PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE OSN

TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN

(spracované na základe neoficiálnej revízie 2 dokumentu TRANS/WP.29/343/Rev.28/Add.2 z 28. októbra 2020)


Poznámka : V stĺpci "Dátum nadobudnutia platnosti" u corrigenda ide o dátum prijatia.        61   62   63   64   65   66   67   68   69   70  
PREDPISY EHK Č. 61 až 70
Predpis č. Dokumentačný odkaz
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/...
Status dokumentu Dátum nadobudnutia platnosti NÁZOV
61

Add.60

Add.60/Amend.1

Add.60/Amend.2

Add.60/Amend.3

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

15.07.84

10.10.06

15.07.13

18.06.16

Jednotné ustanovenie pre homologizáciu úžitkových vozidiel z hľadiska ich vonkajších výčnelkov pred zadným panelom kabíny

Uniform provisions concerning the approval of commercial vehicles with regard to their external projections forward of the cab's rear panel
62

Add.61

Add.61/Amend.1

Add.61/Amend.1/Corr.1

Add.61/Amend.2

Add.61/Amend.3

Add.61/Amend.4

Add.61/Rev.1

00

Suppl.1 to 00

Corr.1 to Suppl.1

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

01

01

01.09.84

24.01.88

08.03.00

10.10.06

15.10.19

25.09.20

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s riadidlami z hľadiska ich ochrany proti neoprávnenému použitiu

Uniform provisions concerning the approval of power-driven vehicles with handlebars with regard to their protection against unauthorized use
63

Add.62

Add.62/Amend.1

Add.62/Amend.1/Corr.1

Add.62/Amend.1/Corr.2

Add.62/Amend.2

Add.62/Rev.1

Add.62/Rev.1/Amend.1

Add.62/Rev.1/Amend.2

Add.62/Rev.1/Amend.3

Add.62/Rev.1/Amend.4

00

01

Corr.1 to 01

Corr.2 to 01

Suppl.1 to 01

02

Suppl.1 to 02

Suppl.2 to 02

Suppl.3 to 02

Suppl.4 to 02

15.08.85

08.03.99

23.06.99

07.03.01

10.10.06

03.11.13

20.01.16

09.02.17

10.10.17

29.12.18

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu dvojkolesových mopedov z hľadiska hluku

Uniform provisions concerning the approval of two-wheeled mopeds with regard to noise
64

Add.63

Add.63/Amend.1

Add.63/Amend.2

Add.63/Amend.3

Add.63/Amend.4

Add.63/Rev.1

Add.63/Rev.1

Add.63/Rev.1/Amend.1

Add.63/Rev.1/Amend.2

Add.63/Rev.1/Amend.3

Add.63/Rev.2

Add.63/Rev.2/Amend.1

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

01

Corr.1 to 01

02

Corr.1 to 02

Suppl.1 to 02

Suppl.2 to 02

03

03

Suppl.1 to 03

01.10.85

17.09.89

30.10.03

03.02.08

03.02.08

19.08.10

19.08.10

13.04.12

27.01.13

09.02.17

---

12.01.20

Jednotné ustanovenie pre homologizáciu vozidiel, vybavených náhradnými kolesami/pneumatikami pre dočasné použitie

Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with temporary-use spare wheels/tyres
65

Add.64/Rev.1

Add.64/Rev1/Corr.1 (F only)

Add.64/Rev1/Amend.1

Add.64/Rev.1/Amend.2

Add.64/Rev.1/Amend.2

Add.64/Rev.1/Amend.3

Add.64/Rev.2

Add.64/Rev.2/Corr.1 (E only)

Add.64/Rev.2/Amend.1

Add.64/Rev.2/Amend.2

Add.64/Rev.2/Amend.3

Revízia 1

Erratum

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Corr.1 to Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Revízia 2

Erratum 1 to Rev.2

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

---

---

02.02.07

15.10.08

15.10.08

23.06.11

---

---

18.11.12

09.10.14

10.10.17

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zvláštnych výstražných svietidiel motorových vozidiel

Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for motor vehicles
66

Add.65

Add.65/Amend.1

Add.65/Rev.1

Add.65/Rev.1/Corr.1

Add.65/Rev.1/Corr.2

Add.65/Rev.1/Corr.3

Add.65/Rev.1/Amend.1

Add.65/Rev.1/Amend.2

00

Suppl.1 to 00

01

Erratum

Corr. 1 to 01

Corr. 2 to 01

Suppl.1 to 01

02

01.12.86

03.09.97

09.11.05

---

15.11.06

14.03.07

15.10.08

19.08.10

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu veľkých autobusov z hľadiska pevnosti ich nosnej konštrukcie

Uniform provisions concerning the approval of large passenger vehicles with regard to the strength of their superstructure
67

Add 66/Rev.2

Add 66/Rev.2

Add 66/Rev.2 (R only)

Add 66/Rev.2/Corr.1

Add 66/Rev.2/Amend.1

Add 66/Rev.2/Amend.2

Add.66/Rev.2/Corr.2 (F only)

Add.66/Rev.2/Amend.3

Add.66/Rev.3

Add.66/Rev.3/Corr.1 (E only)

Add.66/Rev.3/Corr.2 (E only)

Add.66/Rev.3/Amend.1

Add.66/Rev.3/Amend.2

Add.66/Rev.3/Amend.3

Add.66/Rev.4

Add.66/Rev.4/Amend.1

Add.66/Rev.4/Amend.2

Add.66/Rev.4/Amend.3

Add.66/Rev.5

Add.66/Rev.5/Amend.1

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Corr.2 to Suppl.2 to 01

Erratum

Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

Erratum

Suppl.9 to 01

Suppl.10 to 01

Erratum to Revision 3

Corr.2 to Rev.3

Suppl.11 to 01

Suppl.12 to 01

Suppl.13 to 01

Suppl.14 to 01

Suppl.15 to 01

02 series

Suppl.16 to 01

---

Suppl.1 to 02

23.06.05

18.01.06

16.11.05

---

02.02.07

03.02.08

---

19.08.10

26.07.12

---

26.07.12

15.07.13

03.11.13

10.06.14

09.10.14

16.10.18

15.10.19

28.05.19

---

15.10.19

Jednotné ustanovenie pre:
I. Homologizáciu špecifického zariadenia vozidiel kategórie M a N, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn
II. Homologizáciu vozidiel kategórie M a N vybavených špecifickým zariadením umožňujúcim použiť skvapalnený ropný plyn vo svojom pohonnom systéme, vzhľadom na montáž takéhoto zariadenia


Uniform provisions concerning:
I. Approval of specific equipment of vehicles of category M and N using liquefied petroleum gases in their propulsion system
II. Approval of a vehicle of category M and N fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in its propulsion systém with regard to the installation of such equipment
68

Add.67

Add.67/Amend.1

00

Suppl.1 to 00

01.05.87

30.11.96

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel, vrátane čisto elektrických vozidiel, z hľadiska merania maximálnej rýchlosti

Uniform provisions concerning the approval of power-driven vehicles including pure electric vehicles with regard to the measurement of the maximum speed
69

Add.68

Add.68/Amend.1

Add.68/Amend.1

Add.68/Amend.2

Add.68/Amend.3

Add.68/Amend.4

Add.68/Rev.1

Add.68/Rev.1/Amend.1

Add.68/Rev.1/Amend.1/Corr.1

Add.68/Rev.1/Amend.2

Add.68/Rev.1/Amend.3

00

01

Corr.1 to 01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Corr.1 to Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

02

15.05.87

27.09.97

12.03.97

07.02.99

05.12.01

18.06.07

15.10.08

24.10.09

13.03.13

10.10.17

15.10.19

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných označovacích tabuliek pre (konštrukčne) pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá

Uniform provisions concerning the approval of rear marking plates for slow-moving vehicles (by construction) and their trailers
70

Add.69/Rev.1

Add.69/Rev.1/Amend.1

Add.69/Rev.1/Amend.1/Corr.1

Add.69/Rev.1/Amend.2

Add.69/Rev.1/Amend.3

Add.69/Rev.1/Amend.4

Add.69/Rev.1/Amend.5

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

Corr.1 to Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

Suppl.9 to 01

Suppl.10 to 01

02

15.10.08

24.10.09

09.03.11

18.11.12

15.06.15

10.10.17

15.10.19

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných označovacích tabuliek pre ťažké a dlhé vozidlá

Uniform provisions concerning the approval of rear marking plates for heavy and long vehicles