Najčastejšie otázky kladené v súvislosti so schémou štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu


| KEDY?


Finančnú podporu sme začali vyplácať v decembri 2020, vyplácaná bude do decembra 2023. Ministerstvo má na posúdenie žiadosti od jej prijatia 30 pracovných dní a ďalších 30 pracovných dní je na vyplatenie pomoci, no snažíme sa, aby ste dostali finančnú podporu čo najskôr.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021.

Platnosť schémy pomoci končí 31. decembra 2023.

Oprávnenie vzniká zariadeniam cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o viac ako 40% oproti roku 2019, ak sú oprávneným prijímateľom určeným výzvou.


| KTO? ČO?


Oprávnení prijímatelia sú podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • Ubytovanie,
 • Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,
 • Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti,
 • Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav,
 • Športová a rekreačná výchova,
 • Činnosti múzeí,
 • Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí,
 • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,
 • Prevádzka športových zariadení – aquaparky a kúpaliská
 • Činnosti zábavných parkov a lunaparkov.

Oprávnené obdobie sa začína 1. apríla 2020 a končí sa 31. decembra 2021. Ide o obdobie, kedy mal podnikateľ v cestovnom ruchu pokles tržieb viac ako 40 percent a teda môže žiadať za toto obdobie štátnu pomoc.

Na účely zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky a čistý obrat predstavuje výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania.

Podľa definície čistým obratom je súčet výnosov účtovaných na účte 601 (Tržby za vlastné výrobky), 604 (Tržby za tovar) a 602 (Tržby z predaja služieb). Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú 601, 604, 602 (napríklad lízingové spoločnosti účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 postupov účtovania na účte 662, stavebné firmy 606, 607), do čistého obratu zahrnú aj tieto svoje výnosy (napr. účet 641 poľnohospodársky podnik).

Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku.


| AKO?


Pre CK sa pomoc bude v rozpätí 3 – 6%, samozrejme bude závislá na výške Vašich fixných nákladov a poklesu tržieb viac ako 40%.

Skutočnosť, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z.z. (prípadne podľa zákona č. 421/2020 Z.z.) nezbavuje žiadateľa prípadných nedoplatkov na poistnom, daniach ani iných záväzkov voči štátu (štátnemu rozpočtu). Takéto účinky zákon poskytnutiu dočasnej ochrany nepriznáva.
Pre účely posúdenia splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy nie je inštitút dočasnej ochrany (možno s výnimkou podmienky neexistencie konkurzného konania) vôbec relevantný.

Inštitút dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z.z. slúži do 31.12.2020 na ochranu pred konkurzom, exekučným konaním, výkonom záložného práva a pod. Zákonom č. 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dočasná ochrana poskytnutá podľa zákona č. 62/2020 Z.z. predĺžená do 31. januára 2021 a do tohto dátumu trvajú aj jej účinky.

Podľa usmernenia Finančnej správy SR: Fyzické osoby sú oslobodené od zdaňovania, právnické osoby postupujú nasledovne: Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami.
(Zdroj: Finančná správa)

Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené

 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov (t. j. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu),
 • podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov.
  (Zdroj: Finančná správa)

V prípade, ak žiadateľa podáva žiadosť na pomoc za viacero mesiacov a v niektorom z mesiacov znižuje pomoc zásadne, musí brať na zreteľ, že za príslušný kalendárny mesiac už nie je možné požiadať o žiadne ďalšie pomoci na rovnaký predmet žiadosti. V takomto prípade odporúčame žiadateľom, aby žiadosť za takýto zásadne znížený mesiac nepodali vôbec, podali žiadosť iba za úplné mesiace a zvážili žiadosť do schémy štátnej pomoci, ktorú MDV SR očakáva vyhlásiť na jar 2021. V novej schéme potom žiadateľ bude môcť (cestou novej žiadosti) žiadať pomoc predbežne až do výšky 3 000 000 € a nebude musieť v znižovanom mesiaci, kedy prekročil výšku pomoci de minimis podľa https://semp.kti2dc.sk/ výšku pomoci znižovať. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne podať žiadosť so zníženým mesiacom, na uvedený znížený mesiac už nebude môcť podať žiadosť za rovnaký predmet pomoci – v týchto prípadoch „nekryté fixné náklady“.

Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”.

V prípade, ak po podaní žiadosti žiadateľ zistí, že žiadosť o príspevok podal nesprávne, môže žiadateľ vziať svoju žiadosť späť. Žiadateľ bude postupovať nasledovne:

