Preprava – osobná doprava

Transport - passenger transport

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

Obsah / Contents

Porovnanie prepravy osôb podľa druhov dopráv

Comparison of passenger transport modes

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava osôb spolu
(tis. os)

2 669 335

2 745 442

2 669 382

2 606 149

2 608 160

2 632 582

2 630 731

Total transport of passengers (thous. persons )

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

železničná verejná doprava

89 471

66 806

50 458

46 583

60 566

69 525

75 370

Railway public

transport

cestná verejná doprava

722 510

604 249

449 456

312 717

252 175

259 194

245 731

Road public transport

mestská hromadná doprava

515 593

404 539

395 064

385 594

379 468

377 345

373 101

Urban public transport

vnútrozemská vodná doprava

138

80

134

120

132

136

121

Inland waterway transport

letecká doprava

118

159

1 716

554

583

350

411

Air transport

individuálna automobilo­vá doprava

1 333 334

1 664 342

1 769 147

1 859 479

1 913 518

1 924 100

1 934 072

Individual road transport

 

verejná osobná doprava

1 327 830

1 075 833

896 828

745 568

692 924

706 550

694 734

Public passenger transport

neverejná osobná doprava

1 341 505

1 669 609

1 772 554

1 860 581

1 915 237

1 926 032

1 935 997

Non-public passenger transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR, MDV SR

Poznámka/Note: vnútrozemská vodná doprava spolu – od roku 2002, do roku 2002 – vnútrozemská verejná vodná doprava/inland waterway transport total – since 2002, to 2002 – inland waterway public transport

 

Vývoj počtu prepravených osôb podľa druhu dopravy

 

 

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Prepravný výkon spolu (mil. oskm)

41 609

37 390

39 614

35 654

37 647

38 421

39 215

Total passenger transport performance

(mill. pass-km)

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

železničná verejná doprava

4 202

2 870

2 182

2 309

3 411

3 595

3 873

Railway public transport

cestná verejná doprava

11 191

8 435

7 525

4 436

4 499

4 996

5 060

Road public transport

mestská hromadná doprava

3 688

1 173

1 399

1 119

1 119

1 197

1 289

Urban public transport

vnútrozemská vodná doprava

7

4

4

3

13

8

9

Inland waterway transport

letecká doprava

186

251

2 465

835

978

651

755

Air transport

individuálna automobilová doprava

17 977

23 929

25 824

26 879

27 531

27 836

28 125

Individual road transport

 

verejná osobná doprava

19 274

12 733

13 575

8 702

10 020

10 447

10 986

Public passenger transport

neverejná osobná doprava

22 335

24 657

26 039

26 952

27 627

27 974

28 229

Non-public passenger transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR, MDV SR

 Poznámka/Note: vnútrozemská vodná doprava spolu – od roku 2002, do roku 2002 – vnútrozemská verejná vodná doprava/inland waterway transport total – since 2002, to 2002 – inland waterway public transport

 

Vývoj prepravných výkonov v preprave osôb podľa druhu dopravy

 

 

  

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Priemerná prepravná vzdialenosť spolu

(km)

15,59

13,62

14,84

13,68

14,43

14,59

14,91

Average trip distance total (km)

z toho podľa druhov dopráv / of which by mode

železničná verejná doprava

46,96

42,96

43,23

49,57

56,32

51,71

51,39

Railway public transport

cestná verejná doprava

15,49

13,96

16,74

14,19

17,84

19,28

20,59

Road public transport

mestská hromadná doprava

7,15

2,90

3,54

2,90

2,95

3,17

3,45

Urban public transport

vnútrozemská vodná doprava

50,72

50,00

29,85

28,53

98,48

58,82

74,38

Inland waterway transport

letecká doprava

1 575,44

1 579,20

1 436,27

1 506,23

1 677,87

1 859,67

1 836,98

Air transport

individuálna automobilová doprava

13,48

14,38

14,60

14,46

14,39

14,47

14,54

Individual road transport

 

verejná osobná doprava

14,52

11,84

15,14

11,67

14,46

14,79

15,81

Public passenger transport

neverejná osobná doprava

16,65

14,77

14,69

14,49

14,42

14,52

14,58

Non-public passenger transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Hybnosť obyvateľov SR

(počet jázd / 1 obyvateľa)

497,669

508,351

495,497

479,863

480,873

484,751

483,659

Inhabitants mobility
(number of trips / 1 inhabitant)

