Vysvetlivky k programu

 

Úvodná obrazovka

poskytuje možnosti pre vstup do databáz noriem. Obsahuje zoznam všetkých tried a skupín, ktoré sú súčasťou databázy. Jedná sa o nasledovné triedy a skupiny:

 

-       Skupina STN 01 85xx – Doprava vseobeacne

-       Trieda STN 95 – Prepravné služby a logistika

-       Skupina STN 27 xxxx – Lanové dráhy

-       Trieda STN 28 – Koľajové vozidlá

-       Skupina STN 33 35xx – Elektrotechnika – Zariaďovacie predpisy pre elektrické dopravné zariadenia

-       Skupina STN 34 15xx – Elektrotechnika – Predpisy pre elektrické dopravné zariadenia

-       Skupina STN 34 26xx – Elektrotechnika – Predpisy pre dopravné zabezpečovacie zariadenia

-       Skupina STN 35 xxxx Vybrané STN za dráhové aplikácie

-       Skupiny STN 36 22xx a 36 23xx – Elektrotechnika – Trakčný výstroj elektrických vozidiel

-       Stavebné výrobky používané pre železničné a električkové trate

-       Cestné materiály (Dopravné značky a materiály na dopravné značenie)

 

Z celej databázy alebo za jednotlivé triedy a skupiny je možné pomocou ďalších obrazoviek urobiť  výber a výpis údajov, a to:

 

a)   Výber zo zvolenej databázy noriem podľa existencie zvolenej položky

Po zvolení jednej z položiek sa vypíšu normy, ktoré obsahujú danú položku:

-       prevzatá norma

Vypíšu sa všetky prevzaté normy, európske aj medzinárodné

-       dátumy zmien normy

Zobrazia sa všetky normy, u ktorých došlo ku zmenám a dátumy zmien budú farebne zvýraznené

-       smernice EÚ

Zobrazia sa všetky normy, ktoré majú vo svojom popise uvedené smernice

-       nariadenia vlády

Zobrazia sa všetky normy, ktoré majú vzťah k príslušným nariadeniam vlády SR

-       pripravované zmeny EN, ISO, IEC

Pri zadaní tejto požiadavky získame informácie o pripravovaných zmenách pôvodných noriem EN, ISO a IEC, ktoré sú  prevzaté do sústavy noriem STN. Informácie sú prevzaté z pracovných plánov normalizačných organizácií CEN, CENELEC a ISO, ktoré sú aktualizované v rôznych časových intervaloch, a taktiež ich vypovedacia schopnosť o procese spracovania a začiatku platnosti pripravovaných noriem je rozdielna, preto majú skôr informatívny charakter o tom, že sa pripravuje revízia normy a približný čas jej vydania.

 

Význam skratiek a označení u noriem

 

A, a, prA a pod.  zmena normy

O, C oprava normy

prEN, STN P – predbežné normy

 

EN

Skratka DAV – dátum, ku ktorému musí Ústredný sekretariát rozposlať konečný text prijatej publikácie CEN/CENELEC v oficiálnych jazykových verziách – predpokladaný dátum dostupnosti EN

 

Normy ISO

 

Fáza 20 - príprava

Fáza 30 – rokovanie a schvaľovanie v príslušnej technickej komisii

Fáza 40 – hlasovanie ISO

Fáza 50 – záverečné hlasovanie

Fáza 60 – vydanie normy

 

Ďalšie informácie o  pripravovaných  normách EN, ISO a IEC, ktoré nie sú zatiaľ prevzaté do sústavy STN poskytujú pracované plány normalizačných organizácii CEN, CENELEC a ISO, ktoré sú spracované v samostatných súboroch v programe EXCEL a nie sú súčasťou tohto programu

 

-       pripravované zmeny STN

Informácie sú čerpané z Plánu technickej normalizácie na príslušný rok a v priebehu roka sú postupne uverejňované vo Vestníku ÚNMS SR. Tento údaj poskytuje informácie o termíne začiatku a ukončení prác na prevzatie medzinárodnej alebo európskej normy.

 

-       plánované zrušenie STN

Táto položka informuje o plánovanom zrušení normy k určitému termínu. Niekedy platia súbežne 2 normy, nová aj pôvodná, pričom v čase prijatia novej normy je určený termín zrušenia staršej verzie normy.

