Doprava a životné prostredie

Transport and environment

 

 

Emisie z dopravy

Transport emissions

 

 

 

Celkové emisie z dopravy

(tis. t)

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

Total transport emissions (thous. tonnes )

CO

156,743

121,909

108,688

49,307

37,344

38,125

36,607

CO

CO2

4 377,592

4 319,283

6 394,860

6 997,699

5 950,958

6 694,877

6 821,944

CO2

NOx

45,452

38,297

41,828

45,548

32,334

34,615

33,394

NOx

VOC

34,116

26,145

20,089

7,758

6,465

6,685

5,697

VOC

SO2

2,490

0,857

0,236

0,254

0,047

0,055

0,016

SO2

TPM

2,648

2,374

2,821

1,571

0,868

0,936

2,355

TPM

PM10

.

.

.

2,187

1,369

1,500

1,812

PM10

PM2,5

.

.

.

.

1,129

1,231

1,377

PM2,5

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

 

   

 

Emisie oxidu uhoľnatého ( CO ) za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )

Carbon monoxide emissions ( CO ) by transport modes ( thous. tonnes )

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Doprava spolu

156,743

121,909

108,688

49,307

37,344

38,125

36,607

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

139,176

106,388

91,227

37,874

28,378

28,353

27,187

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

133,475

104,115

88,741

36,730

27,313

27,283

26,109

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

1,717

1,402

1,350

0,513

0,495

0,489

0,451

Public road passenger transport  including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

14,255

12,400

14,545

9,464

7,175

7,795

7,540

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

0,768

0,586

0,401

0,363

0,370

0,356

0,371

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

0,390

0,429

0,569

0,499

0,487

0,545

0,547

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,436

0,704

0,595

0,595

0,439

0,586

0,511

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

 

Emisie oxidu uhoľnatého za jednotlivé druhy dopravy v percentách

 

 

 

 

Emisie oxidu uhličitého ( CO2 ) za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )

Carbon dioxide emissions ( CO2 ) by transport modes ( thous. tonnes )

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Doprava spolu

4 377,592

4 319,283

6 394,860

6 997,699

5 950,958

6 694,877

6 821,944

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

1 960,422

2 182,483

2 579,770

2 284,566

2 106,488

2 348,319

2 427,747

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

1 933,398

2 171,785

2 567,183

2 275,527

2 092,707

2 333,659

2 412,194

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

435,305

369,925

442,868

384,394

300,397

318,778

316,041

Public road passenger transport  including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

1 647,121

1 465,370

3 072,358

4 057,646

3 264,725

3 724,001

3 769,708

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

204,070

155,751

106,590

96,355

108,688

104,501

108,896

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

103,740

113,904

151,170

132,493

142,873

160,018

160,386

Inland waterway transport

Letecká doprava*

26,934

31,850

42,102

42,244

27,789

39,261

39,165

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

 

 

Emisie oxidu uhličitého za jednotlivé druhy dopravy v percentách

 

 

 

Emisie NOx  za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )

Nitrogen oxide emissions ( NOx )  by  transport modes ( thous. tonnes )

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Doprava spolu

45,452

38,297

41,828

45,548

32,334

34,615

33,394

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

17,760

14,492

10,443

5,565

4,012

4,081

3,926

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

17,747

14,485

10,432

5,543

3,987

4,055

3,901

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

6,268

5,143

4,979

3,143

2,157

2,101

1,928

Public road passenger transport  including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

15,910

13,803

21,684

32,633

21,925

23,964

22,930

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

3,649

2,785

1,906

1,723

1,814

1,744

1,817

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

1,822

2,001

2,703

2,369

2,384

2,670

2,677

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,043

0,074

0,113

0,115

0,042

0,054

0,117

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

 

 

Emisie oxidov dusíka za jednotlivé druhy dopravy v percentách

 

 

 

 

Emisie prchavých organických látok ( VOC ) za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )

Emissions of volatile organic compounds ( VOC ) by transport modes ( thous. tonnes )

