Emisie oxidu siričitého (SO2) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)

Sulphur dioxide emissions (SO2) by  transport modes (thous. tonnes)

 

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

 

Doprava spolu

0,857

0,236

0,254

0,047

0,055

0,016

0,016

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

0,214

0,077

0,071

0,013

0,014

0,0000070

0,0000070

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

0,214

0,077

0,071

0,013

0,014

0,0000070

0,0000070

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

0,094

0,014

0,012

0,002

0,002

0,0000090

0,0000090

Public road passenger transport including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

0,360

0,098

0,129

0,021

0,024

0,0000112

0,0000112

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

0,039

0,003

0,003

0,001

0,001

0,001

0,001

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

0,143

0,033

0,029

0,005

0,005

0,005

0,005

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,007

0,011

0,010

0,006

0,009

0,010

0,011

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – cestná doprava – predbežné údaje/year 2017 – road transport – preliminary data

od roku 2017: cestná doprava – zmena emisných faktorov v programe COPERT/since 2017: road transport – change of emission factors in COPERT

 

 

Emisie oxidu siričitého za jednotlivé druhy dopravy v percentách