-       harmonizovaná EN

Pri zadaní tejto položky budú nájdené harmonizované EN s uvedením smerníc, na základe ktorých sú normy harmonizované.

-       návrh SÚTN na zrušenie normy

Táto položka poskytuje informáciu o návrhu na zrušenie noriem, ktorý SÚTN uverejňuje vo Vestníku ÚNMS SR. K tomuto návrhu môžu používatelia noriem a príslušná technická komisia v stanovenej lehote doručiť svoje námietky voči zrušeniu týchto noriem. V databáze sú pre informáciu ponechané aj návrhy na zrušenie noriem, ktoré boli podané v minulých rokoch a normy dosiaľ neboli zrušené.

 

b)   Výber zo zvolenej databázy noriem podľa obsahu zvolenej položky

Pri doplňujúcom  výbere sa zadáva len jedno kritérium, ak nie je zadané žiadne, vypíšu sa všetky normy.

Program umožňuje nasledovný výber noriem:

-       podľa skupiny znakov v označení normy

Táto položka umožní vyhľadať národné a medzinárodné normy (EN, ISO, IEC). Pre  vyhľadanie národných noriem zvolenej triedy je potrebné do kolónky zapísať STN + znak triedy. Napr. STN 26, STN 27 (niektoré normy používané v kombinovanej doprave), STN 28, STN 30 a pod. Pre vyhľadanie prevzatých medzinárodných a európskych noriem STN sú v súčasnosti v databáze nasledovné označenia noriem :

STN EN;   STN ISO;   STN EN ISO;   STN IEC;   STN P ENV;   STN P CEN/TS;
STN P CEN ISO/TS;  STN P CLC/TS;  TNI CEN/TR;   TNI ISO/TR;   TNI CLC/TR,
TNI IEC/TR

 

-       podľa skupiny znakov v slovenskom názve normy

Je potrebné zadať slovo alebo reťazec slov

-       podľa skupiny znakov v anglickom názve normy

Je potrebné zadať slovo alebo reťazec slov

-       podľa dátumu vydania normy

Dátum v tejto databáze obsahuje údaj o mesiaci a roku. Táto položka nám umožní vyhľadať všetky platné normy vydané v príslušnom roku. Zadanie môže byť v tvare: MMRRRR, ak chceme iba rok stačí zadať RRRR

-       podľa  nariadenia vlády

Tento výber umožní zistiť, ktoré normy sa vzťahujú k zadanému nariadeniu vlády. V databáze sa nachádzajú normy k nasledovným nariadeniam vlády:

Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

Nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky

Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Nariadenei vlády SR č. 180/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely ) bolo zrušné NV č. 417/2004 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu

Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 417/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely

Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite

Nariadenie vlády SR č. 333/2006 Z.z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Nariadenie vlády SR č. 373/2006 Z.z., o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

 

-       podľa smernice EÚ

Tento výber umožní zistiť, ktoré normy sa vzťahujú k zadanej smernici, či už sú harmonizované alebo majú s danou smernicou inú spojitosť. Ak je norma podľa zvolenej smernice harmonizovaná, je to uvedené v osobitnej kolónke v popise príslušnej normy. 

Zoznam smerníc, podľa ktorých možno vyhľadávať normy v databáze:

Smernica Rady 80/232/EHS z 15. januára 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rozpätia menovitých množstiev a menovitých objemov prípustných pre niektoré výrobky v hotovom balení

Smernica Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o stavebných výrobkoch

Smernica Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993, o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproximácii práva členských krajín týkajúceho sa zariadení a ochranných systémov používaných v prostredí nebezpečia výbuchu

Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc

Smernica Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou

Smernica Komisie 96/87/ES z 13. decembra 1996, ktorá prispôsobuje technickému pokroku smernicu Rady 96/49/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (Text s významom pre EHP)

Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí

Smernica EP a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb

Smernica EP a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

Smernica Komisie 2001/53/ES z 10. júla 2001 ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Text s významom pre EHP)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES  z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Smernica EP a Rady 2003/44/ES zo 16. júna 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/25/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve