<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <!-- CREATED BY: Miroslav Kolesr http://www.askom.sk/kontakt.php --> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <title>Kultrne dedi stvo Slovenska - Kostol Matky Bo&#382;ej v Boldogu</title> <script type="text/javascript" src="../script/arrows.js"></script> <script type="text/javascript" src="../script/znamky.js"></script> <link href="../styles/znamky.css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"></style> </head> <body class="body2007"> <p>&nbsp;</p> <table class="table_def"> <tr> <td class="td_head_l"><a href="09438.html"><img src="../obrazky/prev_grey.gif" alt="sp?" name="prev" height="56" width="24" border="0"></a></td> <td class="td_center"><a href="f09439.html"> <img alt="439 Kostol Matky Bo&#382;ej v Boldogu" src="09439.jpg" style="border-width:0px;"></a></td> <td class="td_head_r"><a href="09440.html"><img alt="vpred" style="border-width:0" height="56" name="next" src="../obrazky/next_grey.gif" width="24"></a></td> </tr> <tr style="height:60px" > <td colspan="3" align="center"><b>Kultrne dedi stvo Slovenska:&nbsp; Kostol Matky Bo&#382;ej v Boldogu</b></td> </tr> </table> <table class="table_def"> <tr> <td class="td_left">Katalgov slo:</td> <td class="td_right">439</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Autor vtvarnho nvrhu znmky:</td> <td class="td_right">Peter Augustovi </td> </tr> <tr> <td class="td_left">Rytec znmky:</td> <td class="td_right">Rudolf Cignik</td> </tr> <tr> <td class="td_left">DeH vydania:</td> <td class="td_right">02. 01. 2009</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Tla iareH:</td> <td class="td_right">Poatovn tiskrna cenin, a. s. Praha</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Technika tla e:</td> <td class="td_right">rota n oce>otla  v kombincii s h:bkotla ou</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Rozmery znmky:</td> <td class="td_right">22 x 26,5 mm</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Nklad znmok:</td> <td class="td_right">2 mil.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td class="td_left">Autor motvu na FDC:</td> <td class="td_right">Peter Augustovi </td> </tr> <tr> <td class="td_left">Rytec FDC:</td> <td class="td_right">Vieroslav Ondreji ka</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Nvrh na FDC pe iatku:</td> <td class="td_right">Peter Augustovi </td> </tr> <tr> <td class="td_left">Tla iareH FDC:</td> <td class="td_right">TAB, s.r.o., Bratislava</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Technika tla e:</td> <td class="td_right">oce>otla  z plochch platn</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Nklad FDC:</td> <td class="td_right">3200 ks</td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="td_popis"> <hr class="td_center"> Slovensk poata, a. s., vydala 2. 1. 2009 poatov znmku  Kultrne dedi stvo Slovenska: Kostol Matky Bo~ej v Boldogu v nominlnej hodnote 0,02 (0,50 Sk).<br /> Hlavnm motvom znmky je pvodn romnska kamenn krstite>nica s figurlnou vzdobou, pravdepodobne s Je~iaom Kristom s >avou rukou v ~ehnajcom geste.<br /> Poatov znmku rozmerov 22 x 26,5 mm vrtane perforcie (na vaku) vytla ila technikou rota nej oce>otla e v kombinci s h:bkotla ou tla iareH Poatovn tiskrna cenin Praha, a. s., na tla ovch listoch so 100 znmkami.<br /> Autorom vtvarnho nvrhu znmky je akad. mal. Peter Augustovi . Autorom oce>orytiny znmky je akad. mal. Rudolf Cignik.<br /> S asne s poatovou znmkou bola vydan oblka prvho dHa vydania s domicilom Bratislava a s pe iatkou FDC s dtumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazen kostol z jeho zpadnej strany. Motvom FDC pe iatky je detail z relifnej vzdoby portlu kostola. FDC vytla ila tla iareH TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oce>otla ou z plochej platne v nklade 3 200 ks.<br /> Autorom vtvarnho nvrhu FDC ako aj FDC pe iatky je akad. mal. Peter Augustovi , autorom rytiny FDC je mgr. art. Vieroslav Ondreji ka. <br /> <br /> Znmka <b>plat</b> vo vntroattnom i medzinrodnom poatovom styku od <b>2. 1. 2009</b> a~ do odvolania.<br /> </td> </tr> </table> <table class="table_def"> <tr> <td class="td_foot_l"><a href="f09439.html"><img class="img_fdcs" src="fdcs_439.jpg" alt="FDC"></a></td> <td style="width:50%"> <hr class="hr_foot"> </td> <td class="td_center"><a href="../znamky.htm"><img class="img_home" src="../obrazky/znamky_m.gif" alt="Obsah 1993-2009"></a></td> <td style="width:50%"> <hr class="hr_foot"> </td> <td class="td_foot_r"><a href="znamky09.html"><img class="img_year" src="../obrazky/_y2009.gif" alt="Rok 2009"></a></td> </tr> <tr> <td class="td_copyright" colspan="5">Copyright &copy;2009 askom</td> </tr> </table> </body> </html>