Hybnosť obyvateľov SR
(oskm / 1 obyva­teľa)

7 757,630

6 923,184

7 353,199

6 564,939

6 941,008

7 074,652

7 209,708

Inhabitants mobility
(passenger-km / 1 inhabitant )

 

 

 

1995

2000

2005 

2010

2015

2016

2017

 

Deľba v preprave osôb
verejná: neverejná

(%)

49,7 : 50,3

39,2 : 60,8

33,6 : 66,4

28,6 : 71,4

26,6 : 73,4

26,8 : 73,2

26,4 : 73,6

Modal split of passengers transport
public: non-public
(%)

Deľba v prepravnom výkone
 verejná : neverejná

(%)

46,3 : 53,7

34,0 : 66,0

34,3 : 65,7

24,4 : 75,6

26,6 : 73,4

27,2 : 72,8

28,0 : 72,0

Modal split of transport performance public : non-public
(%)

  

 

Deľba v preprave osôb vo verejnej a neverejnej osobnej doprave

  

Deľba v prepravnom výkone pri preprave osôb vo verejnej a neverejnej osobnej doprave

  

 

Obsah / Contents

Železničná verejná osobná doprava

Railway public passenger transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava osôb spolu
(tis. os)

89 471

66 806

50 458

46 583

60 566

69 525

75 370

Total transport of passengers (thous. persons )

z toho preprava osôb prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov /

of which transport of passengers by operators of transport with the number of employees 20 and more

Preprava osôb spolu

89 471

66 806

50 415

46 583

60 566

69 525

75 327

Transport of passengers total

v tom / of which

medzinárodná preprava

3 001

2 474

2 547

2 858

3 575

3 718

3 853

International transport

vnútroštátna preprava

86 470

64 332

47 868

43 725

56 991

65 807

71 474

National transport

preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / passenger transport by type of travel tickets *

obyčajné

54 631

45 636

25 154

25 256

24 718

 -

-

Basic single

traťové

19 120

11 791

16 359

10 488

17 607

 -

-

Line tickets

žiacke

15 720

9 379

8 902

10 839

18 241

 -

-

Student tickets

preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / passenger transport by type of travel tickets *

obyčajné, jednorázové

-

-

-

-

 -

51 461

58 192

Basic, single

časové, komerčné zľavy

-

-

-

-

 -

17 822

17 133

Season, reduced

iné zľavy

-

-

-

-

 -

242

2

Other discounts

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded
*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets

 

 

Vývoj počtu prepravených osôb v železničnej verejnej osobnej doprave podľa druhu cestovných lístkov

 

 

 

 

1995

2000

2010

2015

2016

2017

 

Deľba v preprave osôb 
vnútroštátna: medzinárodná

(%)

96,7 : 3,3

96,3 : 3,7

93,9 : 6,1

94,1 : 5,9

94,6 : 5,4

94,9 : 5,1

Modal split of passengers transport 
national: international (%)

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov 
obyčajné : traťové : žiacke (%) *

61,0 : 21,4 : 17,6

68,3 : 17,7 : 14,0

54,2 : 22,5 : 23,3

40,8 : 29,1 : 30,1

-

-

Modal split of passengers transport  by type of travel tickets
basic single : line tickets : student tickets (%) *

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov
obyčajné, jednorázové : časové, komerčné zľavy : iné zľavy (%) *

-

-

-

-

74,0 : 25,6 : 0,4

77,3 : 22,7 : 0,0

Modal split of passengers transport by type of travel tickets
basic, single : season, reduced : other discounts (%) *

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded
*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets

 

 

Deľba v preprave osôb železničnou dopravou podľa druhu prepravy v roku 2014

 

 

Deľba v preprave osôb železničnou dopravou podľa druhu cestovných lístkov v roku 2014

 

 

Obsah / Contents

Cestná verejná osobná doprava

Road public passenger transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava osôb spolu
(tis. os)

722 510

604 249

449 456

312 717

252 175

259 194

245 731

Total transport of passengers (thous.

persons )

z toho preprava osôb prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov /

of which transport of passengers by operators of transport with the number of employees 20 and more