 • Do oficiálnej e-schránky MDV SR odošle žiadosť s predmetom: „Žiadosť o späťvzatie žiadosti o príspevok podanej dňa DD.MM.RRRR pre IČO XXXXXXXX“, pričom za dátum podania sa považuje dátum uvedený v dokumente „potvrdenka o doručení“ ktorú obdrží žiadateľ po odoslaní žiadosti do svojej schránky na slovensko.sk a to konkrétne v časti „Informácie o doručovaní“ – „dátum a čas doručenia“ – uvedie iba dátum, a IČO spoločnosti, ktorá žiadosť podala.
 • Do správy uvedie: „Týmto Vás žiadam o späťvzatie žiadosti o príspevok z priloženého podania, pre IČO: XXXXXXX – vpísať IČO žiadateľa, podanej dňa DD.MM.RRRR v čase HH:MM, tak ako je uvedené v priloženej „potvrdenke o doručení“, ktorú prikladám. Meno, priezvisko konateľa, zhodné s osobou, ktorá žiadosť podala.
 • Do prílohy správy priloží dokument „potvrdenka o doručení“ zo schránky slovensko.sk.
 • Poskytovateľ na základe takto zaslaného emailu preverí potvrdenku o doručení, a v prípade, ak sa podanie bude zhodovať s uvedeným dátumom, časom a IČO podania, spis uzavrie na základe späťvzatia žiadateľa. – „Späťvzatie žiadosti o príspevok z dôvodu žiadosti o späťvzatie zo strany žiadateľa“.
 • Žiadateľ následne novým podaním cestou formulára na https://www.mindop.sk/pomoc podá novú žiadosť. Na predošlú späťvzatú žiadosť sa nebude prihliadať, nová žiadosť bude vybavená štandardným postupom.
 • Takto podané späťvzatie môže žiadateľ zaslať aj cestou doporučenej pošty na adresu:
  • MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • Sekcia cestovného ruchu
  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
Alternatívne – doplnenie žiadosti:
Pri oprave a/alebo doplnení žiadosti postupuje žiadateľ nasledovne:
 • Využije všeobecné podanie cestou slovensko.sk, pričom do predmetu podania uvedie: „Žiadosť o úpravu a/alebo doplnenie žiadosti o príspevok podanej dňa DD.MM.RRRR pre IČO: XXXXXXXX“, pričom za dátum podania sa považuje dátum uvedený v dokumente „potvrdenka o doručení“ ktorú obdrží žiadateľ po odoslaní žiadosti do svojej schránky na slovensko.sk a to konkrétne v časti „Informácie o doručovaní“ – „dátum a čas doručenia“ – uvedie iba dátum, a IČO spoločnosti, ktorá žiadosť podala.
 • Do prílohy vloží opravené, alebo doplnené informácie vo verzii PDF
 • Do správy uvedie: „Týmto Vás žiadam o opravu a/alebo doplnenie žiadosti o príspevok z priloženého podania, za IČO: XXXXXXX – vpísať IČO žiadateľa, podanej dňa DD.MM.RRRR v čase HH:MM, tak ako je uvedené v priloženej „potvrdenke o doručení“, ktorú prikladám. Meno, priezvisko konateľa, zhodné s osobou, ktorá žiadosť podala.
 • Do správy priloží dokument „potvrdenka o doručení“ zo schránky slovensko.sk
 • Poskytovateľ na základe takto zaslaného podania preverí potvrdenku o doručení, a v prípade, ak sa podanie bude zhodovať s uvedeným dátumom, časom a IČO podania a uvedené opravy a/alebo doplnenia v spise vykoná.
 • Na doplnenú a/alebo upravenú žiadosť sa bude prihliadať tak, že za dátum podania sa bude považovať dátum doplnenia a/alebo upravenia žiadosti. Poskytovateľ túto vybaví v lehote 30 pracovných dní.
 • Takto podanú opravu a/alebo doplnenie môže žiadateľ zaslať aj cestou doporučenej pošty na adresu:
  • MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • Sekcia cestovného ruchu
  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava


| KONKRÉTNE PRÍPADY?


Oprávnenými prijímateľmi sú podniky podľa kódov ekonomických činností SK NACE. V rámci ubytovania to je kód 55 a čo sa týka prevádzky športových zariadení je to 93.11, kde berieme do úvahy bazény a plavárne, golfové ihriská a bowlingové dráhy. Treba spomenúť aj kód: 96.04 služby týkajúce sa telesnej pohody, teda sauny, wellness, parné kúpele... Pri vyplňovaní formulárov by mal byť Váš účtovník, ktorý by mal mať po ruke všetky čísla, čo sa týka tržieb, ale aj fixných nákladov na prevádzku.

Bohužiaľ, správa nehnuteľnosti nespadá do Schémy štátnej pomoci nášho ministerstva.

Budete žiadať jednotlivo za každý mesiac poklesu. Žiadosti prijímame do 31.12 2023.

Áno, podporu zo schémy pomoci v cestovnom ruchu je možné kombinovať súbežne s inými formami pomoci.

Podľa SK NACE 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav by ste mohli žiadať o pomoc v rámci Vášho bodu 2.

Bohužiaľ, ak Váš štatistický kód SK NACE nekorešponduje s tými, ktoré sú medzi oprávnenými prijímateľmi, nebude možné Vás zaradiť do pomoci.

Nie, bohužiaľ nespadáte do Schémy štátnej pomoci MDV SR.

Mali by ste patriť pod kód SK NACE 93.21 – Činnosti lunaparkov, a zábavných parkov alebo 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií. Prosím v 51. týždni navštívte našu stránku www.mindop.sk nájdete tam výzvu, formulár a všetky relevantné informácie.