Nákladná doprava

Freight transport

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

Obsah / Contents

Porovnanie v preprave tovaru podľa druhov dopráv

Comparison of freight transport modes

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava tovaru spolu
(tis. t)

266 356

244 686

246 241

190 507

196 340

208 804

226 403

Transport of goods  total
(thous. tonnes )

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

železničná doprava

60 776

54 177

49 310

44 327

47 358

50 727

47 790

Railway transport

cestná doprava

203 918

188 901

195 405

143 071

147 275

156 279

176 790

Road transport

vnútrozemská vodná doprava

1 661

1 607

1 526

3 109

1 683

1 769

1 780

Inland waterway transport

letecká doprava

1,280

0,697

0,230

0,011

24,106

28,552

42,778

Air transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Pozn.: vodná doprava spolu od roku 2002 a železničná doprava spolu od roku 2004 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií/Note: inland waterway transport total since 2002 and railway transport total since 2004 including non-public transport and transport operated under licenses

 

Vývoj množstva prepraveného tovaru v nákladnej doprave

 

  

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Prepravný výkon spolu
(mil.tkm)

41 680

26 957

32 694

37 682

42 745

46 075

44 724

Transport performance total

(mill. tonne-km)

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

železničná doprava

13 674

11 234

9 463

8 105

8 439

9 111

8 486

Railway

transport

cestná doprava

26 536

14 340

22 550

27 411

33 525

36 106

35 362

Road transport

vnútrozemská vodná doprava

1 468

1 383

680

2 166

674

740

679

Inland waterway transport

letecká doprava

1,807

0,220

0,794

0,008

106,833

117,981

197,148

Air transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 Pozn.: vodná doprava spolu od roku 2002 a železničná doprava spolu od roku 2004 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií/Note: inland waterway transport total since 2002 and railway transport total since 2004 including non-public transport and transport operated under licenses

 

Vývoj prepravného výkonu v nákladnej doprave

 

 

 

 

1995

2000

2010

2015

2016

2017

 

Deľba v preprave tovaru
železničná : cestná : vodná

(%)

22,8 : 76,6 : 0,6

22,1 : 77,2 : 0,7

23,3 : 75,1 : 1,6

24,1 : 75,0 : 0,9

24,3 : 74,8 : 0,8

21,1 : 78,1 : 0,8

Modal split of freight transport
railway : road : inland waterway 
(%)

Deľba v prepravnom výkone
železničná : cestná : vodná : letecká

(%)

32,8 : 63,7 : 3,5 : 0,0

41,7 : 53,2 : 5,1 : 0,0

21,5 : 72,7 : 5,7 : 0,0

19,7 : 78,4 : 1,6 : 0,2

19,8 : 78,4 : 1,6 : 0,3

19,0 : 79,1 : 1,5 : 0,4

Modal split of transport performance railway : road : inland waterway : air

(%)

 

 

Deľba v preprave tovaru

 

 

Deľba v prepravnom výkone

 

 

 

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Prepravná náročnosť dopravy (t/tis.EUR HDP BC)

10,948

6,258

2,819

2,488

2,573

2,664

Freight transport per Gross Domestic Product

(tonnes/thous.EUR in current prices)

Pozn.: roky 2000 a 2005 boli prepočítané priemerným ročným kurzom NBS/years 2000 and 2005 were recalculated using average annual rate of the National Bank of Slovakia

 

 

 

 

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Prepravná náročnosť dopravy (tkm/EUR HDP BC)

1,206

0,831

0,558

0,542

0,568

0,526

Freight transport per Gross Domestic Product

(tonne-km/EUR in current prices)

Pozn.: roky 2000 a 2005 boli prepočítané priemerným ročným kurzom NBS/years 2000 and 2005 were recalculated using average annual rate of the National Bank of Slovakia

 

 

Obsah / Contents

Železničná nákladná doprava

Railway freight transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava tovaru spolu
(tis. t)

60 776

54 177

49 310

44 327

47 358

50 727

47 790

Transport of goods  total

(thous. tonnes )

z toho preprava tovaru prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov
of which transport of goods by operators of transport with the number of employees 20 and more

Preprava tovaru spolu (tis.t)

60 776

54 177

47 745

40 100

37 841

47 982

42 846

Transport of goods total (thous. tonnes)

medzinárodná doprava spolu

43 956

42 300

40 841

35 175

32 202

42 419

37 601

international transport total

v tom

dovoz

21 184

18 525

17 825

16 346

14 218

16 440

16 736

of which

import

vývoz

16 863

14 749

11 686

9 634

9 358

12 694

11 912

export

tranzit

5 909

9 026

11 330

9 195

8 626

13 285

8 953

transit

vnútroštátna doprava

16 820

11 877

6 904

4 925

5 639

5 563

5 245

national transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Pozn.: železničná doprava spolu od roku 2004 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií/Note: railway transport total since 2004 including non-public transport and transport operated under licenses

 

 

Preprava tovaru železničnou nákladnou dopravou v rozdelení na vnútroštátnu a medzinárodnú

   

 

 

Obsah / Contents

Intermodálna doprava

Intermodal transport

 

 Preprava tovaru v intermodálnej doprave v Slovenskej republike

  Transport of goods in intermodal transport in the Slovak Republic 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Year

 

Preprava tovaru spolu (hrubé tony)

220 301

564 228

1 256 000

2 779 126

4 791 633

5 022 921

5 000 332

Transport of goods total (gross tonnes)

vnútroštátna

27 880

15 892

28 000

163 024

482 370

473 680

433 338

national

vývoz

77 380

116 909

388 000

1 129 479

1 980 692

2 076 067

1 862 582

export

dovoz

34 353

92 924

445 000

1 162 635

2 068 072

2 224 576

2 032 631

import

tranzit

80 688

338 503

395 000

323 988

260 499

248 598

671 781

transit

Zdroj / Source: ŽSR (do roku 2001), MDV SR (od roku 2002), štátne štatistické zisťovanie KD (MDV SR) 2-01 (od roku 2011)

Pozn: preprava intermodálnych prepravných jednotiek (kontajnerov) železničnou dopravou/Note: transport of intermodal transport units (containers) by railway

 

 

 Vývoj prepravy tovaru v intermodálnej preprave (hrubé tony)

 

  Výkony prekladísk v roku 2017

  Performance of terminals in 2017

 

 

Kontajnerové prekladisko /
Intermodal Transport Terminal

Množstvo prepraveného tovaru  (%)/

Transported goods (%)

Množstvo zmanipulovaných IPJ (%)/

Share of handled ITU (%)

Dunajská Streda

67,86

64,76

Bratislava – Pálenisko

3,48

2,92

Sládkovičovo

0,04

0,17

Žilina

11,59

17,82

Dobrá

1,61

1,26

Bratislava ÚNS

5,79

6,66

Košice

0,00

0,00

Košice Veľká Ida

0,16

0,10

Haniska pri Košiciach

9,30

6,21

Ružomberok

0,17

0,11

Spolu/Total

100,00

100,00

Zdroj / Source: MDV SR, štátne štatistické zisťovanie KD (MDV SR) 2- 01

  

 

Množstvo zmanipulovaných intermodálnych prepravných jednotiek v jednotlivých termináloch v percentách

 

 

 

Výkony prekladísk v roku 2016

Performance of terminals in 2016

 

 

Kontajnerové prekladisko /
Intermodal Transport Terminal

Množstvo prepraveného tovaru  (%)/

Transported goods (%)

Množstvo zmanipulovaných IPJ (%)/

 Share of handled ITU (%)

Dunajská Streda

75,59

68,04

Bratislava – Pálenisko

2,96

2,61

Sládkovičovo

0,04

0,17

Žilina

10,23

18,90

Dobrá

1,21

1,07

Bratislava ÚNS

0,53

0,98

Košice

0,00

0,00

Košice Veľká Ida

1,25

2,50

Haniska pri Košiciach

8,09

5,68

Ružomberok

0,10

0,05

Spolu/Total

100,00

100,00

Zdroj / Source: MDV SR, štátne štatistické zisťovanie  KD (MDV SR) 2- 01

 

 

Množstvo zmanipulovaných intermodálnych prepravných jednotiek

 

 

Obsah / Contents

Cestná nákladná doprava

Road freight transport

 

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava tovaru spolu
(tis. t)

203 918

188 901

195 405

143 071

147 275

156 279

176 790

Transport of goods total

(thous. tonnes )

medzinárodná doprava spolu

-

10 697

20 494

30 866

46 581

50 432

47 951

international transport total

v tom

dovoz

-

3 345

6 528

8 207

9 958

11 474

11 168

of which

import

vývoz

-

5 165

8 773

10 300

12 506

12 671

12 496

export

preprava v tretích štátoch a medzinárodná kabotáž  

-

2 187

5 193

12 359

24 117

26 287

24 287

cross trade transport and  international cabotage

vnútroštátna doprava

-

178 204

174 911

112 205

100 694

105 847

128 839

national transport

podľa účelu / by purpose

cudzie účely

63 232

80 725

120 942

109 321

115 659

122 947

138 314

hire or reward

vlastné účely

140 686

108 176

74 463

33 750

31 616

33 332

38 476

own account

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 Pozn.: - údaj nebol zisťovaný/Note: - data were not recorded

