Výber na funkciu externého hodnotiteľa na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa článku 4 Smernice č. 52/2020 o poskytovaní dotácií organizáciám cestovného ruchu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov vyhlasuje výber na funkciu externého hodnotiteľa na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu,

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorej z nasledovných oblastí: právo, ekonómia, marketing, cestovný ruch, regionálny rozvoj alebo kultúra
 • najmenej päťročná odborná prax v príslušnej oblasti pôsobenia (marketing a/alebo cestovný ruch)
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • emociálna stabilita

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti cestovného ruchu vrátane európskej legislatívy, zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
 • analytické a koncepčné myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti
 • schopnosť pracovať pod tlakom, motivácia pre výkon funkcie
 • všeobecný prehľad v oblasti pôsobenia (marketing a/alebo cestovný ruch)
 • manažérske a komunikačné zručnosti

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok)– odporúčame uviesť vo formáte europass
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač alebo jemu blízka osoba) nie je:
 • organizáciou cestovného ruchu (ďalej len „žiadateľ)“,
 • zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi, najmä ale nielen z dôvodu preukázateľných osobných, pracovných alebo obchodných vzťahov,
 • štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
 • členom štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej žiadateľom,
 • v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k žiadateľovi alebo k ministerstvu,
 • v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k  marketingovej, resp. mediálnej  agentúre (a ani v nej nevykonáva čestnú funkciu), ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k organizáciám cestovného ruchu, ktoré sú vedené v Registri organizácií cestovného ruchu zverejnenom na webe ministerstva (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/register-organizacii-cestovneho-ruchu),
 • v rodinnom vzťahu alebo inom blízkom vzťahu k žiadateľovi alebo k zamestnancovi ministerstva,
 • v rodinnom vzťahualebo inom blízkom vzťahu k členovi komisie na hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie,
 • v obchodnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo k ministerstvu.

Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a prílohami: 24. január 2021.

Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať poštou, elektronicky prostredníctvom e-schránky alebo predložiť osobne do podateľne ministerstva.

Adresa:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – sekcia cestovného ruchu
Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava
značka „V externý hodnotiteľ“ a „Obálku neotvárať“

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady a prílohy, budú pozvaní na ústnu časť výberu.

Počet obsadzovaných miest: 6 (3 oblasť pôsobenia cestovný ruchu + 3 oblasť pôsobenia marketing)

Ponúkaná odmena: Externý hodnotiteľ vykonáva funkciu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti uzatvorenej s ministerstvom a za výkon jeho činnosti mu prináleží odmena v zmysle interných predpisov.