Skočiť na obsah

Najčastejšie otázky kladené v súvislosti so schémou štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu


| KEDY?


Finančnú podporu sme povinní vyplatiť do 30 pracovných dní od vydania rozhodnutia. V súčasnosti je priemer vyplatenia pomoci približne 10 pracovných dní po rozhodnutí.

V prípade poklesu tržieb o viac ako 40% v oprávnenom období (obdobie ku pre ktoré je pomoc vyhlásená) v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 v hlavnej ekonomickej činnosti umožní formulár postúpiť do časti s konkrétnou ekonomickou činnosťou v ktorej podnikateľ žiada o finančný príspevok. Rovnako, až pokles o viac ako 40% v konkrétnej činnosti umožňuje požiadať o pomoc.

Nie. Pre obdobie január – február 2022 je otvorená samostatná Výzva, ktorá neumožňuje kumulovanie predchádzajúcich období.


| KTO? ČO?


Oprávnení prijímatelia sú podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov,
 • 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava,
 • 52.22 Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave,
 • 55. Ubytovanie,
 • 56. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,
 • 77.34 Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov,
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr,
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií,
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti,
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav,
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova,
 • 91.02 Činnosti múzeí,
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí,
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení,
 • 93.19 Ostatné športové činnosti,
 • 93.21 Činnosti zábavných parkov a lunaparkov,
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Sú to tie mesiace, za ktoré je možné žiadať pomoc.

Definícia oprávnených výdavkov je uvedená v Schéme minimálnej pomoci, článok H. Oprávnené výdavky, strana 11.


| AKO?


Pokles sa naďalej porovnáva s rovnakým obdobím roka 2019.

Základnou zmenou je rozšírenie oprávneného obdobia podľa Schémy. Kým doteraz bolo len do decembra 2021, dodatkom č. 3 sme predĺžili oprávnené obdobie o celý rok 2022. Jedná sa o oprávnené obdobie. Platnosť Schémy je naďalej až do roku 2023. Ostatné podmienky ostali zachované. Pri najnovšej výzve č.9 nedošlo k zmene žiadnej z podmienok, okrem lehoty v rámci ktorej je možné žiadosti predkladať. Aktuálne je to obdobie 1. – 11. 11. 2022 aj preto, že sa jedná len o znovuotvorenie k predchádzajúcej výzve.

 • základných informácií o žiadateľovi a o firme,
 • SK NACE kód pre hlavné ekonomické činnosti,
 • spočítané tržby za dané obdobie,
 • výška fixných nákladov v jednotlivých mesiacoch
 • splnomocnenie ak koná 1 konateľ v mene ostatných alebo sa jedná o inú splnomocnenú osobu. Check-list je dostupný na webstránke ministerstva https://www.mindop.sk/schéma-pomoci/schéma-pomoci-v-cestovnom-ruchu.

Do limitu 200 000,- EUR sa počítajú všetky pomoci, ktoré sú klasifikované ako „DM“ – čiže de minimis – v aktuálnom roku a dvoch predchádzajúcich..

V prípade, ak žiadateľa podáva žiadosť na pomoc za viacero mesiacov a v niektorom z mesiacov znižuje pomoc zásadne, musí brať na zreteľ, že za príslušný kalendárny mesiac už nie je možné požiadať o žiadne ďalšie pomoci na rovnaký predmet žiadosti. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne podať žiadosť so zníženým mesiacom, na uvedený znížený mesiac už nebude môcť podať žiadosť za rovnaký predmet pomoci – v týchto prípadoch „nekryté fixné náklady“.

200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”.

V prípade, ak po podaní žiadosti žiadateľ zistí, že žiadosť o príspevok podal nesprávne, môže svoju žiadosť vziať späť, doplniť informácie, alebo ich opraviť. Oprava údajov je možná len v prípade informácií nezásadného charakteru, akými sú napr. informácie o spoločnosti, korektúra adresy alebo preklepu v IBAN čísle. Oprava nie je možná pre údaje ako napr. IČO alebo sumy v časti 5 a 6 žiadosti - tržby. Pri späťvzatí žiadosti bude postupovať nasledovne:

 • Do oficiálnej e-schránky MDV SR odošle žiadosť s predmetom: „Žiadosť o späťvzatie žiadosti o príspevok podanej dňa DD.MM.RRRR pre IČO XXXXXXXX“, pričom za dátum podania sa považuje dátum uvedený v dokumente „potvrdenka o doručení“ ktorú obdrží žiadateľ po odoslaní žiadosti do svojej schránky na slovensko.sk a to konkrétne v časti „Informácie o doručovaní“ – „dátum a čas doručenia“ – uvedie iba dátum, a IČO spoločnosti, ktorá žiadosť podala.
 • Do správy uvedie: „Týmto Vás žiadam o späťvzatie žiadosti o príspevok z priloženého podania, pre IČO: XXXXXXX – vpísať IČO žiadateľa, podanej dňa DD.MM.RRRR v čase HH:MM, tak ako je uvedené v priloženej „potvrdenke o doručení“, ktorú prikladám. Meno, priezvisko konateľa, zhodné s osobou, ktorá žiadosť podala.
 • Do prílohy správy priloží dokument „potvrdenka o doručení“ zo schránky slovensko.sk.
 • Poskytovateľ na základe takto zaslaného emailu preverí potvrdenku o doručení, a v prípade, ak sa podanie bude zhodovať s uvedeným dátumom, časom a IČO podania, spis uzavrie na základe späťvzatia žiadateľa. – „Späťvzatie žiadosti o príspevok z dôvodu žiadosti o späťvzatie zo strany žiadateľa“.
 • Žiadateľ následne novým podaním cestou formulára na https://www.mindop.sk/pomoc podá novú žiadosť. Na predošlú späťvzatú žiadosť sa nebude prihliadať, nová žiadosť bude vybavená štandardným postupom.
Pri oprave a/alebo doplnení žiadosti postupuje žiadateľ nasledovne:
 • Využije všeobecné podanie cestou slovensko.sk, pričom do predmetu podania uvedie: „Žiadosť o úpravu a/alebo doplnenie žiadosti o príspevok podanej dňa DD.MM.RRRR pre IČO: XXXXXXXX“, pričom za dátum podania sa považuje dátum uvedený v dokumente „potvrdenka o doručení“ ktorú obdrží žiadateľ po odoslaní žiadosti do svojej schránky na slovensko.sk a to konkrétne v časti „Informácie o doručovaní“ – „dátum a čas doručenia“ – uvedie iba dátum, a IČO spoločnosti, ktorá žiadosť podala.
 • Do prílohy vloží opravené, alebo doplnené informácie vo verzii PDF
 • Do správy uvedie: „Týmto Vás žiadam o opravu a/alebo doplnenie žiadosti o príspevok z priloženého podania, za IČO: XXXXXXX – vpísať IČO žiadateľa, podanej dňa DD.MM.RRRR v čase HH:MM, tak ako je uvedené v priloženej „potvrdenke o doručení“, ktorú prikladám. Meno, priezvisko konateľa, zhodné s osobou, ktorá žiadosť podala.
 • Do správy priloží dokument „potvrdenka o doručení“ zo schránky slovensko.sk
 • Poskytovateľ na základe takto zaslaného podania preverí potvrdenku o doručení, a v prípade, ak sa podanie bude zhodovať s uvedeným dátumom, časom a IČO podania a uvedené opravy a/alebo doplnenia v spise vykoná.
 • Na doplnenú a/alebo upravenú žiadosť sa bude prihliadať tak, že za dátum podania sa bude považovať dátum doplnenia a/alebo upravenia žiadosti. Poskytovateľ túto vybaví v lehote 30 pracovných dní.
 • Takto podanú opravu a/alebo doplnenie môže žiadateľ zaslať aj cestou doporučenej pošty na adresu:

Využitie finančného príspevku subjekt preukazovať nemusí.

Keďže subjekt prijíma pomoc spätne na náklady, ktoré nedokázal pokryť svojim výkonom, môžeme predpokladať, že celý finančný príspevok využije na ich dodatočné pokrytie. Ak sa tak aj z nejakého dôvodu nestane, následná kontrola na mieste neskúma využitie finančného príspevku, ale len správnosť údajov uvedených pre jeho získanie a pre výšku pomoci. Pomoc rozhodne vracať nemusí.