Údaje o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov v SR

Data on the number of started, completed and under construction flats in SR

   

OBSAH / CONTENTS

 

OBSAH / CONTENTS          

Údaje o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov v SR za roky 2011 až 2016

Data on the number of started, completed and under construction flats in Slovakia for the years 2011 to 2016

 

 

Byty

Obdobie výstavby / Construction period

Flats 

2011

2012

2013

2014

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

Začaté1)

2 892

6 197

9 755

12 740

2 685

6 204

9 901

13 090

2 555

7 468

11 166

14 758

3 678

7 876

11 882

15 836

Started1)

Dokončené2)

3 473

6 196

9 380

14 608

2 856

6 179

9 666

15 255

3 287

6 268

9 695

15 100

3 192

6 470

9 691

14 985

Completed2)

Rozostavané3)

66 021

66 603

66 977

64 734

64 777

64 973

65 183

62 783

60 992

62 924

63 195

61 382

61 677

62 597

63 382

62 042

Under construction3)

 

 

Byty

Obdobie výstavby

/ Construction period

Flats

2015

2016

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

Začaté1)

4 353

10 198

15 188

19 640

4 599

9 340

14 520

21 441

Started1)

Dokončené2)

3 823

6 662

9 916

15 471

3 099

6 257

9 931

15 672

Completed2)

Rozostavané3)

62 629

65 635

67 371

66 268

67 312

68 895

70 401

71 581

Under construction3)

 

 

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

1) Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie / Number of flats for which building permission was issued                                                         

2) Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie / Number of flats at which has been issued  a final inspection decision                                                     

3) Rozostavané byty ku koncu sledovaného obdobia - rozdiel začínaných a dokončených bytov podľa údajov ŠÚ SR /  Flats under construction at the end of the reporting period - difference the opening and completed flats according to the Statistical Office SR

 

 

 

Vývoj počtu začatých a dokončených bytov za roky 2000 až 2014

 

  

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet bytov s vydanými stavebnými povoleniami a kolaudačnými rozhodnutiami v SR v členení podľa jednotlivých krajov

Number of flats with issued building permissions and flat inspection decisions in Slovakia by regions

 

 

Rok

2013

2014

2015

2016

Rozostavané byty k 31.12.2016

/ flats under construction as of

31.12.2016

Year

SP

KR

SP

KR

SP

KR

SP

KR

Spolu

14 758

15 100

15 836

14 985

19 640

15 471

21 441

15 672

71 581

Total

Kraj Bratislava

4 109

3 568

3 893

3 591

7 079

4 746

6 834

4 548

18 180

Bratislava region

Kraj Trnava

2 204

2 334

2 452

2 334

2 644

2 248

3 558

2 456

10 361

Trnava region

Kraj Trenčín

1 701

1 490

1 396

1 643

1 711

1 383

1 863

1 527

6 336

Trenčín region

Kraj Nitra

1 523

1 652

1 478

1 647

1 703

1 520

1 862

1 433

6 399

Nitra region

Kraj Žilina

1 525

1 682

1 999

1 954

2 042

1 616

2 074

1 874

10 692

Žilina region

Kraj Banská Bystrica

1 013

1 021

1 602

943

1 070

1 114

1 350

1 053

5 714

Banská Bystrica region

Kraj Prešov

1 588

1 957

1 519

1 659

1 976

1 570

1 877

1 648

7 317

Prešov region

Kraj Košice

1 095

1 396

1 497

1 214

1 415

1 274

2 023

1 133

6 582

Košice region

 

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

SP - stavebné povolenie / building permission

KR - kolaudačné rozhodnutie / flat inspection decision

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Údaje o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov v SR podľa vlastníckych foriem za rok 2016

Data of number of started, under construction and completed flats in Slovakia by property type for the year 2016

 

Druh vlastníctva

Byty / Flats

Type of property

začaté byty/ started flats

dokončené byty/ completed flats

rozostavané byty k 31.12.2016 / flats under construction as of 31.12.2016

Spolu

21 441

15 672

71 581

Total

Súkromné tuzemské vlastníctvo

20 853

15 307

69 689

Private domestic property

Družstevné vlastníctvo

12

0

96

Cooperative property

Štátne vlastníctvo

2

0

3

State property

Obecné vlastníctvo

571

359

1 439

Local property

Vlastníctvo združení, pol. strán a cirkví

3

6

129

Property of associations, political parties and churches

Medzinárodné verejné vlastníctvo

0

0

0

International public property

Medzinárodné súkromné vlastníctvo

0

0

14

International private property

Zahraničné  vlastníctvo

0

0

211

Foreign property

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za rok 2016

Size structure of completed flats in Slovakia according property type for the year 2016

