Skočiť na obsah

Najčastejšie otázky kladené v súvislosti so schémou štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu


| KEDY?


Finančnú podporu sme začali vyplácať v decembri 2020, vyplácaná bude do decembra 2023. Ministerstvo má na posúdenie žiadosti od jej prijatia 30 pracovných dní a ďalších 30 pracovných dní na vydanie rozhodnutia. Následne bude vyplatená finančná pomoc. Snažíme sa, aby ste dostali finančnú pomoc čo najskôr.

Platnosť schémy pomoci končí 31. decembra 2023.

Oprávnenie vzniká zariadeniam cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o viac ako 40% oproti roku 2019, ak sú oprávneným prijímateľom určeným výzvou.

Nie. Pre obdobie do 05/2021 slúži formulár k 3. výzve v ktorom sú všetky predchádzajúce obdobia a pre obdobie 09/2021 – 12/2021 slúži formulár k 5. výzve, kde sú zlúčené 4. a 5. výzva.

Po schválení Európskou komisiou nás ešte čakajú rokovania s Ministerstvom financií SR o navýšení finančného balíka pre Veľkú schému pomoci.

Podľa informácií, ktoré nám poskytlo Finančné riaditeľstvo, s účinnosťou od 01.01.2021 sa u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, ustanovilo nové oslobodenie od dane z príjmov právnickej osoby, a to podľa § 13 ods. 2 písm. k) ZDP, podľa ktorého sa oslobodzujú:

 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a
 • plnenia poskytnuté Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (ďalej len „zákon č. 299/2020 Z. z.“).

V zmysle prechodného ust. § 52zzi ods. 1 ZDP sa oslobodenie podľa § 13 ods. 2 písm. k) prvýkrát použije pri podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby po 31.12.2020. To znamená, že oslobodenie sa uplatní pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty právnickej osoby aj za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020, alebo za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, za ktoré sa daňové priznanie podáva po 31.12.2020 alebo za iné zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva po 31.12.2020.

S účinnosťou od 01.01.2021 sú u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, v súlade s ustanovením:
 • § 9 ods. 2 písm. d) ZDP oslobodené od dane aj plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti a
 • § 9 ods. 2 písm. j) ZDP oslobodené od dane aj plnenia poskytnuté Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.

V zmysle prechodného ust. § 52zzi ods. 1 ZDP sa ustanovenie § 9 ods. 2 písm. d) a j) ZDP v znení účinnom od 01.01.2021 prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2020, t. j. pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2020.

Zákon o dani z príjmov tieto plnenia osobitne vyčlenil ako od dane oslobodené a v nadväznosti na to možno uviesť, že náklady/výdavky hradené z týchto plnení tiež nie sú zahrnuté do základu dane.

Finančná pomoc pre podniky v odvetví cestovného ruchu nie je v tomto oslobodení zahrnutá, preto príjemcovia takejto pomoci postupujú podľa všeobecných pravidiel zahrnovania dotácií do základu dane. V zásade možno povedať, že aj na tieto dotácie sa uplatňuje princíp neutrálneho vplyvu na základ dane, nakoľko takáto dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne vzniknuté náklady, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad.

Právnická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva postupuje podľa opatrenia MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „PUPU“). V súlade s § 52a PUPU účtuje o nároku na dotáciu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu [Pozn.: Príspevky poskytované v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti sú poskytované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR]. Účtovné jednotky účtujúce podľa IFRS, ktoré vykazujú podľa IAS 20 dotáciu v hospodárskom výsledku, postupujú obdobne ako účtovná jednotka účtujúca podľa PUPU.

Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne vzniknuté náklady, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Podľa § 52a ods. 1 PUPU účtuje účtovná jednotka nárok na dotáciu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak je takmer isté, že sa
 • splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou, tzn., že sa predpokladá splnenie aj podmienok, ktoré sa vyžadujú splniť po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (tiež posúdi, že sú pre účtovnú jednotku splniteľné podmienky, ktorých povinnosť splnenia nastáva aj po dni zostavenia účtovnej závierky),
 • dotácia sa poskytne, tzn., že účtovná jednotka vykonala alebo vykoná úkony potrebné na poskytnutie dotácie (žiadosť, hlásenia a pod.).