Preprava osôb spolu

722 510

599 617

447 773

310 744

247 765

244 295

241 714

Transport of passengers total

medzinárodná preprava

5 840

3 701

3 918

1 499

2 339

2 837

2 650

International transport

vnútroštátna preprava

716 670

595 916

443 855

309 245

245 426

241 458

239 064

National transport

v tom / of which

pravidelná

716 737

594 306

437 447

298 559

239 662

234 574

230 087

Scheduled

nepravidelná

5 773

5 311

10 326

12 185

8 103

9 721

11 627

Non-scheduled

pravidelná preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / regular transport of passenger by type of travel tickets *

obyčajné

444 599

453 406

346 568

200 452

165 734

-

-

Basic single

komerčné zľavy

151 499

9 831

7 944

9 119

6 102

-

-

Reduced tickets

žiacke

120 639

131 069

82 935

88 988

67 826

-

-

Student tickets

pravidelná preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / regular transport of passenger by type of travel tickets *

obyčajné, jednorázové

-

-

-

-

-

174 764

175 534

Basic, single

časové, komerčné zľavy

-

-

-

-

-

57 923

53 121

Season, reduced

iné zľavy

-

-

-

-

-

1 887

1 432

Other discounts

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded
*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets

 

 

 

 

1995

2000

2010

2015

2016

2017

 

Deľba v preprave osôb
vnútroštátna : medzinárodná

(%)

99,2 : 0,8

99,4 : 0,6

99,5 : 0,5

99,1 : 0,9

98,8 : 1,2

98,9 : 1,1

Modal split of passengers transport 
national : international
(%)

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov
obyčajné : komerčné zľavy
: žiacke

(%) *

62,0 : 21,1 : 16,8

76,3 : 1,7: 22,0

67,1 : 3,1 : 29,8

69,2 : 2,6 : 28,3

-

-

Modal split of passengers transport by type of travel tickets
basic, single : reduced tickets : student tickets
(%) *

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov
obyčajné, jednorázové : časové, komerčné
zľavy : iné zľavy

(%) *

-

-

-

-

74,5 : 24,7: 0,8

76,3 : 23,1 : 0,6

Modal split of passengers transport by type of travel tickets
basic, single : season, reduced : other discounts (%) *

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded
*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets

 

Deľba v preprave osôb cestnou verejnou dopravou SR vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave v roku 2014

 

 

Deľba v preprave osôb cestnou verejnou dopravou podľa druhu cestovného v roku 2014

 

 

 

Obsah / Contents

Letecká osobná doprava

Air passenger transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava osôb spolu
(tis. os)

118,324

158,873

1 716,433

554,195

582,883

350,062

410,950

Total transport of passengers (thous. persons )

medzinárodná preprava

99,235

144,948

1 646,860

510,751

582,483

349,691

409,767

international transport

vnútroštátna preprava

19,089

13,925

69,573

43,444

0,400

0,371

1,183

national transport

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 

 

 

1995

2000

2010

2015

2016

2017

 

Deľba v preprave osôb  vnútroštátna : medzinárodná (%)

16,1 : 83,9

8,8 : 91,2

 7,8 : 92,2

0,1 : 99,9

0,1 : 99,9

0,3 : 99,7

Modal split of passengers transport 
national : international (%)

 

 

 

Deľba v preprave osôb leteckou dopravou SR v roku 2014

 

Obsah / Contents       

Mestská hromadná doprava

Urban public transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Preprava osôb spolu
(mil. os)

740,478

574,292

492,557

459,925

449,080

453,310

450,285

Total transport of passengers (mill. persons)

z toho / of which

Preprava osôb podnikmi MHD

515,593

404,539

395,064

385,594

379,468

377,345

373,101

Transport of passengers by urban public transport companies

v tom / of which

električková doprava

146,230

100,185

109,101

97,739

85,017

95,028

89,859

Tram transport

trolejbusová doprava

50,927

62,997

58,032

62,236

60,225

59,688

59,759

Trolleybus transport

autobusová doprava

318,436

241,357

227,931

225,619

234,226

222,629

223,483

Bus transport

 

Preprava osôb ostatnými podnikmi verejnej dopravy

224,885

169,753

97,493

74,331

69,612

75,965

77,184

Transport of passengers by other public transport companies

podľa trakcie / by traction

závislá trakcia - elektrická

207,824

173,035

174,850

161,554

150,417

165,956

161,518

dependent traction – electric

nezávislá trakcia - ostatná

532,654

401,257

317,707

298,371

298,663

287,354

288,767

independent traction – other

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 

Preprava osôb podnikmi mestskej hromadnej dopravy