Spravodajca ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

  Čiastka 3 Bratislava, 15. júna 1998  O B S A H

Normatívna časť

 • Úprava č. 3/98 MDPT SR z 11. marca 1998, ktorou sa mení a dopĺňa predpis L 2 Pravidlá lietania

 • Metodický pokyn č. 5 pre obsah pečiatok STK, ich výrobu, distribúciu, evidenciu a vedenie evidenčných listov staníc technickej kontroly

 • Koncepcia rozvoja siete staníc technickej kontroly motorových vozidiel v Slovenskej republike

 • Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií z 25. februára 1998 č. 24/1998, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za zvýšený hmotnostný limit do 30 kg balíkov a zásielok EMS v medzinárodnom styku

 • Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií z 11. marca 1998 č. 27/1998, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za zásielky na dobierku v medzinárodnom styku
 • Dodatok č. 2 zo 4. marca 1998, ktorým sa mení Smernica č. 2 MDPT SR z 20. januára 1997

 

Oznamovacia časť

 • Zoznam Inštrukcií, Metodických pokynov a Smerníc pre kontroly technického stavu vozidiel - zrušené

 • Zoznam Inštrukcií, Metodických pokynov a Smerníc pre kontroly technického stavu vozidiel - platné

 • Oznámenie o vydaní známok

 • Oznámenie o zrušení niektorých predpisov vydaných FMD

NORMATÍVNA ČASŤ


MDPT SR
Sekcia civilného letectva

Úprava č. 3/98
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. marca 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa predpis
L 2 PRAVIDLÁ LIETANIA

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len "ministerstvo"), v súlade s oznámením MZV SR č. 196/1995 Z.z., ktorým bola oznámená notifikácia sukcesie Slovenskej republiky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, uzavretého 7. decembra 1944 v Chicagu (ďalej len "Dohovor"), ktorého znenie je publikované pod č. 147/1947 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 29/1957 Zb., vydáva túto úpravu:

Čl. 1

Touto úpravou sa podľa Dodatku 2 k Dohovoru Pravidlá lietania, deviate vydanie - júl 1990 (Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, RULES OF THE AIR, Ninth Edition - July 1990), v znení zmien č. 1 až 33, schválených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), mení a dopĺňa v celom rozsahu predpis L 2 PRAVIDLÁ LIETANIA, schválený opatrením ministra dopravy č. 7537/88-20, v znení neskorších zmien.

Čl. 2

 1. Výkon pôsobnosti vyplývajúci z tejto úpravy zabezpečuje v súlade s Dohovorom, jeho dodatkami a zmenami, zákonom č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacími predpismi ministerstvo vo funkcii Leteckého úradu prostredníctvom splnomocnených priamo riadených útvarov a organizácií. Výkon štátneho odborného dozoru nad dodržovaním ustanovení tohto predpisu v leteckej prevádzke je v pôsobnosti Štátnej leteckej inšpekcie.

 2. Predpis L 2 je záväznou riadiacou normou ministerstva pre výkonných letcov, riadiacich letovú prevádzku, letecké organizácie, občianske združenia, prevádzkovateľov lietadiel a pracovníkov civilného letectva, ktorí sú zapojení do prípravy, zabezpečovania a vykonávania letov nad územím Slovenskej republiky a pri medzinárodných letoch nad územím iných štátov, pokiaľ podobné predpisy štátu, nad ktorého územím lietadlo letí nestanovujú inak.

 3. Predpis L 2 musia ovládať výkonní letci, riadiaci letovú prevádzku a pracovníci poverení výkonom štátneho odborného dozoru nad dodržovaním ustanovení tohto predpisu v plnom rozsahu. Ostatní pracovníci subjektov uvedených v odseku 2 v rozsahu potrebnom na výkon pôsobnosti svojej funkcie.

Čl. 3

Predpis L 11 je vnútorne členený na nasledujúce časti:

 Hlava 1Definície a skratky
 Hlava 1Definície a skratky
 Hlava 2Pôsobnosť pravidiel lietania
 Hlava 3Všeobecné pravidlá
 Hlava 4Pravidlá na let za viditeľnosti
 Hlava 5Pravidlá na let podľa prístrojov
 Dodatok 1Signály
 Dodatok 2Zakročovanie proti civilnému lietadlu
 Dodatok 3Tabuľky cestovných hladín
 Dodatok 4Neobsadené voľné balóny
 Dodatok AZakročovanie proti civilnému lietadlu
 Dodatok BNezákonný zásah,

ďalej členených na jednotlivé body, ktoré vecne a technicky definujú a popisujú jednotlivé požiadavky podľa noriem a odporúčaní ICAO, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Čl. 4

Výnimky z tohto predpisu môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch povoliť ministerstvo.