Účtovná jednotka vyhodnocuje splniteľnosť týchto podmienok do dňa zostavenia účtovnej závierky. Niektoré môžu byť splnené do dňa zostavenia účtovnej závierky a niektoré splní po dni zostavenia účtovnej závierky. Ak posúdi splniteľnosť týchto podmienok do dňa zostavenia účtovnej závierky, účtuje nárok na dotáciu s dátumom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ak sa kompenzujú vzniknuté náklady, účtuje nárok na dotáciu do výnosov (účet 648, účet 668), ak ide o kompenzáciu v budúcnosti vzniknutých nákladov, účtuje nárok na dotáciu na účet výnosov budúcich období (účet 384).

Poskytnutá dotácia na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti (pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2020 ide o náklady vzniknuté pred rokom 2020) alebo dotácia poskytnutá s cieľom okamžitej finančnej pomoci, bez predpokladu budúcich súvisiacich nákladov sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu.

Z definícií pojmov „základ dane“ podľa § 2 písm. j) ZDP a „daňová strata“ podľa § 2 písm. k) ZDP vyplýva, že zásada časovej a vecnej súvislosti zdaniteľných príjmov (výnosov) a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období sa uplatňuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZU“) a PUPU, ak ZDP neustanovuje inak.

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými dotáciami, či inými plneniami vyplácanými z prostriedkov štátneho rozpočtu, resp. z iných verejných zdrojov (ďalej len „dotácia“), sa uplatňuje princíp zachovania neutrálneho vplyvu na základ dane. V súlade s § 17 ods. 1 písm. b) ZDP daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia. Ak výnos z dotácie, vo výške ovplyvňujúcej výsledok hospodárenia, je oslobodený od dane, potom k nemu časovo a vecne prislúchajúce náklady nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP. Ak výnos z dotácie, vo výške ovplyvňujúcej výsledok hospodárenia, nie je oslobodený od dane, tzn. je zdaniteľným príjmom, potom k nemu časovo a vecne prislúchajúce náklady, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zahrnované do zdaniteľných príjmov (výnosov) sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. m) ZDP. Len pri dotáciách poskytnutých na obstaranie odpisovaného hmotného majetku ZDP ustanovuje špecifický postup ich zahrnovania do základu dane. Podľa § 17 ods. 3 písm. f) ZDP dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku, o ktorej bolo účtované vo výnosoch, sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP vo výške daňového odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku.


| KTO? ČO?


Oprávnení prijímatelia sú podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov,
 • 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava,
 • 52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,
 • 55. Ubytovanie,
 • 56. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,
 • 77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov,
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr,
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií,
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti,
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav,
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova,
 • 91.02 Činnosti múzeí,
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí,
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení,
 • 93.19 Ostatné športové činnosti,
 • 93.21 Činnosti zábavných parkov a lunaparkov,
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Oprávnené obdobie sa začína 1. apríla 2020 a končí sa 31. decembra 2021. Ide o obdobie, kedy mal podnikateľ v cestovnom ruchu pokles tržieb viac ako 40 percent a teda môže žiadať za toto obdobie štátnu pomoc.

Na účely zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky a čistý obrat predstavuje výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania.

Podľa definície čistým obratom je súčet výnosov účtovaných na účte 601 (Tržby za vlastné výrobky), 604 (Tržby za tovar) a 602 (Tržby z predaja služieb). Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú 601, 604, 602 (napríklad lízingové spoločnosti účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 postupov účtovania na účte 662, stavebné firmy 606, 607), do čistého obratu zahrnú aj tieto svoje výnosy (napr. účet 641 poľnohospodársky podnik).

Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku.

Na účely tejto schémy, sa za nekryté fixné náklady považujú straty podnikov z ich výkazov ziskov a strát počas oprávneného obdobia, pričom:

 • výnosmi pre účely tejto schémy sa rozumejú všetky zdaniteľné tržby vedené v účtovných knihách počas oprávneného obdobia. Ak je predchádzajúca pomoc zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako výnos v oprávnenom období, táto pomoc znižuje stratu vzniknutú v oprávnenom období, a teda nie je potrebné ju odpočítať od vypočítaných nekrytých fixných nákladov (zaúčtovaná predchádzajúca pomoc nekryté fixné náklady neznižuje);
 • ak predchádzajúca pomoc nie je zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako výnos v oprávnenom období, výška prechádzajúcej pomoci sa odpočítava od vypočítaných nekrytých fixných nákladov (nezaúčtovaná predchádzajúca pomoc nekryté fixné náklady znižuje).“

Schéma minimálnej pomoci definuje oprávnené výdavky nasledovne: „Za oprávnené výdavky sa považujú nekryté fixné výdavky príjemcu, vypočítané ako podiel z čistého obratu v referenčnom období a to počas oprávneného obdobia, sťaženého následkami pandémie ochorenia COVID-19 a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v spojení s poklesom čistého obratu počas oprávneného obdobia.“ Oprávneným výdavkom teda nie je to, ako podnik financie použije, ale to, na čo si pomoc spätne uplatňuje. Oprávnené výdavky sú teda tie, ktoré už podnik vynaložil a nemal peniaze na ich pokrytie (nekryté fixné náklady). To, ako naloží s finančným príspevkom po jeho prijatí je pre nás irelevantné. My predpokladáme, že ich použije na splatenie dlhov za nepokryté náklady. Využitie finančného príspevku teda nie je časovo ohraničené.

Definícia oprávnených výdavkov je uvedená v Schéme minimálnej pomoci, článok H. Oprávnené výdavky, strana 10-11/25.

| AKO?


Pokles tržieb v oboch rokoch, teda v roku 2020 aj v roku 2021 sa porovnáva s rokom 2019.

Dôležitými zmenami oproti prvej etape je, že o príspevok môžu žiadať aj podniky, ktoré vznikli neskôr, presnejšie od 1.apríla – 31. augusta 2020. Pokles tržieb budú porovnávať s mesiacom september. Vypadla povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu. Oprávnené činnosti sú od 3. výzvy rozšírené o 3 činnosti súvisiace s vodnou dopravou. Rok 2019 ostal referenčným rokom aj pre podporu mesiacov roka 2021. Pokles tržieb o 40% v porovnaní s rokom 2019 ostal základnou podmienkou.

 • základných informácií o žiadateľovi a o firme,
 • SK NACE kód pre hlavné ekonomické činnosti,
 • spočítané tržby za dané obdobie,
 • výška fixných nákladov v jednotlivých mesiacoch
 • splnomocnenie ak koná 1 konateľ v mene ostatných alebo sa jedná o inú splnomocnenú osobu. Check-list je dostupný na webstránke ministerstva https://www.mindop.sk/schéma-pomoci/schéma-pomoci-v-cestovnom-ruchu.

Do limitu 200 000,- EUR sa počítajú všetky pomoci, ktoré sú klasifikované ako „DM“ – čiže de minimis – v aktuálnom roku a dvoch predchádzajúcich.

Veľká schéma má základné princípy rovnaké ako schéma de minimis. Rozdiel je najmä v administratívnom procese vybavenia žiadosti a vo veľkosti pomoci na žiadateľa.

Pre CK sa pomoc bude v rozpätí 3 – 6%, samozrejme bude závislá na výške Vašich fixných nákladov a poklesu tržieb viac ako 40%.

Skutočnosť, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z.z. (prípadne podľa zákona č. 421/2020 Z.z.) nezbavuje žiadateľa prípadných nedoplatkov na poistnom, daniach ani iných záväzkov voči štátu (štátnemu rozpočtu). Takéto účinky zákon poskytnutiu dočasnej ochrany nepriznáva.
Pre účely posúdenia splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy nie je inštitút dočasnej ochrany (možno s výnimkou podmienky neexistencie konkurzného konania) vôbec relevantný.

Inštitút dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z.z. slúži do 31.12.2020 na ochranu pred konkurzom, exekučným konaním, výkonom záložného práva a pod. Zákonom č. 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dočasná ochrana poskytnutá podľa zákona č. 62/2020 Z.z. predĺžená do 31. januára 2021 a do tohto dátumu trvajú aj jej účinky.

Podľa usmernenia Finančnej správy SR: Fyzické osoby sú oslobodené od zdaňovania, právnické osoby postupujú nasledovne: Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami.
(Zdroj: Finančná správa)

Od dane z príjmov fyzických osôb sú oslobodené

 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov (t. j. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu),
 • podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov.
  (Zdroj: Finančná správa)

V prípade, ak žiadateľa podáva žiadosť na pomoc za viacero mesiacov a v niektorom z mesiacov znižuje pomoc zásadne, musí brať na zreteľ, že za príslušný kalendárny mesiac už nie je možné požiadať o žiadne ďalšie pomoci na rovnaký predmet žiadosti. V takomto prípade odporúčame žiadateľom, aby žiadosť za takýto zásadne znížený mesiac nepodali vôbec, podali žiadosť iba za úplné mesiace a zvážili žiadosť do schémy štátnej pomoci (Veľkej schémy), ktorú MDV SR vyhlásiť v lete 2021. Vo Veľkej schéme môže žiadateľ požiadať o pomoc až do výšky 1 000 000 € a nebude musieť výšku pomoci v žiadosti de minimis znižovať. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne podať žiadosť so zníženým mesiacom, na uvedený znížený mesiac už nebude môcť podať žiadosť za rovnaký predmet pomoci – v týchto prípadoch „nekryté fixné náklady“.

