Emisie oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)

Carbon dioxide emissions (CO2) by transport modes (thous. tonnes)

 

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

 

Doprava spolu

4 319,283

6 394,860

6 997,699

5 950,958

6 694,877

6 821,944

6 759,355

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

2 182,483

2 579,770

2 284,566

2 106,488

2 348,319

2 427,747

2 388,828

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

2 171,785

2 567,183

2 275,527

2 092,707

2 333,659

2 412,194

2 373,396

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

369,925

442,868

384,394

300,397

318,778

316,041

319,441

Public road passenger transport  including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

1 465,370

3 072,358

4 057,646

3 264,725

3 724,001

3 769,708

3 760,091

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

155,751

106,590

96,355

108,688

104,501

108,896

101,438

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

113,904

151,170

132,493

142,873

160,018

160,386

149,155

Inland waterway transport

Letecká doprava*

31,850

42,102

42,244

27,789

39,261

39,165

40,402

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – cestná doprava – predbežné údaje/year 2017 – road transport – preliminary data

 

 

Emisie oxidu uhličitého za jednotlivé druhy dopravy v percentách