Dopravná infraštruktúra

Transport infrastructure

 

 

OBSAH / CONTENTS

Obsah / Contents

Infraštruktúra železničnej dopravy (km)

Railway infrastructure (km)

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Year

Stavebná dĺžka spravovaných  železničných tratí spolu

3 665,0

3 662,0

3 658,0

3 622,4

3 626,4

3 626,3

3 626,4

Total construction length of administered railway lines

z toho / of which:

Stavebná dĺžka prevádzkovaných tratí spolu

3 665,0

3 662,0

3 625,6

3 592,1

3 580,8

3 579,6

3 579,7

Total construction length of operated railway lines

v tom / of which:

normálne rozchodné

3 507,0

3 512,0

3 476,6

3 443,3

3 435,9

3 434,7

3 434,8

standard-gauge

úzkorozchodné

52,0

50,0

50,0

50,1

46,2

46,2

46,2

narrow-gauge

širokorozchodné

106,0

100,0

99,0

98,7

98,7

98,7

98,7

broad-gauge

v tom / of which:

jednokoľajné

2 641,0

2 642,0

2 606,6

2 576,9

2 564,1

2 563,0

2 563,2

single track

z toho :

 jednokoľajné normálne rozchodné

2 483,0

2 492,0

2 457,6

2 428,1

2 419,2

2 418,1

2 418,3

of which :

single track standard-gauge

dvojkoľajné

1 024,0

1 020,0

1 019,0

1 015,2

1 016,7

1 016,6

1 016,5

double track

v tom / of which:

elektrifikované trate

1 473,0

1 536,0

1 556,0

1 577,5

1 587,4

1 586,9

1 587,6

electrified lines

neelektrifikované trate

2 192,0

2 126,0

2 069,6

2 014,6

1 993,4

1 992,7

1 992,1

non electrified lines

% elektrifikácie

40,2

41,9

42,9

43,9

44,3

44,3

44,3

% of electrification

 

Stavebná dĺžka spravovaných jednokoľajných tratí normálneho rozchodu

2 483,0

2 492,0

2 490,0

2 458,4

2 464,7

2 464,7

2 465,0

Construction length of administered single track of standard gauge

Stavebná dĺžka neprevádzkovaných jednokoľajných tratí normálneho rozchodu

0

0

32,4

30,3

45,5

46,7

46,7

Construction length of non-operated single track of standard gauge

Zdroj / Source: ŠÚ SR(do roku 2002), MDV SR (od roku 2003)

 

Infraštruktúra železničnej dopravy

 

 

  

 

Obsah / Contents

Infraštruktúra cestnej dopravy (km)

Road transport infrastructure (km)

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Year

Dĺžka diaľnic, diaľničných privádzačov a ciest spolu

17 868,524

17 764,277

17 808,957

17 985,425

18 019,405

18 031,298

18 056,797

Total length of motorways,  motorway feeders and roads

 

Diaľnice a privádzače spolu

198,042 

295,718

333,713

426,842

464,333

464,433

483,499

Motorways and feeders

total

z toho:
diaľnice

198,042

295,718

327,505

415,695

463,107

463,207

482,273

of which:

motorways

 

Rýchlostné cesty a privádzače spolu

 

26,880

126,163

189,500

276,894

286,849

295,097

Expressways and feeders total

z toho:

Rýchlostné cesty

 

26,880

126,163

189,500

264,193

274,148

282,396

of which:

expressways

 

cesty I. triedy

3 073,988

3 221,719

3 214,970

3 317,538

3 302,163

3 306,015

3 310,940

 

Ist class road

cesty II. triedy

3 878,275

3 826,302

3 733,546

3 643,226

3 615,678

3 610,573

3 610,045

IInd class road

cesty III. triedy

10 718,219

10 393,658

10 400,565

10 408,319

10 360,337

10 363,428

10 357,216

IIIrd class road

 

Miestne komunikácie

24 572,400

25 219,900

25 941,900

25 350,860

38 894,519

38 894,519

38 894,519

Local roads

 Zdroj / Source:  ŠÚ SR (1995-1999), Cestná databanka dopravy SSC (od roku 2000), MDV SR (od roku 2004)

Poznámka: Od roku 2013 - Zmeny dĺžok v rámci jednotlivých druhov cestných komunikácií podľa dopravného významu (trieda cestnej komunikácie) nastali z dôvodu implementácie pravidiel vzájomného usporiadania cestných komunikácií v oblasti ich vzájomných križovatiek v zmysle TP 078 (pôvodne 15/2013). Niektoré úseky CK v križovatkách boli preklasifikované do vetiev; niektoré samostatne klasifikované privádzače diaľnic a rýchlostných ciest boli preklasifikované do vetiev diaľnic a rýchlostných ciest. 

Note: since 2013 - The differences in length of different road classes according to the transport importance (road class) compared to 2013 were caused by implementation of new alignment rules of roads in their mutual intersections based on the Technical Regulation TP 078 (originally TP 15/2013). Some sections of roads in intersections were reclassified as slip roads, some individually classified feeders of motorways and expressways were reclassified as branches of motorways and expressways.

 

 

Infraštruktúra cestnej dopravy

 

 

Infraštruktúra cestnej dopravy

 

 

  

Obsah / Contents

Splavné vodné toky (km)

Navigable inland waterways (km)

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Year

Dĺžka splavných tokov

172,00

250,85

250,85

213,20

228,20

228,20

228,20

Length of navigable inland waterways

z toho / of which

Dunaj

172,00

172,00

172,00

131,80

131,80

131,80

131,80

Danube

Váh

-

78,85

78,85

81,40

81,40

81,40

81,40

Váh

Bodrog

-

-

-

-

15,00

15,00

15,00

Bodrog

 

Dĺžka kanálov

38,45

38,45

38,45

38,75

38,75

38,75

38,75

Length of canals

Zdroj / Source: ŠÚ SR, MDV SR, od roku 2006 - MDV SR

 

*Dunaj od r. 2006 bez započítania kanálov / *Danube without canals since 2006

 

 

 

 

Obsah / Contents

Infraštruktúra leteckej dopravy

Air transport infrastructure

 

 

Rok

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Year

Počet letísk spolu*

26

26

27

27

27

27

Total number of airports*

v tom / of which

verejné letisko

15

15

13

14

14

15

public airport

neverejné letisko

11

11

14

13

13

12

private airport

 

verejné medzinárodné letisko

8

8

8

8

8

9

international public  airport

Zdroj / Source: MDV SR

* – civilné letiská a vojenské letiská s civilnou prevádzkou, bez vojenských letísk

        civil airports and military airports with civil traffic, without military airports

 

 

 

 

Obsah / Contents

Infraštruktúra kombinovanej dopravy

Intermodal transport infrastructure 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Year

Počet činných terminálov  kombinovanej dopravy

11

8

7

7

9

9

9

Number of active intermodal terminals

Zdroj / Source: MDV SR