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za rok 2016 /

Size structure of completed flats in Slovakia according property type for the year 2016

Priemerná podlahová plocha bytu v m2/ Average floor area of the flat in m2

Počet dokončených bytov spolu / Total number of completed flats

v tom / in that

1 – izbové a garsónky / one–bedroom flats and bedsitters

2 – izbové / two-bedroom flats

3 – izbové / three - bedroom flats

4 – izbové / four - bedroom flats

5 a viac izbové/ five and more bedroom flats

 počet / number

116,81

15 672

855

2 299

4 055

5 800

2 663

( % )

100,00

5,46

14,70

25,87

37,00

16,99

z toho: súkromné tuzemské vlastníctvo / of which: Private domestic property

počet / number

119,59

15 307

773

2 130

3 942

5 799

2 663

( % )

100,00

5,05

13,92

25,75

37,88

17,39

v tom: rodinné domy / in that: family houses

 počet / number

139,64

11 195

63

362

2 630

5 524

2 616

( % )

100,00

0,56

3,23

23,49

49,34

23,37

bytové domy / flat buildings

počet / number

65,01

4 112

710

1 768

1 312

275

47

( % )

100,00

17,27

42,99

31,91

6,69

1,14

obecné vlastníctvo (vlastníctvo územnej samosprávy) / Local property

 počet / number

56,21

359

81

179

99

0

0

( % )

100,00

22,56

49,86

27,57

0,00

0,00

družstevné vlastníctvo / Cooperative property

 počet / number

0

0

0

0

0

0

0

( % )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

štátne vlastníctvo / State property

 počet / number

0

0

0

0

0

0

0

( % )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ostatné vlastníctvo / Other property

 počet / number

171

6

1

1

3

1

0

( % )

100,00

16,67

16,67

50,00

16,67

0,00

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

  

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - obecné vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - obecné vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014


   

OBSAH / CONTENTS          

Vybrané údaje o bytovej výstavbe v SR za rok 2016

Selected data on housing construction in Slovakia for the year 2016

 

 

 

Počet/Number

%

 

Počet dokončených bytov spolu

15 672

100,00

Total number of completed flats

z toho

prestavbami, nadstavbami, prístavbami

1 034

6,59

of which

rebuildings, extensions, additional building

v nebytových budovách

401

2,55

in non residential areas

z toho

počet dokončených bytov v rodinných domoch

11 195

71,43

of which

number of completed flats in family houses

Priemerná podlahová plocha bytu

m2

116,81

The average floor area

Priemerná obytná plocha bytu

m2

73,83

The average living area of flat

Úbytok bytov

počet

1 452

Decline of flats (number)

z toho asanáciou

počet

1 296

of which by sanitation (number)

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR


 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet začatých a dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za roky 2011 až 2016

The number of started and completed flats in Slovakia by property type for the years 2011 to 2016

 

 

Rok

Začaté byty / Started flats

Dokončené byty / Completed flats

Year

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Spolu

12 740

13 090

14 758

15 836

19 640

21 441

14 608

15 255

15 100

14 985

15 471

15 672

Total

Súkromné tuzemské vlastníctvo

11 570

12 260

14 161

15 516

19 342

20 853

13 033

13 710

14 028

14 285

15 115

15 307

Private domestic property

Družstevné vlastníctvo

0

0

14

20

13

12

0

0

0

20

0

0

Cooperative property

Štátne vlastníctvo

1

1

0

0

15

2

24

1

1

0

15

0

State property

Obecné vlastníctvo

1 165

811

575

299

197

571

1 544

1 544

1 064

680

339

359

Local property

Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

4

0

3

1

1

3

7

0

1

0

2

6

Property of associations, political parties and churches

Medzinárodné verejné vlastníctvo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

International public property

Medzinárodné súkromné vlastníctvo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

International private property

Zahraničné vlastníctvo

0

18

5

0

72

0

0

0

6

0

0

0

Foreign property

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet začatých bytov v členení podľa jednotlivých krajov v SR za roky 2011 až 2016

The number of started flats in classification according to the particular regions in Slovakia for the years 2011 to 2016