Čl. 5

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júna 1998.

Ing. Ján Jasovský, v.r.
minister

 

 

MDPT SR
Sekcia cestnej a mestskej dopravy

METODICKÝ POKYN č. 5
pre obsah pečiatok STK, ich výrobu, distribúciu, evidenciu
a vedenie evidenčných listov staníc technickej kontroly

 1. Všeobecné ustanovenie
  Výrobu, predaj a evidenciu pečiatok prideľovaných staniciam technickej kontroly1) ako aj zápis oprávnených osôb a kontrolných technikov do zoznamu - evidenčného listu staníc technickej kontroly zabezpečuje v zmysle § 22 vyhl. MDPT č. 327/1997 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel, (ďalej len "vyhláška"), poverená organizácia.

 2. Tvar a obsah pečiatky STK

  1. Pečiatka stanice technickej kontroly je kruhového tvaru priemeru 20 mm s nápisom "STANICA TECHNICKEJ KONTROLY" po obvode.

  2. V strede pečiatky je vyobrazené štvormiestne identifikačné číslo stanice technickej kontroly pridelené poverenou organizáciou. Prvé tri číslice identifikačného čísla stanice technickej kontroly sú zhodné s číselným kódom príslušného okresu podľa Prílohy opatrenia Štatistického úradu SR č. 299/1996 Z.z. Štvrtá číslica predstavuje zakódované poradové číslo STK v danom okrese.

  3. Pod identifikačným číslom stanice technickej kontroly je uvedené sídlo pracoviska stanice technickej kontroly.

  4. V dolnej časti pečiatky je uvedené poradové číslo pečiatky predmetnej stanice technickej kontroly.

   Príklad identifikačného čísla: 104 1 (104 - číselný kód, 1 - poradové číslo STK v danom okrese)

 3. Prideľovanie identifikačných čísel
  Identifikačné číslo pridelí poverená organizácia v písomnej správe o výsledku overenia plnenia podmienok žiadateľa na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel a prevádzkovanie stanice technickej kontroly2), ďalej len "žiadateľa", ak je táto správa hodnotená záverom "spĺňa podmienky".

 4. Výroba a evidencia pečiatok, evidenčné listy STK
  Poverená organizácia zabezpečí výrobu potrebného počtu pečiatok na náklady žiadateľa, ktorému ich odovzdá po udelení oprávnenia3). Pečiatky zápisnične preberie štatutárny zástupca žiadateľa, alebo ním písomne poverená osoba. Náhradu za poškodené alebo opotrebované pečiatky zabezpečuje poverená organizácia na náklady žiadateľa výmenným spôsobom.Poverená organizácia vedie evidenciu pečiatok vydaných oprávneným osobám formou evidenčného listu, ktorý obsahuje:- názov a sídlo oprávnenej osoby,- meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu,- identifikačné číslo príslušnej STK,- dátum prevzatia pečiatok a aktualizácie údajov,- odtlačky vydaných pečiatok príslušnej STK,- zoznam kontrolných technikov, ich číselné kódy, platnosť ich osvedčení a ich vzorové podpisy.Kópie evidenčného listu zašle poverená organizácia neodkladne na:- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sekcia cestnej a mestskej dopravy, Bratislava,- Okresné úrady, odbory (oddelenia) dopravy a cestného hospodárstva.Pri každej vyvolanej zmene obsahu evidenčného listu STK sa vyhotoví nový evidenčný list STK v plnom rozsahu. Oprávnená osoba musí v prípade zmien údajov, ktoré sú obsahom evidenčného listu zaslať poverenej organizácii nový evidenčný list STK s aktuálnymi údajmi do 10 dní.Vzor evidenčného listu STK je v prílohe č. 1, vzor vyplneného evidenčného listu STK je v prílohe č. 2 (Spravodajca 3/1998, str. 31.).