200 000 eur na žiadateľa

V prípade, ak po podaní žiadosti žiadateľ zistí, že žiadosť o príspevok podal nesprávne, môže svoju žiadosť vziať späť, doplniť informácie, alebo ich opraviť. Oprava údajov je možná len v prípade informácií nezásadného charakteru, akými sú napr. informácie o spoločnosti, korektúra adresy alebo preklepu v IBAN čísle. Oprava nie je možná pre údaje ako napr. IČO alebo sumy v časti 5 a 6 žiadosti - tržby. Pri späťvzatí žiadosti bude postupovať nasledovne:

 • Do oficiálnej e-schránky MDV SR odošle žiadosť s predmetom: „Žiadosť o späťvzatie žiadosti o príspevok podanej dňa DD.MM.RRRR pre IČO XXXXXXXX“, pričom za dátum podania sa považuje dátum uvedený v dokumente „potvrdenka o doručení“ ktorú obdrží žiadateľ po odoslaní žiadosti do svojej schránky na slovensko.sk a to konkrétne v časti „Informácie o doručovaní“ – „dátum a čas doručenia“ – uvedie iba dátum, a IČO spoločnosti, ktorá žiadosť podala.
 • Do správy uvedie: „Týmto Vás žiadam o späťvzatie žiadosti o príspevok z priloženého podania, pre IČO: XXXXXXX – vpísať IČO žiadateľa, podanej dňa DD.MM.RRRR v čase HH:MM, tak ako je uvedené v priloženej „potvrdenke o doručení“, ktorú prikladám. Meno, priezvisko konateľa, zhodné s osobou, ktorá žiadosť podala.
 • Do prílohy správy priloží dokument „potvrdenka o doručení“ zo schránky slovensko.sk.
 • Poskytovateľ na základe takto zaslaného emailu preverí potvrdenku o doručení, a v prípade, ak sa podanie bude zhodovať s uvedeným dátumom, časom a IČO podania, spis uzavrie na základe späťvzatia žiadateľa. – „Späťvzatie žiadosti o príspevok z dôvodu žiadosti o späťvzatie zo strany žiadateľa“.
 • Žiadateľ následne novým podaním cestou formulára na https://www.mindop.sk/pomoc podá novú žiadosť. Na predošlú späťvzatú žiadosť sa nebude prihliadať, nová žiadosť bude vybavená štandardným postupom.
Pri oprave a/alebo doplnení žiadosti postupuje žiadateľ nasledovne:
 • Využije všeobecné podanie cestou slovensko.sk, pričom do predmetu podania uvedie: „Žiadosť o úpravu a/alebo doplnenie žiadosti o príspevok podanej dňa DD.MM.RRRR pre IČO: XXXXXXXX“, pričom za dátum podania sa považuje dátum uvedený v dokumente „potvrdenka o doručení“ ktorú obdrží žiadateľ po odoslaní žiadosti do svojej schránky na slovensko.sk a to konkrétne v časti „Informácie o doručovaní“ – „dátum a čas doručenia“ – uvedie iba dátum, a IČO spoločnosti, ktorá žiadosť podala.
 • Do prílohy vloží opravené, alebo doplnené informácie vo verzii PDF
 • Do správy uvedie: „Týmto Vás žiadam o opravu a/alebo doplnenie žiadosti o príspevok z priloženého podania, za IČO: XXXXXXX – vpísať IČO žiadateľa, podanej dňa DD.MM.RRRR v čase HH:MM, tak ako je uvedené v priloženej „potvrdenke o doručení“, ktorú prikladám. Meno, priezvisko konateľa, zhodné s osobou, ktorá žiadosť podala.
 • Do správy priloží dokument „potvrdenka o doručení“ zo schránky slovensko.sk
 • Poskytovateľ na základe takto zaslaného podania preverí potvrdenku o doručení, a v prípade, ak sa podanie bude zhodovať s uvedeným dátumom, časom a IČO podania a uvedené opravy a/alebo doplnenia v spise vykoná.
 • Na doplnenú a/alebo upravenú žiadosť sa bude prihliadať tak, že za dátum podania sa bude považovať dátum doplnenia a/alebo upravenia žiadosti. Poskytovateľ túto vybaví v lehote 30 pracovných dní.
 • Takto podanú opravu a/alebo doplnenie môže žiadateľ zaslať aj cestou doporučenej pošty na adresu:

V prípade, že má niekto TIC, resp. iné podobné činnosti, zvlášť pošle žiadosť za TIC a v druhej žiadosti za ostatné činnosti.

