späť 1995/76 ďalej
Bienále ilustrácií Bratislava
Dušan Kállay,
ilustrácia z knihy "Ein Strich zieht durch die Welt" (Dachs Verlag, Viedeň, 1992)
Katalógové číslo: 
Grafická úprava a rytina známky: 
Dátum vydania: 
Tlačiareň: 
Technika tlače: 
Náklad známok: 
76
Martin Činovský
5.9.1995
Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
2 100 000
Výtvarné dielo na FDC:  Pierre Pratt (Kanada) ilustrácia z knihy Follow That Hat (Toronto, Kanada, 1992)
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie Dušana Kállaya z knihy Ein Strich zieht durch die Welt
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC :  10 000

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5. 9. 1995 dve príležitostné poštové známky série "Bienále ilustrácií Bratislava ". Na druhej z nich je ilustrácia Dušana Kállaya (Slovensko) z knihy "Ein Strich zieht durch die Welt" (vydal Dachs Verlag, Viedeň, 1992), ocenená plaketou BIB 93. Známka bola vydaná v nominálnej hodnote 3 Sk.

Okrem ilustrácie literatúry pre deti a mena autora je na známke text "Bienále ilustrácií Bratislava" a znak BIB. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava ilustrácií do kníh pre deti a mládež, ktorá sa usporadúva od roku 1967. BIB sa koná pod patronátom UNESCO a jeho nevládnej organizácie IBBY (Medzinárodný výbor pre knihy pre deti a mládež). Výber diel na BIB podľa štatútu zabezpečujú národní komisári jednotlivých krajín spolu s generálnym komisárom BIB. Organizačnú prácu robí Sekretariát BIB. Odbornú prácu v oblasti ilustrácie pre deti a mládež robí Medzinárodný kabinet BIB, ktorý je súčasťou BIBIANY - Medzinárodného domu umenia pre deti pomenovaného podľa BIB-u. Knihy vystavené na bienále zostávajú majetkom knižnice BIB. Na BIB sa udeľujú ceny: Grand prix, Zlaté jablká, plakety a čestné uznania. V emisii sú reprodukované práce autorov ocenených na BIB '93.

Zo slovenských výtvarníkov dostali ceny na BIB:
Grand prix: Dušan Kállay (1983)
Zlaté jablko: Viera Bombová (1967, 1969), Albín Brunovský (1977, 198l), Dušan Kállay (1973, 1975), Róbert Brun (1987), Viera Gergeľová (1989)
Plakety: Miroslav Cipár (1973, 1977), Róbert Dúbravec (1975), Ľuba Končeková (1979), Katarína Ševellová (1989), Dušan Kállay (1993), Jana Kiselová (1991)

Známka platila v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 5. 9. 1995 až do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom