<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <!-- CREATED BY: Miroslav Kolesr http://www.askom.sk/kontakt.php --> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <title>Kultrne dedi stvo Slovenska - Kostol sv. Kr&#382;a v Hamuliakove</title> <script type="text/javascript" src="../script/arrows.js"></script> <script type="text/javascript" src="../script/znamky.js"></script> <link href="../styles/znamky.css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"></style> </head> <body class="body2007"> <p>&nbsp;</p> <table class="table_def"> <tr> <td class="td_head_l"><a href="09447.html"><img src="../obrazky/prev_grey.gif" alt="sp?" name="prev" height="56" width="24" border="0"></a></td> <td class="td_center"><a href="f09448.html"> <img alt="448 Kostol sv. Kr&#382;a v Hamuliakove" src="09448.jpg" style="border-width:0px;"></a></td> <td class="td_head_r"><a href="09449.html"><img alt="vpred" style="border-width:0" height="56" name="next" src="../obrazky/next_grey.gif" width="24"></a></td> </tr> <tr style="height:60px" > <td colspan="3" align="center"><b>Kultrne dedi stvo Slovenska:nbsp; Kostol sv. Kr&#382;a v Hamuliakove</b></td> </tr> </table> <table class="table_def"> <tr> <td class="td_left">Katalgov slo:</td> <td class="td_right">448</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Autor vtvarnho nvrhu znmky:</td> <td class="td_right">Duaan Kllay</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Rytec znmky:</td> <td class="td_right">Martin inovsk</td> </tr> <tr> <td class="td_left">DeH vydania:</td> <td class="td_right">02. 01. 2009</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Tla iareH:</td> <td class="td_right">Poatovn tiskrna cenin, a. s. Praha</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Technika tla e:</td> <td class="td_right">ocelotla  z plochch platn v kombincii s ofsetom</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Rozmery znmky:</td> <td class="td_right">22 x 26,5 mm</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Nklad znmok:</td> <td class="td_right">0,1 mil.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td class="td_left">Autor motvu na FDC:</td> <td class="td_right">Duaan Kllay</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Rytec FDC:</td> <td class="td_right">=ubomr }alec</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Nvrh na FDC pe iatku:</td> <td class="td_right">Duaan Kllay</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Tla iareH FDC:</td> <td class="td_right">TAB, s.r.o., Bratislava</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Technika tla e:</td> <td class="td_right">oce>otla  z plochch platn</td> </tr> <tr> <td class="td_left">Nklad FDC:</td> <td class="td_right">3 200 ks</td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="td_popis"> <hr class="td_center"> Slovensk poata, a. s., vydala 2. 1. 2009 poatov znmku  Kostol sv. Kr~a v Hamuliakove v nominlnej hodnote 1,33 (40 Sk).<br /> Znmka vychdza vo forme hr eka vytla enho technikou oce>otla e z plochch platn v kombinci s ofsetom. Rozmery znmky s 22 x 26,5 mm vrtane perforcie (na vaku). Hr ek vytla ila tla iareH Poatovn tiskrna cenin Praha, a. s., na tla ovom liste s 1 znmkou a dvoma kupnmi po stranch. <br /> Hlavnm motvom znmky je vrchn ase ve~e romnskeho kostola so zdru~enmi oknami. Na hr eku je zobrazenie vseku ve~e v kompozcii s fragmentmi nstennej ma>by z presbytria kostola.<br /> Autorom vtvarnho nvrhu znmky je prof. Duaan Kllay, akad. mal., autorom oce>orytiny znmky je doc. Martin inovsk, akad. mal..<br /> S asne s poatovou znmkou bola vydan oblka prvho dHa vydania s domicilom Bratislava a s pe iatkou FDC s dtumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazen sv. Katarna so svojim atribtom  kolesom. Motvom FDC pe iatky je konsekra n kr~. FDC vytla ila tla iareH TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oce>otla ou z plochej platne v nklade 3 200 ks.<br /> Autorom vtvarnho nvrhu FDC ako aj FDC pe iatky je prof. Duaan Kllay, akad. mal. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. =ubomr }lec. <br /> <br /> Znmka <b>plat</b> vo vntroattnom i medzinrodnom poatovom styku od <b>2. 1. 2009</b> a~ do odvolania.<br /> </td> </tr> </table> <table class="table_def"> <tr> <td class="td_foot_l"><a href="f09448.html"><img class="img_fdcs" src="fdcs_448.jpg" alt="FDC"></a></td> <td style="width:50%"> <hr class="hr_foot"> </td> <td class="td_center"><a href="../znamky.htm"><img class="img_home" src="../obrazky/znamky_m.gif" alt="Obsah 1993-2009"></a></td> <td style="width:50%"> <hr class="hr_foot"> </td> <td class="td_foot_r"><a href="znamky09.html"><img class="img_year" src="../obrazky/_y2009.gif" alt="Rok 2009"></a></td> </tr> <tr> <td class="td_copyright" colspan="5">Copyright &copy;2009 askom</td> </tr> </table> </body> </html>