OVERENIE PLATNOSTI CERTIFIKÁTU PRE OP S ČIPOM

 • na obrazovke vpravo dole (vedľa dátumu a času) nájdeme ikonku “šípka” a klikneme na ňu
 • ukážu sa nám skryté ikony
 • pravým tlačidlom klikneme na oranžové koliesko a zvolíme 1.možnosť VYDAŤ CERTIFIKÁTY
 • zadáme požadovaný kód – BOK
 • ak sú certifikáty platné, systém vypíše oznámenie o ich platnosti
 • pre vydanie nových certifikátov kliknite ĎALEJ
 • ak niektorý z certifikátov stratil platnosť, začne sa sťahovať jeho aktualizácia. Trvá to cca 10 minút.
 • na konci celého procesu pridáme elektronický podpis.

Potrebné je uvádzať celkový evidenčný počet zamestnancov.

Využitie finančného príspevku subjekt preukazovať nemusí.

Keďže subjekt prijíma pomoc spätne na náklady, ktoré nedokázal pokryť svojim výkonom, môžeme predpokladať, že celý finančný príspevok využije na ich dodatočné pokrytie. Ak sa tak aj z nejakého dôvodu nestane, následná kontrola na mieste neskúma využitie finančného príspevku, ale len správnosť údajov uvedených pre jeho získanie a pre výšku pomoci. Pomoc rozhodne vracať nemusí.

V takomto prípade žiadosť so správnymi údajmi spracujeme štandardným postupom a žiadosť s chybnými zamietneme. Pred tým Vás však kolegovia ešte budú telefonicky kontaktovať, aby si overili správnosť údajov.

V prípade, že podnik vykazuje svoje náklady pre potreby daňového priznania ako paušálne, výška jeho paušálnych nákladov sa pri žiadosti o finančný príspevok v rámci Schémy minimálnej pomoc nezohľadňuje. Podnik je v rámci žiadosti o finančný príspevok povinný žiadať maximálne o takú výšku finančného príspevku, ktorá nepresahuje jeho skutočne vynaložené nekryté fixné náklady, podľa definície v Schéme minimálnej pomoci a príslušnej Výzve, ktoré preukazuje hodnovernými dokladmi pri následnej kontrole.


| KONKRÉTNE PRÍPADY?


Oprávnenými prijímateľmi sú podniky podľa kódov ekonomických činností SK NACE. V rámci ubytovania to je kód 55 a čo sa týka prevádzky športových zariadení je to 93.11, kde berieme do úvahy bazény a plavárne, golfové ihriská a bowlingové dráhy. Treba spomenúť aj kód: 96.04 služby týkajúce sa telesnej pohody, teda sauny, wellness, parné kúpele... Pri vyplňovaní formulárov by mal byť Váš účtovník, ktorý by mal mať po ruke všetky čísla, čo sa týka tržieb, ale aj fixných nákladov na prevádzku.

Bohužiaľ, správa nehnuteľnosti nespadá do Schémy štátnej pomoci nášho ministerstva.

Budete žiadať jednotlivo za každý mesiac poklesu. Žiadosti prijímame do 31.12 2023.

Áno, podporu zo schémy pomoci v cestovnom ruchu je možné kombinovať súbežne s inými formami pomoci.

Podľa SK NACE 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav by ste mohli žiadať o pomoc v rámci Vášho bodu 2.

Bohužiaľ, ak Váš štatistický kód SK NACE nekorešponduje s tými, ktoré sú medzi oprávnenými prijímateľmi, nebude možné Vás zaradiť do pomoci.

Nie, bohužiaľ nespadáte do Schémy štátnej pomoci MDV SR.

Mali by ste patriť pod kód SK NACE 93.21 – Činnosti lunaparkov, a zábavných parkov alebo 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií. Prosím v 51. týždni navštívte našu stránku www.mindop.sk nájdete tam výzvu, formulár a všetky relevantné informácie.

V prípade, že figurujete medzi dlžníkmi na poistnom, no záväzky máte už uhradené alebo máte schválený splátkový kalendár, pošlite nám potvrdenie daného úradu o tejto skutočnosti.