 5. Prechodné ustanovenie
  Organizácie, ktorým bolo
  vydané Osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol cestných motorových a ich prípojných vozidiel pred dňom nadobudnutia platnosti Vyhlášky MDPT SR č. 327/1997 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel, môžu používať pôvodné pečiatky do 31.12.1999. Od 1.1.2000 musia byť v celej sieti STK v SR pečiatky s novými identifikačnými číslami staníc technických kontrol podľa tohoto metodického pokynu. Staré osvedčenia a pečiatky strácajú týmto dňom platnosť. Okresné úrady vykonajú na základe žiadostí príslušných STK, ktoré musia byť doručené okresnému úradu do 31.10.1999, výmenu platných osvedčení o spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol cestných motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel vydaných MDPT SR za oprávnenia4) do 30.12.1999. Kópiu oprávnení zašlú neodkladne poverenej organizácii. Poverená organizácia zabezpečí na náklady príslušnej stanice technickej kontroly výrobu, distribúciu a evidenciu nových pečiatok pre celú sieť STK v SR do 30.12.1999.

 6. Záverečné ustanovenie
  Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Ing. Pavol Reich, v. r.
vrchný riaditeľ sekcie


1) § 107 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
2) § 12 vyhlášky MDPT SR č. 327/1997 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel.
3) § 13 vyhlášky MDPT SR č. 327/1997 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel.
4) Príloha č. 12 vyhlášky MDPT SR č. 327/1996 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel.

 

 

MDPT SR
Sekcia cestnej a mestskej dopravy

KONCEPCIA ROZVOJA SIETE STANÍC TECHNICKEJ KONTROLY
MOTOROVÝCH VOZIDIEL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 1. Východisková situácia
  V období absencie zákona o premávke na pozemných komunikáciách sa vychádzalo z vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách, ktoré prostredníctvom nadväzujúcich vyhlášok poskytovalo potrebné kompetencie republikovým orgánom štátnej správy pre zavedenie systému povinných pravidelných technických kontrol motorových a ich prípojných vozidiel. Pre určité druhy vozidiel sa vyžadovalo vykonanie technickej kontroly v stanovenom intervale už priamo zo zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb. Okrem toho všeobecne záväzná povinnosť podrobovať všetky evidované vozidlá pravidelným technickým kontrolám v staniciach technickej kontroly a nadväzne intervaly (lehoty) týchto kontrol technického stavu pre jednotlivé kategórie vozidiel však neboli stanovené zákonnou úpravou.

  Vzhľadom na uvedené sa pri výstavbe siete staníc technickej kontroly (ďalej len "STK") pre vykonávanie technických kontrol motorových a ich prípojných vozidiel vychádzalo najmä z vyhlášky MV č. 145/1956 Ú.v. o premávke na cestách, vyhlášky FMD č. 41/1984 Zb. a z nich odvodených interných predpisov. Takým predpisom boli napr. "Zásady na autorizáciu opravovní na vykonávanie technických kontrol motorových a ich prípojných vozidiel (kategórie L, M1, N1, O1, O2)"
  vydané Ministerstvom vnútra a životného prostredia SSR, Správou dopravy pod č.j. SD/1-1136/90 zo dňa 31. 1. 1990. Príloha č. 1 týchto zásad ustanovovala aj podmienky autorizácie pre výkon technických kontrol vozidiel kategórie N2, N3, M2, M3, O2, O3, O4. Podľa týchto zásad, ak žiadateľ o vykonávanie technických kontrol príslušnej kategórie vozidiel splnil ustanovené podmienky, čo bolo doložené odporúčaním poverenej organizácie na základe vykonanej expertízy, vydalo žiadateľovi príslušné osvedčenie na vykonávanie technických kontrol Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR, neskôr Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len "ministerstvo"). Žiadosti o zriadenie prijímalo, posudzovalo a príslušnú STK autorizovalo ministerstvo. Súčasťou žiadostí boli aj súhlasné stanoviská príslušných krajských a okresných orgánov štátnej správy.

  Uvedené zásady odporúčali, aby STK:

  1. boli budované predovšetkým v okresných mestách v záujme zjednodušenia a urýchlenia všetkých procedúr súvisiacich s výkonom technickej kontroly (zvlášť evidencie vozidiel a pod.),

  2. z hľadiska celospoločenskej efektívnosti mali takú kapacitu, ktorá by pokryla požiadavky na technické kontroly celého okresu a aby bola zároveň zabezpečená využiteľnosť plnej kapacity STK.

  Pokiaľ ide o disponibilnú kapacitu STK vychádzalo sa v cieľovom stave z priemernej normy prácnosti technickej kontroly 30 minút pre vozidlá kategórie M1 a N1, čo znamenalo ročnú kapacitu:

  1. pri troch kontrolných stojiskách, troch kontrolných technikoch ............ cca 10 500 TK,

  2. pri štyroch kontrolných stojiskách, štyroch kontrolných technikoch ..... cca 14 000 TK.(Pre vozidlá kategórie N2, N3, M2, M3 sa uvažovala ročná kapacita pre jednu kontrolnú linku cca 6 000 TK).

