Skočiť na obsah

Najčastejšie otázky kladené v súvislosti so schémou štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu


Pri podaní žiadosti elektronickým podpisom, teda OP s elektronickým čipom sa často stáva, že predkladatelia majú neplatný alebo neoveriteľný podpis - nemajú platné alebo aktualizované certifikáty.
Riešenie: aktualizácia na stránke slovensko.sk; výmena staršieho OP
Platnosť certifikátov OP s čipom sa dá pri podpisovaní žiadostí overiť v nasledovných krokoch:

 • na obrazovke vpravo dole nájdeme ikonku “šípka” a klikneme na ňu
 • ukážu sa nám skryté ikony
 • pravým tlačidlom klikneme na oranžové koliesko a zvolíme 1.možnosť VYDAŤ CERTIFIKÁTY
 • zadáme požadovaný kód – BOK
 • ak sú certifikáty platné, systém vypíše oznámenie o ich platnosti
 • pre vydanie nových certifikátov kliknite ĎALEJ
 • ak niektorý z certifikátov stratil platnosť, začne sa sťahovať jeho aktualizácia. Trvá to cca 10 minút.

Nesprávne uvedená adresa – uvádza sa adresu sídla spoločnosti, nie prevádzky alebo bydliska (ak to nie je adresa spoločnosti) Chyba v adrese – chýba popisné číslo Chyba v IČO – v prípade takejto chyby žiadosť zamietame, pretože IČO spoločnosti je základný údaj, podľa ktorého sú kontrolované všetky ostatné overované údaje Preklep alebo neúplné číslo IBAN. Tiež sa stretávame s tým, že žiadatelia zmenia číslo účtu po predložení žiadosti. Toto má za následok, že je platba poukázaná na neexistujúci účet.
Keď u nás stojí žiadosť dlhšie, je to väčšinou z dôvodu, že čakáme na splnomocnenie, pretože ju nepodá alebo nepodpíše konateľ, ale splnomocnená osoba, no splnomocnenie neprikladajú. Niekedy musíme žiadateľov vyzvať viackrát, alebo im to trvá dlhšie, prípadne pošlú slabé splnomocnenie (t.j. iba k podaniu žiadosti, ale nie k podpísaniu, preberaniu elektron. dokumentov, vyplneniu čestného vyhlásenia atď.). Ideálne splnomocnenie znie : „Na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku a všetky právne úkony s tým súvisiace.“ Máme pripravený vzor, ktorý im vopred zasielame.

Chýbajúce splnomocnenie- v prípade, že firma má dvoch alebo viacerých štatutárov alebo konateľov s právom konať spoločne a žiadosť podáva len jeden z nich, je potrebné doložiť splnomocnenie od druhého/ostatných konateľov/štatutárov. Jednoduchšou možnosťou je podpis oboch/všetkých, v tom prípade splnomocnenie nie je potrebné. Splnomocnenie je potrebné predkladať aj v prípade, že za spoločnosť koná iná osoba, ako konateľ, štatutár alebo prokurista uvedený v Obchodnom registri. Nesprávne splnomocnenie – predloženie splnomocnenia len na podanie žiadosti nie je dostatočné. Často sú tiež predkladané plné moci, ktoré neobsahujú niektoré zo základných atribútov, medzi ktoré patria:

 • identifikácia splnomocniteľa - osoba, ktorá niekomu dala plnú moc zastupovať ju. Ak je splnomocniteľom fyzická osoba musí byť uvedené jej meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, trvalý pobyt, druh a číslo dokladu totožnosti. V prípade, že je splnomocniteľom právnická osoba treba uviesť jej obchodné meno, sídlo, IČO, názov registra, ktorý právnickú osobu zapísal vrátane čísla zápisu, a identifikačné údaje štatutárneho orgánu v rovnakom rozsahu ako pri fyzickej osobe.
 • identifikácia splnomocnenca - osoba, ktorej bola plná moc udelená. Údaje o splnomocnencovi musia byť rovnaké ako pri osobe splnomocniteľa, v závislosti od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.
 • úkony, na ktoré splnomocniteľ oprávnil splnomocnenca - je potrebné presne stanoviť, na aké úkony je splnomocnenec oprávnený. Úkony musia byť napísané zrozumiteľne a jasne. Musí byť zrejmé v čom môže splnomocnenec konať v mene splnomocniteľa.
 • dátum vystavenia splnomocnenia
 • podpis splnomocniteľa a jeho overenie - častou otázkou je to, či podpis na splnomocnení musí byť úradne overený (napr. u notára, na matrike a pod.). Tento je nutný ak overenie podpisu vyžaduje konkrétny zákon (napr. v prípade predaja nehnuteľnosti) alebo ak overenie podpisu síce nevyžaduje zákon, ale ide o prevenciu, aby splnomocnenie nespochybňovali obchodní partneri. Detailnejšie informácie sú dostupné napríklad na www.podnikajte.sk.

Žiadatelia sú oprávnení získať pomoc podľa schémy minimálnej pomoci len ak spĺňajú jej podmienky, medzi ktoré patrí aj ekonomická aktivita v činnostiach, ktoré schéma podporuje. Pri overovaní kontrolujeme zápis takejto činnosti v príslušnom registri (ORSR/ŽRSR). Zoznam oprávnených činností, ktoré naša schéma podporuje je uvedený v prílohe č.1 výzvy k Schéme minimálnej pomoci (de minimis).