Súhrnné ekonomické ukazovatele v odvetví dopravy

Summary economic indicators of the transport sector

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

Obsah / Contents

Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu (mil. EUR)

Revenues and expenditures of the state budget (mill. EUR)

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Príjmy štátneho rozpočtu

5 013

6 703

10 901

12 497

16 234

14 276

14 014

State budget revenues

Výdavky štátneho rozpočtu

5 662

7 581

15 337

15 420

18 166

15 256

15 234

State budget expenditures

Saldo

-649

-878

-4 436

-2 923

- 1 933

-980

-1 220

Balance

Zdroj/Source: Ministerstvo financií SR/Ministry of Finance of the Slovak Republic

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 

 

Obsah / Contents

Príjmy z výnosov spotrebných daní (mil. EUR)

Revenues from consumption tax (mill. EUR)

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Príjmy z výnosov spotrebných daní spolu

668

1 296

1 945

2 009

2 097

2 170

2 252

Total revenues from consumption tax

v tom/of which

z minerálnych olejov

413

819

1 033

1 070

1 133

1 190

1 232

mineral oils

z liehu

103

132

205

201

204

209

213

alcohol

z piva

31

52

56

55

57

57

58

beer

z vína

9

3

4

4

4

5

4

wine

z tabaku a tabakových výrobkov

112

290

610

641

661

673

709

tobacco and tobacco products

z elektriny, uhlia a zemného plynu

-

-

37

37

37

37

37

electricity, coal and natural gas

Zdroj/Source: Ministerstvo financií SR/Ministry of Finance of the Slovak Republic

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 

 

Obsah / Contents

Celkové investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry (v bežných cenách) (mil. EUR)

Total expenditures in transport infrastructure (current prices) (mill. EUR)

 

 

Druh infraštruktúry

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

Infrastructure type

Spolu

363,8

665,1

951,8

1 168,3

1 913,3

1 321,7

1 395,7

Total

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

289,3

551,4

730,8

940,0

1 661,6

1 050,3

1 102,0

of which:  expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

74,5

113,7

221,0

228,3

251,7

271,3

293,7

Maintenance and repair*

Železničná infraštruktúra spolu

61,2

169,4

285,8

283,7

306,0

141,1

244,2

Railway infrastructure total

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

53,3

159,8

273,4

276,2

295,5

131,6

231,1

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

7,9

9,6

12,4

7,5

10,5

9,5

13,1

maintenance and repair*

Cestná infraštruktúra spolu

293,9

460,3

516,8

731,3

1 334,8

966,4

979,1

Road  infrastructure total

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

227,3

360,0

342,2

550,1

1 133,8

751,4

749,6

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

66,6

100,3

174,7

181,2

201,0

215,0

229,5

maintenance and repair*

Vnútrozemské vodné cesty spolu

1,2

3,0

5,1

9,6

3,7

0,4

8,1

Inland waterways total

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

1,2

0,9

2,9

0,3

0,1

0,1

1,1

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

-

2,1

2,1

9,3

3,7

0,3

7,1

maintenance and repair*

Letecká doprava (letiská) spolu

3,6

29,3

74,7

5,8

6,1

7,2

6,1

Air transport (airports) total

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3,6

27,5

70,1

4,6

4,2

4,8

3,5

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

-

1,8

4,6

1,2

1,9

2,4

2,7

maintenance and repair*

Potrubná doprava – ropovod

-

-

7,5

30,5

25,5

16,5

21,9

Oil pipeline transport

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

-

-

6,1

26,2

20,0

12,4

18,8

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

-

-

1,4

4,3

5,5

4,1

3,1

maintenance and repair*

Potrubná doprava - plynovod

-

-

46,6

75,6

46,3

44,5

47,0

Gas pipeline transport

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

-

-

25,0

65,4

37,1

36,0

38,8

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

-

-

21,6

10,2

9,1

8,6

8,2

maintenance and repair*

Kombinovaná doprava – terminály KD

-

-

3,0

3,2

3,4

5,2

7,7

Intermodal transport -  terminals of intermodal transport

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

-

-

2,4

2,9

2,3

4,2

5,8

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

-

-

0,6

0,4

1,1

1,0

1,9

maintenance and repair*

Mestská hromadná doprava – dopravná cesta

3,9

3,1

12,3

28,6

187,5

140,4

81,6

City transport -  transport route

v tom: výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3,9

3,1

8,7

14,3

168,8

109,9

53,4

of which: expenditures to acquire tangible fixed assets

údržba a oprava*

-

-

3,6

14,3

18,7

30,5

28,2

maintenance and repair*

Zdroj / Source:  Štátne štatistické zisťovanie MDV SR, Cestná infraštruktúra do roku 2005: Zákon o štátnom rozpočte, od roku 2006 Výkaz CI (MDV SR)3 -01