  Situáciu, pokiaľ ide o rozmiestnenie prevádzkovaných STK a ich určenie z hľadiska druhov kontrolovaných vozidiel v polovici júla 1996 zobrazuje príloha č. 1 až 5.

 2. Navrhované riešenie
  Pripravovaným zákonom NR SR o premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len "zákon") sa jednoznačne upraví pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku cestnej premávky ako aj práva a povinnosti držiteľov vozidiel, prevádzkovateľov STK a žiadateľov o prevádzkovanie STK.

  Zákon bude okrem iného ustanovovať:

  1. povinosť pre držiteľa vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike a je v trvalej premávke, v stanovených lehotách, bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo kontrole technického stavu,

  2. zásadu, že kontrola technického stavu sa vykonáva v STK,

  3. podmienku, že STK bude môcť prevádzkovať fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá má na vykonávanie kontroly technického stavu oprávnenie udelené okresným úradom,

  4. že príslušný na rozhodovanie o udelení oprávnenia je okresný úrad, v ktorého územnom obvode bude STK vykonávať svoju činnosť,

  5. že okresný úrad neudelí oprávnenie na prevádzkovanie STK, ak je fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba je právne alebo ekonomicky spojená s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy,

  6. že okresný úrad v rozhodnutí o oprávnení na vykonávanie kontroly technického stavu vymedzí podľa podmienok technického vybavenia druhy vozidiel, ktorých kontrolu technického stavu je oprávnená STK vykonávať a určí dátum začatia činnosti STK,

  7. že v rozsahu určenom v rozhodnutí má STK celoštátnu pôsobnosť,

  8. že STK je povinná zabezpečiť, aby po celý čas svojej činnosti nebola právne a ekonomicky spojená s výrobou, predajom ani opravami vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy,

  9. že lehoty a rozsah kontrol technického stavu pre jednotlivé kategórie vozidiel, podrobnosti o podmienkach udeľovania oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu (t. j. zriadenia STK) a ďalšie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

 3. Návrh regulačných ustanovení
  Podstatnou zmenou so zreteľom na východiskovú situáciu je, že pripravovaný zákon prenáša kompetenciu na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel - a teda zriadenie STK z ministerstva do pôsobnosti okresného úradu. Zohľadnená je však skutočnosť, že vykonávanie kontrol technického stavu cestných vozidiel nie je možné považovať za bežnú podnikateľskú činnosť. V skutočnosti ide zo strany orgánov štátnej správy o delegovanie vymedzenej časti výkonu štátneho dozoru nad technickým stavom vozidiel v premávke na príslušné STK. Pričom prípadnému nežiadúcemu konfliktu záujmov sa má zamedziť rešpektovaním zákonného ustanovenia o nespájaní tejto kontrolnej činnosti s výrobou, predajom alebo opravami vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy. Eventuálny prebytok kontrolnej kapacity na výkon kontrol technického stavu vozidiel na príslušnom území (okrese) by pôsobil kontraproduktívne a mal aj vážne ekonomické dopady.

  Vzhľadom na uvedené určuje sieť staníc technickej kontroly v Slovenskej republike ministerstvo, ktoré vykonáva hlavný štátny dozor podľa zákona v rozsahu svojej pôsobnosti. Okresný úrad teda udeľuje fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo právnickým osobám oprávnenie na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel, podľa siete STK určenej ministerstvom. Opodstatnenosť regulačného ustanovenia na zriaďovanie STK potvrdzujú aj viaceré zahraničné skúsenosti.

  Podľa navrhnutej koncepcie budú vecne príslušné orgány miestnej štátnej správy, t.j. okresné úrady regulovať počty a rozsah povolenia, resp. oprávnenia na zriadenie a prevádzku STK. Okresný úrad bude môcť povoliť zriadenie STK až po vydaní súhlasného stanoviska ministerstva.

  Uvedeným prístupom sa sleduje zachovanie rovnovážneho stavu v kapacitách už zriadených STK a účelného rozloženia novozriaďovaných STK v rámci nového územno-správneho členenia štátu, a to vo vzťahu na primerané dojazdové vzdialenosti a počty evidovaných vozidiel v jednotlivých územných celkoch.