 

 

Vývoj prepravy tovaru v cestnej doprave v rozdelení na medzinárodnú a vnútroštátnu

 

 

Medzinárodná preprava tovaru v cestnej doprave v členení na vývoz, dovoz a kabotáž

 

 

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Prepravný výkon spolu

(mil. tkm)

26 536

14 340

22 550

27 411

33 525

36 106

35 362

Transport performance total
(mill. tonne - km)

medzinárodná doprava spolu

-

9 284

16 923

22 190

28 314

30 453

29 071

international transport total

v tom

dovoz

-

3 109

4 452

5 377

6 150

6 734

6 663

of which

import

vývoz

-

3 920

6 498

6 863

7 894

8 360

8 290

export

preprava v tretích štátoch a medzinárodná kabotáž

-

2 255

5 973

9 949

14 270

15 360

14 117

cross trade transport and  international cabotage

vnútroštátna doprava

-

5 056

5 627

5 221

5 211

5 653

6 291

national transport

podľa účelu / by purpose

cudzie účely

8 180

11 564

20 236

26 042

31 819

34 101

33 365

hire or reward

vlastné účely

18 356

2 776

2 314

1 369

1 706

2 006

1 997

own account

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Pozn.: - údaj nebol zisťovaný/Note: - data were not recorded

 

  

Obsah / Contents

Vnútrozemská vodná nákladná doprava

Inland waterway freight transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava tovaru spolu
(tis. t)

1 661

1 607

1 526

3 109

1 683

1 769

1 780

Transport of goods total

(thous. tonnes )

medzinárodná doprava spolu

.

.

1 425

3 038

1 664

1 733

1 765

international transport total

v tom

dovoz

.

.

23

73

34

27

21

of which

import

vývoz

.

.

1 059

2 521

1 313

1 402

1 551

export

tranzit a preprava v tretích krajinách

.

.

343

444

317

304

193

transit and cross trade transport

vnútroštátna doprava

.

.

101

71

19

36

15

national transport

z toho preprava tovaru prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov
of which transport of goods by operators of transport with the number of employees 20 and more

Preprava tovaru spolu
(tis.t)

1 661

1 607

1 408

2 272

1 466

1 494

1 678

Transport of goods total
(thous. tonnes)

medzinárodná doprava spolu

1 647

1 607

1 408

2 272

-

 -

-

international transport total

v tom

dovoz

80

66

22

24

-

 -

-

of which

import

vývoz

1 291

1 139

1 046

2 040

-

 -

-

export

tranzit a preprava v tretích krajinách

276

402

340

208

-

 -

-

transit and cross trade transport

vnútroštátna doprava

14

0

0

0

-

 -

-

national transport

 Zdroj / Source: ŠÚ SR

Pozn.: vodná doprava spolu od roku 2002 vrátane neverejnej dopravy a dopravy vykonávanej na základe licencií/Note: inland waterway transport total since 2002 including non-public transport and transport operated under licenses

- dôverné údaje/confidential data
. údaj nie je k dispozícii/data unavailable

 

Preprava tovaru vodnou dopravou SR

 

Medzinárodná preprava tovaru vodnou dopravou

Obsah / Contents

Letecká nákladná doprava

Air freight transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava tovaru spolu
(t)

1 280

697

230

11

24 106

28 552

42 778

Transport of goods total
(tonnes )

medzinárodná doprava

417

665

230

10

24 106

28 322

42 778

international transport

vnútroštátna doprava

863

32

0

1

0

230

0

national transport

 

pravidelná

-

596

221

0

0

0

0

scheduled

nepravidelná

-

101

9

11

24 106

28 552

42 778

non-scheduled

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Pozn.: - údaj nebol zisťovaný/Note: - data were not recorded

 

 

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Prepravný výkon spolu

(tis. tkm)

1 807

220

794

8

106 833

117 981

197 148

Transport  performance total (thous. tonne - km)

medzinárodná doprava

1 629

185

794

8

106 833

117 961

197 148

international transport

vnútroštátna doprava

178

35

0

0

0

20

0

national transport

 

pravidelná

-

180

776

0

0

0

0

scheduled

nepravidelná

-

40

18

8

106 833

117 981

197 148

non-scheduled

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 Pozn.: - údaj nebol zisťovaný/Note: - data were not recorded