Emisie oxidu uhoľnatého (CO) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)

Carbon monoxide emissions (CO) by transport modes (thous. tonnes)

 

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

 

Doprava spolu

121,909

108,688

49,307

37,344

38,125

36,607

34,119

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

106,388

91,227

37,874

28,378

28,353

27,187

25,129

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

104,115

88,741

36,730

27,313

27,283

26,109

24,206

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

1,402

1,350

0,513

0,495

0,489

0,451

0,422

Public road passenger transport  including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

12,400

14,545

9,464

7,175

7,795

7,540

7,191

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

0,586

0,401

0,363

0,370

0,356

0,371

0,345

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

0,429

0,569

0,499

0,487

0,545

0,547

0,508

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,704

0,595

0,595

0,439

0,586

0,511

0,524

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – cestná doprava predbežné údaje/year 2017 – road transport – preliminary data

 

Emisie oxidu uhoľnatého za jednotlivé druhy dopravy v percentách