 4. Zásady pre určovanie siete STK
  Zásady pre určovanie siete STK sú koncipované tak, aby boli rešpektované dve podstatné podmienky:

  1. dostatočná kapacita pre výkon kontrol technického stavu všetkých druhov a kategórií vozidiel evidovaných v SR v ustanovených lehotách, pričom významnejší prebytok kontrolných kapacít nie je žiadúci,

  2. primeraná dojazdová vzdialenosť pre všetkých držiteľov vozidiel, na ktorých sa pravidelná kontrola technického stavu vzťahuje, a to do najbližšej STK. V cieľovom stave po dobudovaní kompletnej siete STK v SR sa za primeranú maximálnu dojazdovú vzdialenosť môže považovať 25 km, v prechodnom období možno uvažovať s primeranou maximálnou dojazdovou vzdialenosťou do 50 km. Pod touto vzdialenosťou sa rozumie vzdušná vzdialenosť stredu obcí a miest od STK.

  Situáciu v SR, pokiaľ ide o dojazdové vzdialenosti do STK v jednotlivých okresoch pre dva základné druhy vozidiel (osobné, nákladné), možno posúdiť z prílohy č.2 až 5. Pomocou týchto príloh možno vykonať aj ďalšie analýzy.

  Poznámka: Podľa nemeckých predpisov (StVZO §29 a príloha VIII), ktoré predstavujú v európskom meradle zrejme najvyšší štandard, je maximálna dojazdová vzdialenosť stredov obcí a miest do STK 25 km.

  Vychádzajúc z uvedeného sú zásady pre určovanie siete STK nasledovné:

  1. v každom okrese môže byť zriadená jedna STK tak, aby kapacitne pokrývala všetky požiadavky na výkon kontroly technického stavu príslušného druhu a kategórie vozidiel (na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje), a to v ustanovených lehotách,

  2. zriadenie ďalšej STK v tom istom okrese je možné odsúhlasiť len vtedy, ak kontrolná kapacita prevádzkovanej STK pre príslušný druh (kategórie) vozidiel je už nedostatočná, alebo pre príslušný druh (kategórie) vozidiel ešte nie je k dispozícii. Pritom treba vychádzať z výpočtu potrebnej kontrolnej kapacity podľa počtu vozidiel evidovaných v príslušnom okrese,

  3. na území hlavného mesta SR Bratislavy a na území mesta Košice, ktoré sú členené na územné obvody zodpovedajúce svojimi kompetenciami v otázkach zriaďovania STK okresným úradom, sa potrebná kontrolná kapacita STK vzťahuje na územie celého mesta. Pokiaľ je dostatočná, pričom sú dodržané aj primerané dojazdové vzdialenosti, zriadenie ďalšej STK v doteraz nepokrytom územnom obvode nie je žiadúce,

  4. za optimálne riešenie v okresoch s menšou saturáciou vozidiel sa považuje zriadenie jednej STK univerzálneho typu pre všetky druhy a kategórie vozidiel s dostatočnou kapacitou. Zriadenie samostatnej STK len pre nákladné automobily, pri ich evidovanom počte na území okresu nižšom ako cca 5.000, je ekonomicky neúnosné,

  5. v okresoch s menšou saturáciu vozidiel, v ktorých je už v prevádzke STK pre osobné automobily (rozumie sa kategórie M1, N1, O1, O2, L) sa pri zriaďovaní STK pre nákladné automobily a pri viacerých žiadateľoch odporúča uprednostniť rozšírenie už prevádzkovanej STK o oprávnenie na tento druh vozidiel, ak je jej prevádzkovateľ tiež žiadateľom o takéto oprávnenie. Dôvodom pre takýto postup je fakt, že takéto riešenie je ekonomicky výhodnejšie,

  6. zriaďovanie špecializovaných STK len pre vozidlá kategórie L sa zásadne neuvažuje,

  7. s výkonom kontrol technického stavu traktorov a ich prípojných vozidiel (kategória T, OT1 až OT4) sa uvažuje v ďalšom období, a to v STK určených pre nákladné automobily, ale aj v miestach sústredenia, kde budú splnené ustanovené podmienky. Pri tejto kategórii vozidiel je totiž potrebné prihliadať na existujúce zákazy dopravy v intraviláne miest, rovnako ako v ich okolí a zvlášť citlivou je otázka dojazdovej vzdialenosti,

  8. v prípade viacerých žiadateľov o zriadenie STK, na území toho istého okresu sa odporúča uprednostniť žiadateľa, ktorý chce prevádzkovať STK v sídle okresu, resp. bližšie k sídlu okresu,

  9. podrobnosti o podmienkach udeľovania oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu, teda na zriadenie STK, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