 

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Kraj

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Region

Spolu

12 740

100,00

13 090

100,00

14 758

100,00

15 836

100,00

19 640

100,00

21 441

100,00

Total

Bratislavský

2 224

17,46

2 715

20,74

4 109

27,84

3 893

24,58

7 079

36,04

6 834

31,87

Bratislava region

Trnavský

1 890

14,84

1 887

14,42

2 204

14,93

2 452

15,48

2 644

13,46

3 558

16,59

Trnava region

Trenčiansky

1 229

9,65

1 496

11,43

1 701

11,53

1 396

8,82

1 711

8,71

1 863

8,69

Trenčín region

Nitriansky

1 563

12,27

1 508

11,52

1 523

10,32

1 478

9,33

1 703

8,67

1 862

8,68

Nitra region

Žilinský

1 849

14,51

1 805

13,79

1 525

10,33

1 999

12,62

2 042

10,40

2 074

9,67

Žilina region

Banskobystrický

988

7,76

1 016

7,76

1 013

6,86

1 602

10,12

1 070

5,45

1 350

6,30

Banská Bystrica region

Prešovský

1 655

12,99

1 442

11,02

1 588

10,76

1 519

9,59

1 976

10,06

1 877

8,75

Prešov region

Košický

1 342

10,53

1 221

9,33

1 095

7,42

1 497

9,45

1 415

7,20

2 023

9,43

Košice region

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

Percentuálny podiel bytov s vydanými stavebnými povoleniami podľa krajov v roku 2014

 

 

  

OBSAH / CONTENTS          

Počet dokončených bytov v členení podľa jednotlivých krajov v SR za roky 2011 až 2016

The number of completed flats in classification according to the particular regions in Slovakia for the years 2011 to 2016

 

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Kraj

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Region

Spolu

14 608

100,00

15 255

100,00

15 100

100,00

14 985

100,00

15 471

100,00

15 672

100,00

Total

Bratislavský

3 628

24,84

4 570

29,96

3 568

23,63

3 591

23,96

4 746

30,68

4 548

29,01

Bratislava region

Trnavský

2 614

17,89

2 403

15,75

2 334

15,46

2 334

15,58

2 248

14,53

2 456

15,67

Trnava region

Trenčiansky

1 227

8,40

1 469

9,63

1 490

9,87

1 643

10,96

1 383

8,93

1 527

9,74

Trenčín region

Nitriansky

1 362

9,32

1 652

10,83

1 652

10,94

1 647

10,99

1 520

9,83

1 433

9,14

Nitra region

Žilinský

1 908

13,06

1 673

10,97

1 682

11,14

1 954

13,04

1 616

10,45

1 874

11,96

Žilina region

Banskobystrický

1 010

6,91

842

5,52

1 021

6,76

943

6,29

1 114

7,20

1 053

6,71

Banská Bystrica region

Prešovský

1 557

10,66

1 440

9,44

1 957

12,96

1 659

11,07

1 570

10,15

1 648

10,52

Prešov region

Košický

1 302

8,91

1 206

7,91

1 396

9,25

1 214

8,10

1 274

8,24

1 133

7,23

Košice region

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

Intenzita bytovej výstavby v Slovenskej republike v rokoch 1998 až 2014

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Vybrané údaje o vývoji v oblasti bývania v Slovenskej republike za roky 2011 až 2016

Selected data on development of housing field in Slovakia for the years 2011 to 2016

 

  

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dokončených bytov spolu

14 608

15 255

15 100

14 985

15 471

15 672

Total number of completed flats

z toho

prestavbami, nadstavbami, prístavbami

1 481

1 364

1 698

1 593

1 425

1 034

of which

rebuildings, extensions, additional building

v nebytových priestoroch

314

257

339

356

127

401

in non residential areas

z toho

počet dokončených bytov v rodinných domoch

8 763

9 479

10 208

10 041

9 860

11 195

of which

number of completed flats in family houses

Priemerná podlahová plocha bytu (m2)

115,8

117,1

119,5

118,8

113,7

116,81

Average floor area

Priemerná obytná plocha bytu (m2)

71,8

71,7

73,7

72,6

71,4

73,83

Average living area of flat

Úbytok bytov

1 226

1 255

1 246

1 208

1 292

1 452

Decline of flats

z toho asanáciou

1 085

1 054

1 132

1 109

1 158

1 296

of which by sanitation

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR