Skočiť na obsah

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní žiadostí

  1. V prípade, že firma má dvoch alebo viacerých štatutárov, prípadne konateľov a žiadosť podáva jeden z nich, je potrebné doložiť splnomocnenie overené notárom od druhého konateľa/štatutára. Jednoduchšou možnosťou je podpis oboch, v tom prípade splnomocnenie nie je potrebné.
  2. V prípade, že figurujete medzi dlžníkmi na poistnom (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, daňový úrad), no záväzky máte už uhradené alebo máte schválený splátkový kalendár, nezabudnite priložiť potvrdenie daného úradu o tejto skutočnosti.
  3. Pozorne si prekontrolujte, či Vaša podnikateľská činnosť patrí medzi oprávnené ekonomické činnosti. Ich zoznam nájdete v prílohe č.1 výzvy schémy de minimis.