 5. Základné údaje pre výpočet potrebnej kapacity STK:

  1. počty vozidiel podľa jednotlivých druhov a kategórií evidované v jednotlivých okresoch príslušnými okresnými dopravnými inšpektorátmi PZ (orientačné počty vozidiel evidované v rámci nových krajov a okresov za rok 1996 sú uvedené v prílohe č. 6),

  2. v kategóriách vozidiel L3, L4, L5, M1, N1, O1, O2 sa podiel vozidiel starších ako 4 roky odhaduje približne na 80%. Relevantné údaje by mali byť k dispozícii v evidencii vozidiel vedenej príslušným okresným dopravným inšpektorátom PZ,

  3. podľa Ustálenej rezolúcie o cestnej doprave (R.E.1) OSN "Pravidelné kontroly vozidiel" (dokument TRANS/SC1/294/Add. 1 zo dňa 21. augusta 1978) sa celková doba 30 minút na vykonanie pravidelnej technickej kontroly vozidla považuje za primeranú. Mení sa podľa kategórie príslušného vozidla,

  4. podľa doterajších skúseností a podkladov poverenej organizácie (spoločnosť SLOVDEKRA) je prácnosť alebo časová náročnosť pravidelnej kontroly technického stavu a čiastkovej opakovanej kontroly pre jednotlivé kategórie vozidiel vyjadrená príslušným koeficientom podľa prílohy č. 7. Za jednotkovú technickú kontrolu sa považuje pravidelná kontrola technického stavu osobného automobilu v trvaní 30 minút,

  5. navrhnuté lehoty kontrol technického stavu pre jednotlivé kategórie vozidiel sú uvedené v prílohe č. 8,

  6. pri výpočte potrebnej kapacity STK je potrebné uvažovať aj s istou rezervou kapacity pre výkon opakovaných kontrol. Podľa doterajších štatistických údajov z dlhodobého hľadiska možno považovať za primerané, ak sa cca 20-30% z celkového počtu kontrolovaných vozidiel podrobuje čiastkovej opakovanej kontrole technického stavu. V počiatočnom období činnosti STK na území, kde predtým neboli vozidlá podrobované pravidelným kontrolám, býva podiel opakovaných kontrol spravidla vyšší,

  7. v štandardných podmienkach možno považovať denný výkon kontrolného technika na úrovni 16 jednotkových kontrol technického stavu za primeraný. Počet kontrolných technikov na kontrolnej linke na účely kapacitných prepočtov by v zásade mal korešpondovať s počtom kontrolných stojísk a môže byť zväčšený o jedného ďalšieho technika,

   Poznámka: Kým napríklad v STK pre osobné automobily s troma kontrolnými stojiskami pracujú traja kontrolní technici na linke, štvrtý vyhodnocuje kontrolu a uzatvára protokol o kontrole technického stavu vozidla mimo linky. Pri kontrolách technického stavu užitkových vozidiel so vzduchotlakovými ovládacími sústavami bŕzd sa predpokladá kontrola vozidla dvojicou kontrolných technikov (potrebné pre kontrolu ovládacieho tlaku štandardným postupom), čomu zodpovedá obsadenie linky štyrmi kontrolnými technikmi aj pri dvoch kontrolných stojiskách. Naviac pri užitkových vozidlách je charakteristické čoraz väčšmi používanie jazdnej súpravy (ťahač - náves, ťahač - príves), pričom na linke sa tak kontrolujú dve jazdné súpravy (celkom 4 vozidlá),

  8. pri výpočtoch kapacity STK sa v koncepcii uvažuje s prácou v jednosmennej prevádzke, pričom práca v predĺžených smenách sa nevylučuje, skôr naopak. Takáto možnosť predstavuje ďalšiu kapacitnú rezervu.

 6. Aktualizácia pôvodného znenia koncepcie - dodatok č. 1

  1. Zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 1997,

  2. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 327/1997 Z.z. o kontrolách technického stavu vozidiel nadobudla účinnosť dňom 1. januára 1998,

  3. pracovaná koncepcia je v súlade s citovanou právnou úpravou,

  4. rozmiestnenie prevádzkovaných STK v SR a ich určenie z hľadiska druhov kontrolovaných vozidiel k 31. decembru 1997 je v prílohe č. 9.

Ing. Pavol Reich, v. r.
vrchný riaditeľ sekcie

 

Príloha č. 6
Kraj Bratislava
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Bratislava I34 037
Okres Bratislava II34 037
Okres Bratislava III34 037
Okres Bratislava IV34 037
Okres Bratislava V34 037
Okres Malacky11 239
Okres Pezinok17 949
Okres Senec16 856
Spolu:216 229


Kraj Trnava
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Trnava37 299
Okres Dunajská Streda31 928
Okres Galanta26 832
Okres Hlohovec14 715
Okres Piešťany19 408
Okres Senica24 195
Okres Skalica12 453
Spolu:166 830


Kraj Nitra
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Nitra53 456
Okres Komárno37 785
Okres Levice39 560
Okres Nové Zámky47 706
Okres Šaľa18 012
Okres Topoľčany22 047
Okres Zlaté Moravce20 474
Spolu:239 040


Kraj Trenčín
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Trenčín38 066
Okres Bánovce n/Bebravou11 482
Okres Ilava14 265
Okres Myjava8 596
Okres Nové Mesto n/Váhom22 874
Okres Partizánske14 382
Okres Považská Bystrica14 859
Okres Prievidza37 402
Okres Púchov10 363
Spolu:172 289


Kraj Žilina
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Žilina36 635
Okres Bytča7 130
Okres Čadca19 651
Okres Dolný Kubín10 137
Okres Kysucké Nové Mesto6 897
Okres Liptovský Mikuláš20 542
Okres Martin29 909
Okres Námestovo11 388
Okres Ružomberok16 396
Okres Turčianske Teplice6 751
Okres Tvrdošín7 941
Spolu:173 377


Kraj Banská Bystrica
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Banská Bystrica40 910
Okres Banská Štiavnica10 000
Okres Brezno22 999
Okres Detva10 781
Okres Krupina15 262
Okres Lučenec31 411
Okres Poltár8 974
Okres Revúca7 941
Okres Rimavská Sobota19 060
Okres Veľký Krtíš17 386
Okres Zvolen25 071
Okres Žarnovica7 865
Okres Žiar n/Hronom13 605
Spolu:231 265


Kraj Prešov
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Prešov35 000
Okres Bardejov15 642
Okres Humenné14 130
Okres Kežmarok13 992
Okres Levoča5 915
Okres Medzilaborce10 000
Okres Poprad24 447
Okres Sabinov11 668
Okres Snina8 968
Okres Stará Ľubovňa10 302
Okres Stropkov14 448
Okres Svidník7 234
Okres Vranov n/Topľou13 605
Spolu:188 769


Kraj Košice
Sídlo:Počet vozidiel:
Okres Košice I17 905
Okres Košice II17 905
Okres Košice III17 905
Okres Košice IV17 905
Okres Košice - okolie27 235
Okres Gelnica10 000
Okres Michalovce32 732
Okres Rožňava15 839
Okres Sobrance6 981
Okres Spišská Nová Ves16 927
Okres Trebišov20 325
Spolu:201 659

 

Príloha č. 7
Tabuľka koeficientov na prepočet pracnosti kontrol technického stavu jednotlivých druhov a kategórií vozidiel
Výkon Druh a kategória vozidla Koeficient
Pravidelná kontrola
technického stavu
osobného a ľahkého
nákladného vozidla kategórie
M1, N1, (OA)
1,0
detto s R-KAT alebo
plynovým pohonom
1,3
detto s R-KAT a
plynovým pohonom
1,5
prípojné vozidlá za OA 0,4
nákladné vozidlá, autobusy
špeciálne vozidlá (NA)
1,5
detto s plynovým pohonom 1,8
prípojné vozidlá za nákladné
vozidlá, špeciálne a autobusy
0,8
motocykle a k nim
prípojné vozidlá
0,5
Opakované kontroly
v čiastkovom rozsahu
osobné vozidlá, motocykle a
k nim prípojné vozidlá
0,4
nákladné vozidlá, špeciálne,
autobusy a k nim
prípojné vozidlá
0,5

Poznámka:
Uvedené údaje sú orientačné. S prihliadnutím na použitú technológiu, progresívne meracie princípy, stupeň automatizácie vyhodnocovania a pod, môže byť pracnosť pravidelnej kontroly technického stavu pre jednotlivé kategórie vozidiel, a teda aj príslušný koeficient upravený podľa konkrétnych podmienok.

