou pomoci.

Videonávod ako vyplniť formulár je zverejnený: https://www.youtube.com/watch?v=E1EDeEWKFEU

.