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate for respective year

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 * údržba a oprava zabezpečovaná dodávateľským spôsobom/maintenance and repair provided by contractors 

Rok 2015, 2016, 2017:

MHD vrátane bezodplatného prevodu/public transport – including transfer free of charge

 

 

Celkové investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry

 

 

 

Obsah / Contents

Dotácie do pravidelnej verejnej prepravy osôb (mil. EUR)

Subsidies to scheduled public passenger transport (mill. EUR)

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Železničná osobná doprava

161,6

116,6

228,1

234,4

233,1

247,9

252,8

Railway passenger transport

Pravidelná autobusová doprava bez MHD

26,5

37,8

99,8

140,6

136,6

140,4

146,5

Buses and couches excl. Urban Public Transport

MHD

21,2

41,9

78,5

89,7

88,7

88,0

91,1

Urban Public Transport

Spolu

209,3

196,3

406,4

464,7

458,4

476,3

490,3

Total

Zdroj / Source: MDV SR, štátny záverečný účet, záverečné účty miest a VÚC

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 od roku 2012 železničná osobná doprava: ZSSK, a. s., RegioJet, a. s., BID (železničná doprava)/since 2012 railway public transport: ZSSK, a.s., RegioJet, a. s., BID (railway transport)

cestná osobná doprava : SAD (prímestská autobusová doprava bez MHD)/road public transport: SAD (suburban bus transport without urban public transport)

MHD – len dopravné podniky MHD (BA, ZA, BB, PO, KE, ADP Púchov a MDS Považská Bystrica)/Urban public transport – only urban transport companies (BA, ZA, BB, PO, KE, ADP Púchov a MDS Považská Bystrica)

 vrátane vyrovnania zostatku nekrytých strát za predchádzajúce roky/ including the settlement of the balance of uncovered losses of previous years

 

 

Dotácie do pravidelnej verejnej prepravy osôb

 

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických a fyzických osôb v odvetví dopravy (SK NACE 49 - 52)*1

Basic indicators of legal entities and natural persons in sector of transport (SK NACE 49 - 52)*1

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

99 547

83 990

97 486

98 951

101 095

99 973

101 686

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

281

443

719

822

853

892

935

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 vrátane podnikov vládneho sektoru/ including Government Sector Enterprises

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických osôb v železničnej doprave (SK NACE 49.1 - 49.2,  52.21)*1

Basic indicators of legal entities in sector railway transport (SK NACE 49.1 - 49.2, 52.21)*1

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

46 813

36 664

31 690

26 444

26 522

26 534

26 132

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

309

476

762

874

902

938

975

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických osôb v cestnej osobnej doprave (SK NACE 49.3)*1 (bez MHD a taxi)

Basic indicators of legal entities in road passenger transport (SK NACE 49.3)*1 (excl. urban public transport and taxi)

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

13 072

9 728

7 837

7 542

7 492

7 522

7 646

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

267

434

705

804

842

905

945

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year 

 

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických osôb v cestnej nákladnej doprave (SK NACE 49.4)*1

Basic indicators of legal entities in road freight transport (SK NACE 49.4)*1

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

6 455

7 281

14 280

19 790

23 109

23 920

25 168

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

245

404

577

641

678

709

779

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

  

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických osôb v MHD (SK NACE 49.31)*1

Basic indicators of legal entities in urban public transport (SK NACE 49.31)*1

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

5 480

5 000

5 093

4 425

4 378

4 335

4 361

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

326

507

893

985

1 008

1 061

1 117

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických osôb vo vnútrozemskej vodnej doprave (SK NACE 50.3 - 50.4)*1

Basic indicators of legal entities in inland waterway transport (SK NACE 50.3 - 50.4)*1

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

1 406

713

442

361

332

287

315

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

327

533

975

1 092

1 169

1 285

1 298

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Základné ukazovatele právnických osôb v leteckej doprave (SK NACE 51)*1

Basic indicators of legal entities in air transport (SK NACE 51)*1

 

 

 

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

245

798

201

310

256

299

347

Average registered number of employees (natural persons)

Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca

512

1 089

2 077

1 999

2 559

2 115

2 029

Average monthly wage per employee (in EUR)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year