 

Príloha č. 8
Lehoty kontrol technického stavu vozidiel
Druh a kategória vozidla Prvá pravidelná kontrola TS Ďalšia pravidelná kontrola TS
Jednostopové, troj- alebo štvorkolesové vozidlá (do 50 cm3 a 50 km/h) - kategória L1, L2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie každé 4 roky
Jednostopové, troj- alebo štvorkolesové vozidlá (nad 50 cm3 a 50 km/h), osobné a ľahké nákladné vozidlá ako aj k nim prípojné vozidlá - kategória L3, L4, L5, M1, N1, O1 a O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie každé 2 roky
Autobusy, nákladné vozidlá a k nim prípojné vozidlá - kategória M2, M3, N2, N3, O3 a O4 1 rok po prvom prihlásení do evidencie každý 1 rok
Vozidlá zdravotníckej záchrannej služby, banskej záchrannej služby, poruchovej služby plynárenských zariadení, taxislužby, požičovne automobilov a vozidlá autoškôl schválené na výcvik 1 rok po prvom prihlásení do evidencie každý 1 rok
Autobusy používané na medzinárodnú prepravu osôb - kategória M2, M3 6 mesiacov po prvom prihlásení do evidencie každých 6 mesiacov
Traktory a k nim prípojné vozidlá - kategória T, OT1 až OT4 2 roky po prvom prihlásení do evidencie každé 2 roky

Poznámka:
Vozidlá kategórie T, OT1 až OT4, ako aj jednostopové vozidlá L1 sa musia podrobiť pravidelnej kontrole technického stavu do termínu, ktorý určí ministerstvo dopravy

MDPT SR
Sekcia pošty

ROZHODNUTIE
ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
z 25. februára 1998, č. 24/1998, ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb za zvýšený hmotnostný limit do 30 kg balíkov a zásielok EMS
(Expres Mail Service - Expresná pošta) v medzinárodnom styku

Podľa § 3 odseku 1 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o pošte a § 1 odsek 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

s c h v a ľ u j e m

s účinnosťou od 1. apríla 1998 sadzby za zvýšený hmotnostný limit do 30 kg balíkov a zásielok EMS (Expres Mail Service - Expresná pošta) v medzinárodnom styku, ktoré dopĺňajú Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 9. februára 1996, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za poštové zásielky a služby poskytované v medzinárodnom styku, vo výške:

 

TARIFA VÝKONOV POŠTOVEJ PREVÁDZKY IV.

SADZBY ZA POŠTOVÉ ZÁSIELKY A SLUŽBYMEDZINÁRODNÉHO STYKU AZÁKLADNÉ SADZBY

8. Balíky (§ 22 Poštového poriadku)
Sadzba podľa hmotnosti zvýšenej do 30 kg a príslušnej sadzobnej skupiny krajiny určenia (oddiel V. Poštového sadzobníka).

Sadzby za balíky prepravované pozemnou cestou (Sk):
Hmotnosť
do
Tarifné pásmo
0 1 2 3 4 5
16 kg 460,- 600,- 935,- 1660,- 1570,- 1690,-
17 kg 480,- 620,- 970,- 1750,- 1640,- 1760,-
18 kg 500,- 640,- 1005,- 1830,- 1710,- 1830,-
19 kg 520,- 660,- 1040,- 1920,- 1880,- 1900,-
20 kg 540,- 680,- 1075,- 2010,- 1940,- 1970,-
21 kg 560,- 700,- 1110,- 2100,- 2000,- 2040,-
22 kg 580,- 720,- 1145,- 2190,- 2060,- 2110,-
23 kg 600,- 740,- 1180,- 2280,- 2120,- 2180,-
24 kg 620,- 760,- 1215,- 2370,- 2180,- 2250,-
25 kg 640,- 780,- 1250,- 2460,- 2140,- 2320,-
26 kg 660,- 800,- 1285,- 2550,- 2200,- 2400,-
27 kg 680,- 820,- 1320,- 2630,- 2270,- 2480,-
28 kg 700,- 840,- 1355,- 2720,- 2340,- 2560,-
29 kg 720,- 860,- 1390,- 2810,- 2410,- 2640,-
30 kg 740,- 880,- 1425,- 2900,- 2480,- 2720,-

 

Sadzby za balíky prepravované letecky (Sk):
Hmotnosť
do
Tarifné pásmo
1 2 3 4 5
16 kg 985,- 1170,- 2745,- 4040,- 6830,-
17 kg 1030,- 1220,- 2885,- 4260,- 7240,-
18 kg 1075,- 1270,- 3025,- 4480,- 7650,-
19 kg 1120,- 1320,- 3165,- 4700,- 8060,-
20 kg 1165,- 1370,- 3305,- 4920,- 8470,-
21 kg 1210,- 1420,- 3445,- 5140,- 8880,-
22 kg 1255,- 1470,- 3585,- 5360,- 9290,-