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Doprava spolu

34,116

26,145

20,089

7,758

6,465

6,685

5,697

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

27,865

21,050

13,445

4,809

4,663

4,712

3,849

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

25,022

19,978

12,403

4,431

4,295

4,359

3,540

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

0,601

0,493

0,638

0,169

0,098

0,104

0,097

Public road passenger transport including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

5,033

4,057

5,494

2,321

1,246

1,363

1,273

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

0,339

0,258

0,178

0,161

0,167

0,161

0,168

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

0,172

0,189

0,252

0,221

0,220

0,246

0,247

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,106

0,097

0,082

0,079

0,072

0,099

0,064

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

 

 

Emisie prchavých organických látok za jednotlivé druhy dopravy v percentách

 

  

 

 

Emisie oxidu siričitého ( SO2 ) za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )

Sulphur dioxide emissions ( SO2 ) by  transport modes ( thous. tonnes )

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Doprava spolu

2,490

0,857

0,236

0,254

0,047

0,055

0,016

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

0,358

0,214

0,077

0,071

0,013

0,014

0,0000070

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

0,357

0,214

0,077

0,071

0,013

0,014

0,0000070

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

0,388

0,094

0,014

0,012

0,002

0,002

0,0000090

Public road passenger transport including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

1,415

0,360

0,098

0,129

0,021

0,024

0,0000112

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

0,192

0,039

0,003

0,003

0,001

0,001

0,001

Railway transport – diesel traction

Vodná doprava

0,130

0,143

0,033

0,029

0,005

0,005

0,005

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,007

0,007

0,011

0,010

0,006

0,009

0,010

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

rok 2017: cestná doprava – zmena emisných faktorov v programe COPERT/road transport – change of emission factors in COPERT

 

 

Emisie oxidu siričitého za jednotlivé druhy dopravy v percentách

 

 

 

 

Emisie pevných častíc ( TPM ) za jednotlivé druhy dopráv ( tis. t )

Particulate emissions ( TPM ) by transport modes ( thous. tonnes )

 

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Doprava spolu

2,648

2,374

2,821

1,571

0,868

0,936

2,355

Transport total

v tom

Individuálna automobilová doprava a motocykle

0,332

0,343

0,397

0,222

0,121

0,137

0,619

of which

Individual road transport and motorcycles

z toho : osobné automobily

0,332

0,343

0,397

0,216

0,115

0,131

0,610

of which : passenger cars

Cestná verejná osobná doprava vrátane MHD

0,274

0,225

0,209

0,058

0,031

0,028

0,085

Public road passenger transport including Urban public transport

Cestná nákladná doprava

1,594

1,407

1,856

0,972

0,588

0,634

1,512

Road freight transport

Železničná doprava – motorová trakcia

0,275

0,210

0,145

0,131

0,053

0,051

0,053

Railway transport – motor traction

Vodná doprava

0,166

0,182

0,205

0,180

0,069

0,077

0,078

Inland waterway transport

Letecká doprava*

0,006

0,006

0,009

0,008

0,006

0,009

0,008

Air transport*

Zdroj / Source: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina

 

Poznámka: Odchýlky súčtov vznikli zaokrúhľovaním čísel/Note: Deviations in sums are caused by rounding of numbers

 

 Údaje boli stanovené podľa metodiky EMEP/EEA, ktorá bola vytvorená pre spracovanie národných emisných inventúr na základe Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a Smernice EÚ o národných emisných stropoch; emisie v cestnej doprave do roku 2007 boli kalkulované nástrojom COPERT III, roky 2008 - 2015 COPERT IV, od roku 2016 COPERT V/ Data were determined in accordance with the EMEP/EEA methodology designed to facilitate reporting of emission inventories by countries to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and the EU National Emission Ceilings Directive; emissions from road transport until 2007 were calculated using COPERT III software, years 2008 - 2015 using COPERT IV, since 2016 using COPERT V

 *len lokálne znečistenie v okolí letísk/only local pollution in airport area
rok 2017 – predbežné údaje/year 2017 – preliminary data

 

 

Emisiepevných častíc za jednotlivé druhy dopravy v percentách